Ktl-icon-tai-lieu

quy nap 2

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAI TẬP TOÁN LỚP 11

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC :
I. Chứng minh rằng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

n  N *

ta luôn có các đẳng thức sau :

n( n  1)
2
n(n  1)(2n  1)
2
2
2
1  2  ...  n 
6
2
n ( n  1) 2
3
3
3
1  2  ...  n 
4
n( 4n 2  1)
12  32  ...  ( 2n  1) 2 
3
1  2  ...  n 

1  3  5  ...  (2n  1)  n 2
1.4  2.7  ...  n.(3n  1)  n( n  1) 2
1
1
1
n

 ... 

1.2 2.3
n(n  1)
n 1

10.

1.2  2.5  3.8  ...  n(3n  1)  n 2 (n  1)
1  2  3  4  ...  2n  (2n  1)  n  1
3
4
n2
1

 ... 
1 
2
n
1.2.2 2.3.2
n((n  1).2
( n  1).2 n

11.

2 2  42  ...  (2n) 2 

2n(n  1).(2n  1)
3

II. Chứng minh rằng n  N * ta luôn có :
n 3  2n
1.
chia hết cho 3
n
13  1
2.
chia hết cho 6
3
n  11n
3.
chia hết cho 6
2n
9  14
4.
chia hết cho 5
n
10  4
5.
chia hết cho 3
n
16  15n  1
6.
chia hết cho 225
n
4  15n  1
7.
chia hết cho 9
n
10  18n  28
8.
chia hết cho 27
2n
n 2
n
6 3 3
9.
chia hết cho 11
2n  2
2n  1
7.2
3
10.
chia hết cho 5
3n  2
3n  1
5.2
3
11.
chia hết cho 19
4
3
2
n  6n  11n  6n
12.
chia hết cho 24
2n 2
4.3
 32n  36
13.
chia hết cho 64
2n
6 1
14.
chia hết cho 35
n 2 n
2 .3  5 n  4
15.
chia hết cho 25
2 n 1
n 4
n 1
5
2 2
16.
chia hết cho 23
n
7  3n  1
17.
chia hết cho 9
2 n 1
3
 40n  67
18.
chia hết cho 64
6
5
4
3
n  3n  6n  7 n  5n 2  2n chia hết cho 24
19.
n.(2n 2  3n  1)
20.
chia hết cho 6
NĂM HỌC 2014 - 2015

BAI TẬP TOÁN LỚP 11

21.
chia hết cho 133
11n 1  12 2 n  1
x

k
2

,
k

Z
III. Cho số thực
. Chứng minh rằng n  N * , ta luôn có :
nx
(n  1) x
.sin
2
2
1. sin x  sin 2 x  ...  sin .nx 
x
sin
2
(n  1) x
nx
sin
. cos
2
2
2. 1  cos x  cos 2 x  ...  cos .nx 
x
sin
2
sin

IV. Cho số thực x   1 . Chứng minh rắng : (1  x) n 1  nx , n  N *
V. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có bđt :
1
1
 ... 
2 n
2
n
1
1
1

 ... 
1
n 1 n  2
3n  1
1 3 5 2n  1
1
. . ...

2 4 6 2n  2
3n  4

1.

1

2.
3.

VI. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n  2 , ta luôn có :
1
1 
1  n 1

1  .1  ... 1  2  
4
9 
n 
2n


VII. Cho n là một số nguyên lớn hơn 1. Hãy chứng minh bđt :
1
1
1
13

 ... 

n 1 n  2
2n 24

IX. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n  2 , ta luôn có đẳng thức :



X. Chứng



a  b ( a  b). a n  1  a n  2b  ...  a.b n  2  b n  1
minh rằng với mọi số tự nhiên n 3 , ta

có :

n

2  2n  1

XI. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n  2 , ta có :
1.

1

2.

1

1
1
1

 ... ...
BAI TẬP TOÁN LỚP 11
PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC :
I. Chứng minh rằng
*
Nn
ta luôn có các đẳng thức sau :
1.
2
)1(
...21
nn
n
2.
6
)12)(1(
...21
222
nnn
n
3.
4
)1(
...21
22
333
nn
n
4.
3
)14(
)12(...31
2
222
nn
n
5.
2
)12(...531 nn
6.
2
)1()13.(...7.24.1 nnnn
7.
1)1(
1
...
3.2
1
2.1
1
n
n
nn
8.
9.
1)12(2...4321 nnn
10.
nn
nnn
n
2).1(
1
1
2).1((
2
...
2.3.2
4
2.2.1
3
2
11.
3
)12).(1(2
)2(...42
222
nnn
n
II. Chứng minh rằng
*
Nn
ta luôn có :
1.
nn 2
3
chia hết cho 3
2.
113
n
chia hết cho 6
3.
nn 11
3
chia hết cho 6
4.
149
2
n
chia hết cho 5
5.
410
n
chia hết cho 3
6.
11516 n
n
chia hết cho 225
7.
1154 n
n
chia hết cho 9
8.
281810 n
n
chia hết cho 27
9.
nnn
336
22
chia hết cho 11
10.
1222
32.7
nn
chia hết cho 5
11.
1323
32.5
nn
chia hết cho 19
12.
nnnn 6116
234
chia hết cho 24
13.
36323.4
22
n
n
chia hết cho 64
14.
16
2
n
chia hết cho 35
15.
453.2
2
n
nn
chia hết cho 25
16.
1412
225
nnn
chia hết cho 23
17.
137 n
n
chia hết cho 9
18.
67403
12
n
n
chia hết cho 64
19.
nnnnnn 25763
23456
chia hết cho 24
20.
)132.(
2
nnn
chia hết cho 6
NĂM HỌC 2014 - 2015
quy nap 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy nap 2 - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
quy nap 2 9 10 226