Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình biên soạn đề kiểm tra Ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi viethien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Biểu mẫu 3a

KHOA: CKĐ
BỘ MÔN: ĐỘNG CƠ
Tên học phần: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Mã học phần: 0230220

Số ĐVHT: 1
Trình độ đào tạo: Đại học
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1:

<Tổng quan về ô nhiễm môi trường>

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Hiểu và nêu được các khái niệm:
Khái niệm 1: Các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu xăng.
Khái niệm 1: Tác hại của các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt trong đối với con
người và đối với môi trường.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT

1

2

Mục tiêu kiểm tra đánh giá
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1

Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1

Nội dung
Các chất gây ô
nhiễm sinh ra trên
động cơ đốt trong sử
dụng nhiên liệu
xăng
Tác hại của các chất
gây ô nhiễm sinh ra
trên động cơ đốt
trong đối với con
người và đối với
môi trường.

Dạng câu hỏi gợi ý
Nêu các chất gây ô nhiễm sinh ra
trên động cơ đốt trong sử dụng
nhiên liệu xăng

Giải thích tác hại của các chất gây
ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt
trong đối với con người và đối với
môi trường

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
STT

Loại
Câu hỏi

1
Đáp án

2

Câu hỏi
Đáp án

Nội dung
Nêu các đặc tính của các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt
trong sử dụng nhiên liệu xăng.
Phát biểu bằng lời:
CO
NOx
HC
Lưu huỳnh, bồ hóng, muội than
Chì
Giải thích tác hại của các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt
trong đối với con người và đối với môi trường
Đối với con người

Điểm
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
1,5

CO
NOx và HC
SO2, bồ hóng, chì
Phát biểu bằng lời: Đối với con người

0,5
0,5
0,5
1,0

Chương 2: <Cơ chế hình thành các chất độc hại và các yếu tố ảnh hưởng ở động cơ đốt
trong sử dụng nhiên liệu xăng>
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 2
1.1 – Hiểu và nêu các khái niệm
Khái niệm 1: Cơ chế hình thành các chất NOx, HC, CO có trong khí thải động cơ.
Khái niệm 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành NOx, HC, CO có trong khí thải động
cơ.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 2
STT
1

2

Mục tiêu kiểm tra đánh giá
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1

Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1

Nội dung
Cơ chế hình thành
các chất NOx, HC,
CO có trong khí thải
động cơ
Các yếu tố ảnh
hưởng đến sự hình
thành NOx, HC, CO
có trong khí t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: CKĐ
BỘ MÔN: ĐỘNG CƠ
Tên học phần: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Mã học phần: 0230220
Số ĐVHT: 1
Trình độ đào tạo: Đại học
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1: <Tổng quan về ô nhiễm môi trường>
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Hiểu và nêu được các khái niệm:
Khái niệm 1: Các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu xăng.
Khái niệm 1: Tác hại của các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt trong đối với con
người và đối với môi trường.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý
1
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1
Các chất gây ô
nhiễm sinh ra trên
động cơ đốt trong sử
dụng nhiên liệu
xăng
Nêu các chất gây ô nhiễm sinh ra
trên động cơ đốt trong sử dụng
nhiên liệu xăng
2
Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1
Tác hại của các chất
gây ô nhiễm sinh ra
trên động cơ đốt
trong đối với con
người và đối với
môi trường.
Giải thích tác hại của các chất gây
ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt
trong đối với con người và đối với
môi trường
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
STT Loại Nội dung Điểm
1
Câu hỏi
Nêu các đặc tính của các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt
trong sử dụng nhiên liệu xăng.
2,5
Đáp án
Phát biểu bằng lời:
CO 0,5
NO
x
0,5
HC 0,5
Lưu huỳnh, bồ hóng, muội than 0,5
Chì 0,5
2
Câu hỏi
Giải thích tác hại của các chất gây ô nhiễm sinh ra trên động cơ đốt
trong đối với con người và đối với môi trường
2,5
Đáp án Đối với con người 1,5
Biểu mẫu 3a
Quy trình biên soạn đề kiểm tra Ô nhiễm môi trường - Trang 2
Quy trình biên soạn đề kiểm tra Ô nhiễm môi trường - Người đăng: viethien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy trình biên soạn đề kiểm tra Ô nhiễm môi trường 9 10 538