Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm đáp án

Được đăng lên bởi tcctk11qn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6409/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU, BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA KÈM THEO ĐÁP ÁN
TRẢ LỜI VÀ CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TỔ CHỨC KIỂM TRA, CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CHỦ CƠ SỞ
VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014
của các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc phân
công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này: Danh mục tài liệu; bộ câu hỏi kiểm tra và đáp án
trả lời để đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên 30 câu hỏi (gồm 20 câu
thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc kiến thức chuyên ngành) trong Bộ câu hỏi để kiểm tra
và đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng.
Thời gian kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 45 phút.
Điều 3. Giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ
đăng ký, tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm,
cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo
quy định.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ,
Pháp chế, Thị trường trong nước; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, KHCN, Website BCT.

Đỗ Thắng Hải

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết...
1
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6409/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU, BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA KÈM THEO ĐÁP ÁN
TRẢ LỜI VÀ CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TỔ CHỨC KIỂM TRA, CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CHỦ CƠ SỞ
VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014
của các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc phân
công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này: Danh mục tài liệu; bộ câu hỏi kiểm tra và đáp án
trả lời để đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên 30 câu hỏi (gồm 20 câu
thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc kiến thức chuyên ngành) trong Bộ câu hỏi để kiểm tra
và đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng.
Thời gian kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 45 phút.
Điều 3. Giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ
đăng ký, tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm,
cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo
quy định.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ,
Pháp chế, Thị trường trong nước; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, KHCN, Website BCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6409 /QĐ-BCT, ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương)
Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm đáp án - Người đăng: tcctk11qn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm đáp án 9 10 546