Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH Điện lực

Được đăng lên bởi cho1trada1894
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUI ĐỊNH

Về Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học trường Đại học Điện lực
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795 /QĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 11 năm 2010
của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực)
I. Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
I.1. Chuyên ngành: Hệ thống điện (Electric Power System)
1. Kiến thức
- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong
lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo để lĩnh hội tốt
các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Có kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cần thiết trong lĩnh vực máy điện, an toàn,
nhà máy điện, lưới điện, kỹ thuật cao áp, bảo vệ rơle, vận hành hệ thống điện để điều
khiển hệ thống điện trong quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và cung cấp điện
cũng như kinh doanh điện năng;
- Đạt trình độ tối thiểu sơ cấp về tiếng Anh (Elementary), tiến tới đạt chứng chỉ A
cấp quốc gia; trình độ sơ cấp về Tin học văn phòng và vận dụng được kiến thức về tin
học chuyên ngành trong chuyên môn.
2. Kỹ năng
1.1. Kỹ năng cứng:
- Thiết kế và thực hiện lắp đặt các các công trình điện: đường dây, trạm biến áp
các cấp điện áp từ hạ áp đến cao áp và siêu cao áp.
- Thực hiện được nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống truyền tải và
phân phối điện năng.
- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các thiết bị của đường dây và trạm biến áp
có điện áp hạ áp, trung áp, cao áp, siêu cao áp; sửa chữa nóng đường dây tải điện trên
không có điện áp đến 35 kV.
- Tổ chức thi công các công trình điện (xây lắp đường dây và trạm biến áp) với các
cấp điện áp: hạ áp, trung áp, cao áp và siêu cao áp.
2.2. Kỹ năng mềm:
- Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu thuộc trong nước và quốc tế chuyên ngành
trong và ngoài nước.
- Viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Có khả năng sưu tầm và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng
Anh; sưu tầm, khai thác, tìm kiếm dữ liệu từ tài liệu chuyên ngành, internet và các
nguồn tài liệu khác.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint);
các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.
- Có khả năng sưu tầm và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng
Anh.
3. Thái độ, hà...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUI ĐỊNH
Về Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học trường Đại học Điện lực
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795 /QĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 11 năm 2010
của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực)
I. Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
I.1. Chuyên ngành: Hệ thống điện (Electric Power System)

 !"#$%&'%'(&) *++,-'.
'*/+0!1'23%&$45$6&2789':#$;<
!('=9'<&'>?@'4A=' B'C'DBE' A'/A<3</!(''41
9':<FG' '6BA9'$H'>IBJ&<;K'/4L
89':<FG' '6BM';<!('=2/6*&<A*
'A2/6*!+E/6*9N'I&<B*$<6;#!O*I'A''6'1/6//
9''6'1/6;<P;K'5$?Q*;$*B'JB'1AQB/6
R'+9'F<&'/6H7
3;K'/41'5#QB'ST!O2O&;U*E/3':'V
QBP1&7;K'/45#QB'>HB'WAIFG/+D9':
'>' A';<' 2XL

YLYL ZNH:[
'9A'='6!\B/]X;K'/6[/+0FJ*;32B
QB/6B^'3B/&<BA5 &<BL
'='6/+D'62GP$!"*I'A'*$<F+_'6'1;$A
B'JB'1/6HL
Z2;&*$<F+_A5`&'a&'b'c%&/+0FJA;32B
8/6B'3B*;B*&<B*5 &<B75`&'a&8/+0FJ$/6; 
9'X8/6B/de9L
f':'XX;K'/6S?J!\B/+0FJA;32BUE
QB/6B['3B*;B*&<BA5 &<BL
gLgLZNH22[
89'$H/>*'A!6'4;<+EAP1' A'
;<A<A+EL
*';K';h;A*23'!324Q/'4' A'/+D/A<3<
89'$H!A26/4!IBA!A26'82L
89'$H5+M2A'&29'$<A!69N'I' A'i
'75+M2*9'&'*K292Fa!6^A!6' A'*O;OA
-A!69'L
j`FG'A''3<B'M22;<5<k<kkOSl<;F*O?O!*B<lO;B<U7
B'M22' FG'4' A'/A<3<L
89'$H5+M2A'&29'$<A!69N'I' A'i
'L

'QB'A'' 2'V'B'B!I%&'A+EAP/c'%&/#cL
Y
Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH Điện lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH Điện lực - Người đăng: cho1trada1894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH Điện lực 9 10 808