Ktl-icon-tai-lieu

Ra đề theo hướng mở

Được đăng lên bởi Đồng Hạnh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Qui trình biên soạn đề kiểm tra theo hướng mở:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá
trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thônng tin về trình
độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những quyết
định sư phạm của giáo viên, các giải pháp của các cấp quản lí giáo dục và cho bản thân
học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn.
Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ và hình
thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh
giá kết quả học tập của học sinh.
Để biên soạn đề kiểm tra theo hướng mở ta cũng cần thực hiện theo qui trình ra đề
kiểm tra nhưng có lẽ sự khác nhau giữa qui trình ra đề thông thường và qui trình ra đề mở
là ở khâu biên soạn câu hỏi theo ma trận và xây dựng thang điểm và đáp án đều theo
hướng mở. Vì thế người giáo viên sẽ phải học hỏi, nâng cao kỹ năng ra đề ở những phần
quan trọng này. Tuy nhiên nó vẫn phải tuân theo những bước cơ bản sau:
Bước 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra:
Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học
xong một chủ đề , một chương, một học kỳ, một lớp hay một cấp học nên người biên
soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ
năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm
tra cho phù hợp.
Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra:
Đề kiểm tra có các hình thức sau:
-

Đề kiểm tra tự luận.

-

Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan.

-

Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên.

Để có dạng đề mở với môn Ngữ văn, ở đây, chúng ta sẽ chọn hình thức đề kiểm tra tự
luận.
Đề mở là dạng đề tạo cơ hội cho học sinh được chủ động thể hiện những hiểu biết và kỹ
năng của mình trên cơ sở có những định hướng nhất định của thầy cô về kiến thức cũng
như kỹ năng.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc :mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra
một chuẩn hoặc một vấn đề; số lượng câu hỏi và tổng số câu hỏi do ma trận đề qui định.
Để các câu hỏi tự luận biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn các câu hỏi thoả mãn
các yêu cầu sau:
-

Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình.

-

Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm
tương ứng.

-

Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình hu...
II. Qui trình biên soạn đề kiểm tra theo hướng mở:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh một hoạt động rất quan trọng trong quá
trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tậpqtrình thu thập và xử lí thônng tin về trình
độ, kh ng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ s cho những quyết
định phạm của giáo viên, các giải pháp của các cấp quản giáo dục cho bản thân
học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn.
Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ nh
thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh
giá kết quả học tập của học sinh.
Đ biên soạn đề kiểm tra theo hướng mở ta cũng cần thực hiện theo qui trình ra đề
kiểm tra nhưng có lẽ sự khác nhau giữa qui trình ra đề thông thường và qui trình ra đề mở
khâu biên soạn câu hỏi theo ma trận xây dựng thang điểm đáp án đều theo
hướng mở. Vì thế người giáo viên sẽ phải học hỏi, nâng cao kỹ năng ra đề ở những phần
quan trọng này. Tuy nhiên nó vẫn phải tuân theo những bước cơ bản sau:
Bước 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra:
Đề kiểm tra một công c dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học
xong một chủ đề , một chương, một học kỳ, một lớp hay một cấp học n người biên
soạn đề kiểm tra cần căn c vào u cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức
năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm
tra cho phù hợp.
Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra:
Đề kiểm tra có các hình thức sau:
- Đề kiểm tra tự luận.
- Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan.
- Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên.
Để có dạng đề mở với môn Ngữ văn, đây, chúng ta sẽ chọn nh thức đề kiểm tra tự
luận.
Đề mở là dạng đ tạo cơ hội cho học sinh được chủ động thể hiện những hiểu biếtkỹ
năng của nh trên sở có những định hướng nhất định của thầy về kiến thức cũng
như kỹ năng.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận:
Ra đề theo hướng mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ra đề theo hướng mở - Người đăng: Đồng Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ra đề theo hướng mở 9 10 755