Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi comchancanhblog
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quy hoạch tuyến tính

Trường ĐHSP Đồng Tháp

Mục lục
Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính
1.1. Một vài bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3

1.1.1

Bài toán lập kế hoạch sản xuất . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.2

Bài toán vận tải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2.1

Dạng tổng quát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2.2

Dạng chính tắc và dạng chuẩn tắc . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.3. ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.4. Bài tập chương 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Chương 2. Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của
bài toán quy hoạch tuyến tính

14

2.1. Tập hợp lồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.2. Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán
quy hoạch tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.3. Tính chất của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc . . . . . . . . .

16

2.4. Bài tập chương 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Chương 3. Phương pháp đơn hình và các thuật toán của nó

21

3.1. Cơ sở lí luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

3.2. Thuật toán đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

3.2.1

Thuật toán đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

3.2.2

Bảng đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1

Quy hoạch tuyến tính

Trường ĐHSP Đồng Tháp

3.2.4

Trường hợp bài toán suy biến . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

3.2.5

Tìm phương án cực biên và cơ sở ban đầu . . . . . . . . . .

27

3.3. Bài tập chương 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Chương 4. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và thuật toán đơn
hình đối ngẫu

42

4.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu . . . . . . . . . . . . . . .

42

4.2. Thuật toán đơn hình đối ngẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

4.2.1

Cơ sở lí luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

4.2.5

Thuật toán đơn hình đối ngẫu . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

4.3. Vấn đề tìm phương án cực biên xuất phát của bài toán đối ngẫu . .

54

4.4. Vấn đề hậu tối ưu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.5. Bài tập chương 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Quy hoạch tuyến tính Trường ĐHSP Đồng Tháp
Mục lục
Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính 3
1.1. Một vài bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Bài toán lập kế hoạch sản xuất . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Bài toán vận tải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 Dạng tổng quát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 Dạng chính tắc và dạng chuẩn tắc . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4. Bài tập chương 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chương 2. Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của
bài toán quy hoạch tuyến tính 14
2.1. Tập hợp lồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2. Tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán
quy hoạch tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3. Tính chất của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc . . . . . . . . . 16
2.4. Bài tập chương 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Chương 3. Phương pháp đơn hình và các thuật toán của 21
3.1. sở luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2. Thuật toán đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.1 Thuật toán đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.2 Bảng đơn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
Quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch tuyến tính - Người đăng: comchancanhblog
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Quy hoạch tuyến tính 9 10 722