Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc ứng xử

Được đăng lên bởi khangtrang3107
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Số : 90 /QĐ-ĐHM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong Nhà trường
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 535-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐTTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử trong nhà
trường của cán bộ, công chức, viên chức Viện Đại học Mở Hà Nội.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Trưởng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài
chính; Trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Viện
Đại học Mở Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu VT.

(Đã ký)

Lê Văn Thanh
0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành theo Quyết định số: 90/QĐ-ĐHM ngày 04 tháng 4 năm 2012
của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên
chức, nhân viên đang công tác tại Viện Đại học Mở Hà Nội.
Điều 2: Mục đích quy định Quy tắc ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,
công chức, viên chức, nhân viên Viện Đại học Mở Hà Nội nhằm:
Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức, nhân
viên khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được
làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện
nghĩa vụ của mọi cá nhân trong Viện.
Thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập,
nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Nâng cao ý
thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 90 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong Nhà trường
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 535-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
n cứ Nghị định số 75/2006/-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
ph quy định chi tiết và ng dẫn thi hành mt s điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-
TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ng xử trong nhà
trường của cán bộ, công chức, viên chức Viện Đại học Mở Hà Nội.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Trưởng: Phòng Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Tài
chính; Trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Viện
Đại học Mở Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 2; (Đã ký)
- Lưu VT.
Lê Văn Thanh
0
Quy tắc ứng xử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc ứng xử - Người đăng: khangtrang3107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quy tắc ứng xử 9 10 214