Ktl-icon-tai-lieu

QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM – QLNN VỀ NNL

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2541 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM – QLNN VỀ NNL

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN SỐ - QUY MÔ DÂN SỐ........3
I.KHÁI NIỆM..................................................................................................3
1.Dân số.........................................................................................................3
2.Quy mô dân số...........................................................................................3
2.1.Khái niệm............................................................................................3
2.2.Ý nghĩa.................................................................................................3
3.Tốc độ gia tăng dân số..............................................................................4
II.CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH QUY MÔ DÂN SỐ...................................4
1. Mức sinh...................................................................................................4
1.1.Tỷ suất sinh thô...................................................................................4
1.2.Tỷ suất sinh chung (ký hiệu GFP)......................................................4
1.3.Tỷ suất sinh đặc trưng theo từng nhóm tuổi ( ký hiệu là ASFR).....4
1.4.Tổng tỷ suất sinh (ký hiệu TFR).........................................................5
1.5. Mức sinh thay thế...............................................................................5
2. Mức tử.......................................................................................................6
2.1.Các tỷ suất chết thô.............................................................................6
2.2.Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi (ký hiệu ASDS................................6
2.3.Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi...........................................................6
3. Biến động dân số cơ học..........................................................................7
3.1.Tỷ suất nhập cư...................................................................................7
3.2.Tỷ suất xuất cư....................................................................................7
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM................8
I. QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM.................................................................8
1.Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn............................................8
2. Quy mô dân số Việt Nam ...
QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM – QLNN VỀ NNL
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN SỐ - QUY MÔ DÂN SỐ........3
I.KHÁI NIỆM..................................................................................................3
1.Dân số.........................................................................................................3
2.Quy mô dân số...........................................................................................3
2.1.Khái niệm............................................................................................3
2.2.Ý nghĩa.................................................................................................3
3.Tốc độ gia tăng dân số..............................................................................4
II.CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH QUY MÔ DÂN SỐ...................................4
1. Mức sinh...................................................................................................4
1.1.Tỷ suất sinh thô...................................................................................4
1.2.Tỷ suất sinh chung (ký hiệu GFP)......................................................4
1.3.Tỷ suất sinh đặc trưng theo từng nhóm tuổi ( ký hiệu là ASFR).....4
1.4.Tổng tỷ suất sinh (ký hiệu TFR).........................................................5
1.5. Mức sinh thay thế...............................................................................5
2. Mức tử.......................................................................................................6
2.1.Các tỷ suất chết thô.............................................................................6
2.2.Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi (ký hiệu ASDS................................6
2.3.Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi...........................................................6
3. Biến động dân số cơ học..........................................................................7
3.1.Tỷ suất nhập cư...................................................................................7
3.2.Tỷ suất xuất cư....................................................................................7
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM................8
I. QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM.................................................................8
1.Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn............................................8
2. Quy mô dân số Việt Nam có sự thay đổi qua các thời kỳ.....................9
2.1. Quy mô dân số Việt Nam qua các thời kì..........................................9
2.2. Quy mô dân số Việt Nam giữa các vùng.........................................11
BÀI TIỂU LUẬN NHÓM
QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM – QLNN VỀ NNL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM – QLNN VỀ NNL - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
QUY MÔ DÂN SỐ VIỆT NAM – QLNN VỀ NNL 9 10 154