Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO CÁC HỆ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Được đăng lên bởi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
CHO CÁC HỆ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1 Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này được xây dựng để làm cơ sở hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của
người dạy và người học đối với học phần thực tập theo quy định trong nội dung chương trình đào
tạo của khoa Kế toán – Kiểm toán.
1.2 Nội dung quy chế bao gồm các vấn đề cơ bản sau:
+ Trách nhiệm về việc phân công hướng dẫn thực tập cho các nhóm sinh viên thuộc các
khoá và hệ đào tạo.
+ Nhiệm vụ của giảng viên khi hướng dẫn sinh viên thực tập, hướng dẫn viết khoá luận tốt
nghiệp, chấm và nộp điểm cho các bộ phận có liên quan.
+ Trách nhiệm của sinh viên trong quá trình thực tập và khi viết khoá luận tốt nghiệp .
+ Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện học phần thực tập của giảng viên và của sinh viên.
+ Phương thức chấm và tổng hợp điểm khoá luận tốt nghiệp.
Ngoài những vấn đề trên thì trong quy chế còn bao gồm một số phụ lục gợi ý các đề tài viết
khoá luận và hướng dẫn cách thức trình bày và viết một khoá luận tốt nghiệp trong từng lĩnh
vực chuyên sâu gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, kế toán
công, kiểm toán,…
Đối tượng áp dụng:
Quy chế này được áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy. Riêng hệ đào tạo
vừa làm vừa học (đào tạo theo niên chế) thực hiện việc viết chuyên đề và khoá luận tốt nghiệp
theo quy chế đã được ban hành trước đây.
2. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN, TRÁCH NHIỆM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ
SINH VIÊN THỰC TẬP
2.1 Phân công hướng dẫn
+ Ban chủ nhiệm khoa phân công giảng viên phổ biến thực tập chung cho sinh viên toàn khóa
+ Thư ký khoa chịu trách nhiệm phân nhóm sinh viên thực tập, giảng viên hướng dẫn nhóm và
lịch gặp sinh viên lần đầu tiên của từng giảng viên . Chuyển danh sách phân công cho phòng
chức năng để thông báo cho sinh viên biết.
+ Đối với các khóa có chuyên ngành Kiểm toán, sinh viên chuyên ngành Kiểm toán sẽ được
phân công cho giảng viên bộ môn Kiểm toán hướng dẫn
+ Số lượng sinh viên được phân nhóm cho từng giảng viên tuỳ thuộc vào lượng sinh viên của
từng khóa học.
+ Việc phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện theo quy chế “Quản lý và hoạt động của khoa
Kế toán – Kiểm toán”.
+ Kết thúc thực tập thư ký khoa tổng hợp điểm toàn khóa, chuyển điểm cho phòng quản lý chức
năng và làm thủ tục thanh toán cho giảng viên.
2.2 Giảng viên hướng dẫn
+ Thông báo buổi gặp đầu tiên với sinh viên cho thư ký khoa để thông báo cho sinh viên biết.
+ Tổ chức họp nhóm sinh...
QUY CHẾ VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
CHO CÁC HỆ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1 Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này được xây dựng để làm sở hướng dẫn kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của
người dạy người học đối với học phần thực tập theo quy định trong nội dung chương trình đào
tạo của khoa Kế toán – Kiểm toán.
1.2 Nội dung quy chế bao gồm các vấn đề cơ bản sau:
+ Trách nhiệm về việc phân công hướng dẫn thực tập cho các nhóm sinh viên thuộc các
khoá và hệ đào tạo.
+ Nhiệm vụ của giảng viên khi hướng dẫn sinh viên thực tập, hướng dẫn viết khoá luận tốt
nghiệp, chấm và nộp điểm cho các bộ phận có liên quan.
+ Trách nhiệm của sinh viên trong quá trình thực tập và khi viết khoá luận tốt nghiệp .
+ Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện học phần thực tập của giảng viên và của sinh viên.
+ Phương thức chấm và tổng hợp điểm khoá luận tốt nghiệp.
Ngoài những vấn đề trên thì trong quy chế còn bao gồm một số phụ lục gợi ý các đề tài viết
khoá luận và hướng dẫn cách thức trình bày và viết một khoá luận tốt nghiệp trong từng lĩnh
vực chuyên sâu gồm kế toán i chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, kế toán
công, kiểm toán,…
Đối tượng áp dụng:
Quy chế này được áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy. Riêng hệ đào tạo
vừa làm vừa học (đào tạo theo niên chế) thực hiện việc viết chuyên đề khoá luận tốt nghiệp
theo quy chế đã được ban hành trước đây.
2. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN, TRÁCH NHIỆM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ
SINH VIÊN THỰC TẬP
2.1 Phân công hướng dẫn
+ Ban chủ nhiệm khoa phân công giảng viên phổ biến thực tập chung cho sinh viên toàn khóa
+ Thư khoa chịu trách nhiệm phân nhóm sinh viên thực tập, giảng viên hướng dẫn nhóm
lịch gặp sinh viên lần đầu tiên của từng giảng viên . Chuyển danh sách phân công cho phòng
chức năng để thông báo cho sinh viên biết.
+ Đối với các khóa chuyên ngành Kiểm toán, sinh viên chuyên ngành Kiểm toán sẽ được
phân công cho giảng viên bộ môn Kiểm toán hướng dẫn
+ Số lượng sinh viên được phân nhóm cho từng giảng viên tuỳ thuộc vào lượng sinh viên của
từng khóa học.
+ Việc phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện theo quy chế “Quản lý và hoạt động của khoa
Kế toán – Kiểm toán”.
+ Kết thúc thực tập thư ký khoa tổng hợp điểm toàn khóa, chuyển điểm cho phòng quản lý chức
năng và làm thủ tục thanh toán cho giảng viên.
2.2 Giảng viên hướng dẫn
+ Thông báo buổi gặp đầu tiên với sinh viên cho thư ký khoa để thông báo cho sinh viên biết.
+ Tổ chức họp nhóm sinh viên thực tập và phổ biến các vấn đề liên quan đến quá trình thực tập
của sinh viên
1
QUY CHẾ VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO CÁC HỆ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHẾ VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO CÁC HỆ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ - Người đăng:
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
QUY CHẾ VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO CÁC HỆ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 9 10 900