Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc thành lập ban tổ chức BDTX trường mầm non Hoa Sen (2014 - 2015)

Được đăng lên bởi langthangdangghet
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ TÂY NINH
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
Số:

/QĐ-MNHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Phường IV, ngày 09 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban tổ chức BDTX trường mầm non Hoa Sen
Năm học 2014-2015
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
Căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường mầm
non Hoa Sen;
Căn cứ Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thông tư
số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên;
Thực hiện công văn số 107 /KH-GDĐT-MN ngày 30 tháng 7 năm 2014 của
Phòng GD&ĐT Thành phố Tây Ninh về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ
Quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015.
Xét phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của cán bộ công chức viên
chức,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
gồm các bà có tên sau :
1. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hưng
CTCĐ
Phó ban
3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng
TTND
Uỷ viên
4. Bà Phạm Đặng Thùy Dung
BTCĐ
Uỷ viên
5. Bà Vũ Thị Kim Cúc
Tổ trưởng CM
Uỷ viên
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tổ trưởng CM
Uỷ viên
7. Bà Vũ Thị Nguyệt Nga
Giáo viên
Ủy viên
Điều 2. Ban tổ chức làm việc theo kế hoạch triệu tập, có nhiệm vụ kiểm tra
nhắc nhở tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập bồi
dưỡng thường xuyên, chấp hành nội qui, qui chế trong trường học.
Điều 3. Các thành viên trường Mầm non Hoa Sen có tên tại điều 1 căn cứ quyết
định thi hành./.
Q.HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Thanh

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TÂY NINH Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
Số: /QĐ-MNHS Phường IV, ngày 09 tháng 09 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban tổ chức BDTX trường mầm non Hoa Sen
Năm học 2014-2015
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
Căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường mầm
non Hoa Sen;
Căn cứ Thông số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về
việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thông
số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo v việc ban
hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục
thường xuyên;
Thực hiện công văn số 107 /KH-GDĐT-MN ngày 30 tháng 7 năm 2014 của
Phòng GD&ĐT Thành phố Tây Ninh về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ
Quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015.
Xét phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn của cán bộ công chức viên
chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
gồm các bà có tên sau :
1. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hưng CTCĐ Phó ban
3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng TTND Uỷ viên
4. Bà Phạm Đặng Thùy Dung BTCĐ Uỷ viên
5. Bà Vũ Thị Kim Cúc Tổ trưởng CM Uỷ viên
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng CM Uỷ viên
7. Bà Vũ Thị Nguyệt Nga Giáo viên Ủy viên
Điều 2. Ban tổ chức làm việc theo kế hoạch triệu tập, nhiệm vụ kiểm tra
nhắc nhở tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm v học tập bồi
dưỡng thường xuyên, chấp hành nội qui, qui chế trong trường học.
Điều 3. Các thành viên trường Mầm non Hoa Sen có tên tại điều 1 căn cứ quyết
định thi hành./.
Q.HIỆU TRƯỞNG
Quyết định về việc thành lập ban tổ chức BDTX trường mầm non Hoa Sen (2014 - 2015) - Trang 2
Quyết định về việc thành lập ban tổ chức BDTX trường mầm non Hoa Sen (2014 - 2015) - Người đăng: langthangdangghet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định về việc thành lập ban tổ chức BDTX trường mầm non Hoa Sen (2014 - 2015) 9 10 220