Ktl-icon-tai-lieu

rau quả

Được đăng lên bởi huyenshino
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 3063 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI GIẢNG
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ

Biên soạn: Đặng Thị Yến

NĂM 2014
0

MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1 . NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ ...................................................................... 3
1.1. Khái niệm chung ................................................................................................. 3
1.2. Cấu tạo của tế bào của nguyên liệu rau quả ........................................................ 3
1.2.1 Cấu tạo tế bào và mô của nguyên liệu rau quả . ...................................................3
1.2.2. Các mô chủ yếu của thực vật ..................................................................................7
1.2.3. Phân loại rau quả .........................................................................................................9
1.2.4. Một số loại rau quả chính dùng cho chế biến đồ hộp ........................................10
1.3. Quá trình phát triển và chín của rau quả........................................................... 16
1.3.1. Quá trình hình thành và phát triển của rau quả ..................................................16
1.3.2. Quá trình chín và độ chín của rau quả .................................................................18
1.4. Thành phần hóa học của nguyên liệu rau quả ................................................. 20
1.4.1. Nước ..........................................................................................................................20
1.4.2. Chất khô ....................................................................................................................21
1.5. Yêu cầu về nguyên liệu rau quả ........................................................................ 31
Chƣơng 2. ĐỒ HỘP RAU QUẢ ............................................................................... 33
2.1. Phân loại đồ hộp rau quả ................................................................................... 33
2.2. C c qu tr nh c bản trong c ng nghệ sản uất đồ hộp rau quả ....................... 33
2.2.1. S đồ của qui trình chế biến chung ......................................................................34
2.2.2. Trình tự thực hiện các công đoạn và yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng đạt được34
2.3. C ng nghệ sản uất đồ hộp quả nước đường ...........................................
0

TR 




4
rau quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rau quả - Người đăng: huyenshino
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
rau quả 9 10 990