Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật tình cảm tâm lí

Được đăng lên bởi thảo nguyên lê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2624 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG CĐSP TT - HUẾ

BAN CHÈ ÂAÛO THÆÛC TÁÛP SÆ PHAÛM 2003

Bài giảng: Tâm

lý học đại cương

SV lên lớp: Nguyễn Thị Ngọc Nhi
GV hæåïng dáùn: Phaûm Thanh Haíi

CHƯƠNG V

TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ

I. TÌNH CẢM
1.
2.
3.
4.

Khái niệm tình cảm và xúc cảm
Những đặc điểm đặc trưng của tình cảm
Các loại, các mức độ thể hiện của tình cảm
Các quy luật của đời sống tình cảm
4.1. Quy luật “lây lan”
4.2. Quy luật “thích ứng”
4.3. Quy luật “tương phản”
4.4. Quy luật “di chuyển”
4.5. Quy luật “pha trộn”
4.6. Quy luật về sự hình thành tình cảm

A

B

1. Quy luật “lây lan”

a. Xa thương, gần thường

2. Quy luật “thích ứng”

b. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

3. Quy luật “tương phản” c. Giận cá chém thớt
4. Quy luật “di chuyển”

d. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

5. Quy luật “pha trộn”

e. Ngọt bùi nhớ đắng cay

6. Quy luật về sự hình
thành tình cảm

f. Giận thì giận mà thương thì
thương

4. Các quy luật của đời sống tình cảm
4.1. Quy luật “lây lan”
Xúc cảm, tình cảm có thể “lây truyền” từ người này/chuí thãø
naìy sang người khác/chuí thãø khaïc (hiện tượng “vui
lây”, “buồn lây”, “thông cảm”, “đồng cảm”, sự “hoảng loạn”
trong đám đông...). Nền tảng: tính xã hội của tình cảm con
người.  “Con nhớ anh nhiều nên không ngủ
Nó khóc làm em cũng khóc theo
Anh nhớ gửi về manh áo cũ
Đắp cho con đỡ nhớ anh nhiều”

Chuï yï: “lây lan” diãùn ra phäø biãún nhæng âáy không phải là
con đường
+ Công
chuí yãúu để hình thành
tình tác
cảmtuyên truyền, vận động (...)
 Ứng dụng:
+ Nêu gương “người tốt, việc tốt” (...)
+ Tránh sự “lây lan” những tình cảm tiêu cực(...)
+ Giáo dục trong tập thể, qua tập thể

4. Các quy luật của đời sống tình cảm
4.2. Quy luật “thích ứng”
 Một xúc cảm, tình cảm nào đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần một
cách đơn điệu  suy yếu và lắng xuống  hiện tượng “chai
dạn” của tình cảm
 Vận dụng:
- Phải rèn luyện khả năng thích ứng (...)
- Tránh hiện tượng “chai dạn” (...)
 Phải luôn luôn đổi mới (...)
“Nếu anh ta thường xuyên nhắc lại những khuyết điểm của
người khác thì không bao giờ làm cho họ tiến bộ hơn, thậm
chí cho người ta được hưởng những điều mà người ta chưa
bao giờ nghĩ đến” (Gớt)

4. Các quy luật của đời sống tình cảm
4.3. Quy luật “tương phản”
 Trong quá trình hình thành và biểu hiện tình cảm, sự xuất
hiện hoặc suy yếu đi của một tình cảm  làm tăng hoặc giảm
một tình cảm khác xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp.
“Mai sau anh có gặp người
Đẹp hơn người cũ anh thời quên tôi
Mai anh có gặp người người
Không bằng người cũ anh thời nhớ tôi”
 Vận dụng:
- Trong đời sống:...
TRƯỜNG CĐSP TT - HUẾ
TRƯỜNG CĐSP TT - HUẾ
BAN CHÈ ÂAÛO THÆÛC TÁÛP SÆ PHAÛM 2003
BAN CHÈ ÂAÛO THÆÛC TÁÛP SÆ PHAÛM 2003
Bài giảng: Tâm lý học đại cương
SV lên lớp: Nguyễn Thị Ngọc Nhi
GV hæåïng dáùn: Phaûm Thanh Haíi
GV hæåïng dáùn: Phaûm Thanh Haíi
Quy luật tình cảm tâm lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật tình cảm tâm lí - Người đăng: thảo nguyên lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quy luật tình cảm tâm lí 9 10 831