Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi nemo3101
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP _ TỰ DO _ HẠNH PHÚC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2012

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Số lượng quyển báo cáo TTTN:
Mỗi sinh viên nộp một quyển báo cáo TTTN , đóng bìa cứng màu xanh nhạt (không
mùi hương)
2. Hình thức trình bày:
2.1. Quyển báo cáo TTTN:
2.1.1. Quyển báo cáo TTTN do sinh viên thực hiện khoảng 30-40 trang giấy
A4; sử dụng phần mềm MS Office Word, kiểu chữ Time News Roman,
khổ chữ 12 hoặc 13, bộ gõ Unicode; khoảng cách dòng 1,2 mm; lề trái
cách đều 3 cm; lề phải, phần trên và phần dưới cách đều 2 cm;.
2.1.2. Hình thức đầy đủ cho một quyển báo cáo TTTN các phần sắp xếp theo
thứ tự như sau: Bìa ngoài, bìa trong, đề cương TTTN (bản chính), phiếu
nhận xét và đóng dấu xác nhận của đơn vị TTTN, mục lục, mục lục hình
(nếu có), mục lục bảng (nếu có), lời mở đầu, nội dung, kết luận, phụ lục
(nếu có), từ viết tắt, tài liệu tham khảo.
2.1.3. Đề mục của từng chương viết in hoa, in đậm, khổ chữ 14.
2.1.4. Mỗi trang có phần Header: ghi tên chương; Footer: ghi họ và tên SV góc
trái, ghi tên lớp ở giữa dòng, góc phải đánh thứ tự trang (bằng số La tinh,
bắt đầu từ trang lời mở đầu và kết thúc ở phần hướng mở của đề tài).
2.1.5. Hình vẽ thể hiện rõ ràng, ghi số thứ tự và nội dung từng hình vẽ. Số thứ
tự hình vẽ được đánh theo chương. Ví dụ: chương 3 có 10 hình vẽ, hình
vẽ thứ 8 của chương được đánh như sau: Hình 3.8: Cấu trúc hệ thống
tổng đài EWSD
2.1.6. Các đề mục đánh số thứ tự theo quy cách: số ký tự đầu thể hiện chương;
những ký tự sau là thứ tự các đề mục, các ý của đề mục trong chương. Ví
dụ: 1.1. xxx; 1.1.1. yyy; 1.1.1.1. zzz; a. ttt; (đề mục được đánh số tối đa 4
cấp) …
2.1.7. Các công thức đều phải được đánh số thứ tự sát lề phải. Ví dụ: (1.18).
2.1.8. Cách trình bày trang bìa xem mẫu đính kèm.
2.1.9. Nếu đề tài có sản phẩm phần cứng thì phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật
về độ bền, an toàn về điện, có vỏ hộp, hoạt động ổn định.
3. Quy định thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp:
3.1.1. Thời gian nộp báo cáo tại văn phòng khoa:
3.1.1.1. Hạn nộp báo cáo TTTN : ngày 9/4/2012, Lớp trưởng tổ chức tập
hợp các quyển báo cáo TTTN , lập danh sách các đề tài của lớp
và nộp về văn phòng khoa Viễn thông II –cơ sở quận 9 (nộp trong
giờ hành chính)
3.1.1.2. SV nộp báo ...
 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2012
  !
"# $%&'()*+,-.)/012013
 !"!#$%!&##'()'*+,-.#/01201345#6/7829#6):,;8#$#$<*=>$?#6
)@!$AB#6C
4# 5)67682795)6/:-3
2.1. D,-.#/01201E
FGHGHG D,-.#/01201I1"!#$%!&#*$J2$!K#>$1L#6;<=><79?)*6!M-
>N"OIP#6($Q#)R)STT!2UV1WI3>!.,2$X3
>$Y2$X"4$1Z2";3/'6[#!21IUN>$1L#6202$I\#6H3F))N]R*W0!
202$4R,^2)N]R($L!3($Q#*W&#%:($Q#IA_!202$4R,F2)NG
FGHGFG 7#$*$924Q-4`2$1)'*+,-.#/01201202($Q#"a(;b(*$U1
*$9*J#$A"8,E78#61:!3/78*W1#634R2AB#6=/L#2$c#$C3($!b,
#$d#;e*%:45#6IM,;02#$d#2`84B#%f3)P2]P23)P2]P2$7#$
=#b,25C3)P2]P2/L#6=#b,25C3]g!)h4Q,3#'!I,#63>b*],d#3($P]P2
=#b,25C37@ABC77D73*:!]!K,*$8)>$L1G
FGHG^G iR)P22`8*j#62$AB#6%!b*B)61?EB)FGHEI6J26K">G
FGHGkG  !*W8#625($Q#L?ML936$!*&#2$AB#6NN117L936$!$l%:*&#652
*W0!36$!*&#]_(h6!X8I\#63652($L!40#$*$9*J*W8#6=/m#6"no8*!#$3
/a*4Q,*j*W8#6]g!)h4Q,%:>b**$p2h($Q#$A_#6)h2`84R*:!CG
FGHGqG 7#$%r*$.$!K#W[W:#636$!"n*$9*J%:#'!I,#6*j#6$7#$%rGn*$9
*J$7#$%r4As240#$*$U12$AB#6GcIPE2$AB#6^25Ht$7#$%r3$7#$
%r*$9u2`82$AB#64As240#$#$A"8,E
 !"#$
FGHGvG 024R)P240#$"n*$9*J*$U1+,-202$E"n>w*J4Q,*$.$!K#2$AB#6N
#$X#6>w*J"8,]:*$9*J2024R)P23202w2`84R)P2*W1#62$AB#6G%&
'())***+))),,,+))))---++=4R)P24As240#$"n*n!48k
2M(Cx
FGHGyG 022?#6*$924R,($L!4As240#$"n*$9*J"0*]R($L!G%&'(.))/G
FGHGuG 02$*W7#$/:-*W8#6/78;U))z,4c#$>{)G
FGHG|G b,4R*:!25"L#($})($Q#29#6*$7($L!/L14L)2022$~*!&,>•*$,d*
%R4'/R#38#*1:#%R4!K#325%€$'(3$1<*4'#6Y#4f#$G
;# ,-FO)676PB*B?))QR/0120176S27GR7%7)*6BTR3
^GHGHG $g!6!8##'(/01201*<!%•#($\#6>$18E
3.1.1.1. <##'(/01201E#6:-|‚k‚FtHF3o_(*WAh#6*Y2$92*d(
$s(202+,-.#/012013&GRM?)6U026202FV7:B2`8]_(
%:#'(%R%•#($\#6>$18!ƒ#*$?#6„2B"h+,d#|=#'(*W1#6
6!g$:#$2$c#$C
3.1.1.2. #'(/01201*Wƒ$<#;U)#$A>$?#6$1:#*$:#$#$!K)%P
*$J2*d(*n*#6$!K(($L!#$d#4!.)t%:4•#6>w]<!%_!>$58"8,
3.1.1.3. 6:-/01201IJ>!b#EHF‚k‚FtHFG
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: nemo3101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 21