Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về chế độ chính sách đối với bí thư Đoàn ở trường THPT

Được đăng lên bởi Que Duyen Hai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ, chính sách đối với
cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam (sau đây gọi chung là cán bộ Đoàn, Hội) trong các cơ sở giáo dục và
cơ sở dạy nghề, bao gồm: các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng,
cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, dự bị đại học, trung
học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên
thuộc tất cả các loại hình trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy
định tại Luật Giáo dục và Luật Dạy nghề.
Quyết đinh này không áp dụng đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở
đào tạo và cơ sở dạy nghề thuộc lực lượng vũ trang.
Điều 2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo
viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội
1. Về thời gian làm công tác Đoàn, Hội:
a) Đối với các đại học:
- Bí thư Đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn là giảng viên được dành 70% thời
gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những
người không phải là giảng viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn, Bí thư Ban cán sự
Đoàn được dành 70% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;

- Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên là
giảng viên được dành 60% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm
công tác Đoàn, Hội. Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn không phải
là giảng viên được dành 60% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên là giảng viên được dành 50% thời gian theo
định mức giờ chuẩn giảng dạy để ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ, chính sách đối với
cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam (sau đây gọi chung cán bộ Đoàn, Hội) trong các sở giáo dục
sở dạy nghề, bao gồm: các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng,
cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, dự bị đại học, trung
học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trung tâm giáo dục thường xuyên
thuộc tất cả các loại hình trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy
định tại Luật Giáo dục và Luật Dạy nghề.
Quyết đinh này không áp dụng đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các sở
đào tạo và cơ sở dạy nghề thuộc lực lượng vũ trang.
Điều 2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo
viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội
1. Về thời gian làm công tác Đoàn, Hội:
a) Đối với các đại học:
- Bí thư Đoàn, thư Ban cán sự Đoàn giảng viên được dành 70% thời
gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những
người không phải giảng viên kiêm nhiệm thư Đoàn, thư Ban cán sự
Đoàn được dành 70% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;
Quy định về chế độ chính sách đối với bí thư Đoàn ở trường THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về chế độ chính sách đối với bí thư Đoàn ở trường THPT - Người đăng: Que Duyen Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy định về chế độ chính sách đối với bí thư Đoàn ở trường THPT 9 10 194