Ktl-icon-tai-lieu

Quy định 45: Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Được đăng lên bởi secretaryofcondao
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 45-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

QUY ĐỊNH
THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban
Bí thư khóa XI;
- Xét Tờ trình và Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận
của Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI),

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
1- Điều 1 (khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng
1.1- Về tuổi đời
a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên
(tính theo tháng).
b) Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung
ương xem xét, quyết định.
1.2- Về trình độ học vấn.
a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương
trở lên.
b) Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể
khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực
hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.
2- Điều 2 (khoản 1, khoản 2): Trách nhiệm của đảng viên
Đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định,
hướng dẫn của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3- Điều 3: Về quyền của đảng viên
3.1- Điều 3 (khoản 1): Quyền được thông tin của đảng viên.
Định kỳ hằng tháng, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp uỷ
cấp trên, các cấp uỷ đảng thông tin cho đảng viên về tình hình và nhiệm vụ của cơ

quan, đơn vị; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thời sự
trong nước và thế giới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của đảng viên, góp
phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.
3.2 - Điều 3 (khoản 2): Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử
cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.
Thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
3.3 - Điều 3 (khoản 3): Quyền của đảng viên trong việc phê bình, chất vấn tổ
chức đảng và đảng viên; báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm.
Đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn
bản trong phạm vi tổ chức của Đảng về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở
mọi cấp, về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức
đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó; chịu trách
nhiệm trước tổ chức đảng về ý kiến của mình. Khi...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 45-QĐ/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011
QUY ĐỊNH
THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban
Bí thư khóa XI;
- Xét Tờ trình Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận
của Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI),
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
1- Điều 1 (khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng
1.1- Về tuổi đời
a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên
(tính theo tháng).
b) Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung
ương xem xét, quyết định.
1.2- Về trình độ học vấn.
a) Người vào Đảng phải bằng tốt nghiệp trung học sở hoặc tương đương
trở lên.
b) Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống vùng cao, vùng sâu, vùng
điều kiện kinh tế - hội khó khăn đặc biệt khó khăn những trường hợp cụ thể
khác do yêu cầu phát triển đảng không bảo đảm được quy định chung thì thực
hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.
2- Điều 2 (khoản 1, khoản 2): Trách nhiệm của đảng viên
Đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước các quy định,
hướng dẫn của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3- Điều 3: Về quyền của đảng viên
3.1- Điều 3 (khoản 1): Quyền được thông tin của đảng viên.
Định kỳ hằng tháng, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cấp uỷ
cấp trên, các cấp uỷ đảng thông tin cho đảng viên về tình hình nhiệm vụ của
Quy định 45: Quy định thi hành Điều lệ Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định 45: Quy định thi hành Điều lệ Đảng - Người đăng: secretaryofcondao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quy định 45: Quy định thi hành Điều lệ Đảng 9 10 894