Ktl-icon-tai-lieu

Rèn kỹ năng học tiếng việt cho HS dân tộc

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Dũng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2205 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nâng cao chất lượng giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thông qua viêc rèn phát âm đúng và đọc
diễn cảm cho học sinh dân tộc ở lớp 4, 5.

MỤC LỤC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu

Trang
1
1
1
1
2

B/ PHẦN NỘI DUNG
1/ Đặc điểm dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 - 5
1.1 Cơ sở lý luận
1.2 Cơ sở thực tiễn
2/ Nguyên nhân
3/ Kết quả nghiên cứu
4/ Một số biện pháp
4.1. Bồi dưỡng kĩ năng đọc và kĩ năng dạy tập đọc cho giáo viên
4.2 .Rèn đọc cho học sinh trong giờ tập đọc
4.3. Bồi dưỡng vốn sống cho học sinh.
4.4. Rèn phát âm đúng qua hoạt động ngoài giờ tập đọc.
C/ PHẦN KẾT LUẬN
D/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nguyễn Bá Dũng Trường tiểu học số 1 Lang Thíp

3
3
3
4
5
6
6
7
12
14
15

0

Nâng cao chất lượng giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thông qua viêc rèn phát âm đúng và đọc
diễn cảm cho học sinh dân tộc ở lớp 4, 5.

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Lang Thíp là một xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, dân số gần 6.640
người với 9 dân tộc sinh sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 53,7% tổng
dân số toàn xã. Việc giải quyết vấn đề tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
được tôi luôn xác định là vấn đề then chốt để giải bài toán chất lượng của nhà
trường, cho nên, trong những năm qua, bản thân tôi đã tập trung chỉ đạo thực
hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh
dân tộc. Trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học, kĩ năng đọc là một kĩ
năng cơ bản đầu tiên. Đọc để chiếm lĩnh ngôn ngữ, là công cụ học tập các môn
khoa học khác; đọc được mới viết được, mới giao tiếp được bằng phương tiện
chữ viết… Có kĩ năng đọc tốt sẽ tạo ra hứng thú và động cơ học tập tốt, tạo cho
các em có khả năng tự học và tinh thần học tập, từ đó mà lĩnh hội kiến thức tốt
hơn. Đọc có ý thức sẽ tác động đến trình độ ngôn ngữ, tư duy giúp bồi dưỡng
tâm hồn trẻ và giáo dục, giáo dưỡng các em học sinh.
Đối với học sinh là đồng bào dân tộc nói chung và các dân tộc ở Lang Thíp
nói riêng, việc sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai nên các em gặp rất nhiều
khó khăn. Từ chỗ đọc sai nên các em thường viết sai lỗi chính tả. Vì vậy khả
năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của các em còn gặp nhiều hạn chế. Việc chỉ
đạo dạy học trên địa bàn có số đông là học sinh dân tộc, người quản lý phải làm
gì để việc dạy học giúp các em thêm yêu Tiếng Việt, biết sử dụng tốt Tiếng Việt
để giao tiếp, hòa nhập và học tập tốt hơn. Là một người quản lý có nhiều năm
công tác trên đị...
Nâng cao chất lượng giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thông qua viêc rèn phát âm đúng và đọc
diễn cảm cho học sinh dân tộc ở lớp 4, 5.
MỤC LỤC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU
Trang
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng nghiên cứu 1
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 1
5. Phương pháp nghiên cứu 2
B/ PHẦN NỘI DUNG
1/ Đặc điểm dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 - 5 3
1.1 Cơ sở lý luận 3
1.2 Cơ sở thực tiễn 3
2/ Nguyên nhân 4
3/ Kết quả nghiên cứu 5
4/ Một số biện pháp 6
4.1. Bồi dưỡng kĩ năng đọc và kĩ năng dạy tập đọc cho giáo viên 6
4.2 .Rèn đọc cho học sinh trong giờ tập đọc 7
4.3. Bồi dưỡng vốn sống cho học sinh. 12
4.4. Rèn phát âm đúng qua hoạt động ngoài giờ tập đọc.
C/ PHẦN KẾT LUẬN 14
D/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 15
Nguyễn Bá Dũng Trường tiểu học số 1 Lang Thíp
0
Rèn kỹ năng học tiếng việt cho HS dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rèn kỹ năng học tiếng việt cho HS dân tộc - Người đăng: Nguyễn Bá Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Rèn kỹ năng học tiếng việt cho HS dân tộc 9 10 903