Ktl-icon-tai-lieu

Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

Được đăng lên bởi binkute9x8g
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học
Thứ sáu - 19/10/2012 16:09
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học
Đề tài: "Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu" học góp phần thực hiện tốt
phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực"
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
“Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có
đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất
năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc” (Luật Giáo dục - 2005). Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là rất
cần thiết phù hợp với mục tiêu giáo dục, nhằm góp phần đào tạo “con người mới”
với đầy đủ các mặt “đức, trí, thể, mỹ” để học sinh được phát triển toàn diện đáp
ứng những yêu cầu mới của xã hội.
Bậc học tiểu học là bậc học nền tảng tạo cơ sở cho HS phát triển học tiếp các
bậc học tiếp theo, vì vậy bên cạnh việc trang bị cho học sinh những vốn kiến thức
kỹ năng cơ bản trong học tập, lao động còn cần phải chú ý đến việc rèn kỹ năng
sống cho học sinh, dạy học sinh cách “làm người”, để học sinh có thêm vốn kinh
nghiệm thích ứng với môi trường mới, yêu cầu mới.
Năm học 2009 -2010 là năm học tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Rèn kỹ năng sống cho học sinh
chính là một trong năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”, vì vậy các trường học cần quan tâm chú trọng đến
nội dung này.
Rèn kỹ năng sống cho học sinh giúp cho học sinh thích ứng được với môi
trường xã hội, tự giải quyết được một số vấn đề thiết thực trong cuộc sống như vấn
đề sức khoẻ, môi trường, tệ nạn xã hội,...để các em có thể tự tin, chủ động không bị
quá phụ thuộc vào người lớn mà vẫn có thể tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích chính
đáng, điều kiện thuận lợi cho bản thân mình rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên.
Trong thực tế hiện nay việc rèn kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường đã
được chú ý đến, song nhiều trường nhất là các trường tiểu học còn lúng túng trong
việc tổ chức, thực hiện các chương trình hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn kỹ năng sống cho học sinh, tôi đã
chọn nghiên cứu đề tài: “Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” .
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
Quá trình nghiên cứu đề nhằm tìm hiểu tình hình thực tế thực hiện phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, ...
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học
Thứ sáu - 19/10/2012 16:09
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học
Đề tài: "Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu" học góp phần thực hiện tốt
phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực"
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
“Mục tiêu của giáo dục đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện
đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất
năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ
quốc” (Luật Giáo dục - 2005). Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh rất
cần thiết phợp với mục tiêu giáo dục, nhằm góp phần đào tạo “con người mới”
với đầy đủ các mặt “đức, trí, thể, mỹ” để học sinh được phát triển toàn diện đáp
ứng những yêu cầu mới của xã hội.
Bậc học tiểu học bậc học nền tảng tạo sở cho HS phát triển học tiếp c
bậc học tiếp theo, vậy bên cạnh việc trang bị cho học sinh những vốn kiến thức
kỹ năng bản trong học tập, lao động còn cần phải chú ý đến việc rèn k năng
sống cho học sinh, dạy học sinh cách “làm người”, để học sinh thêm vốn kinh
nghiệm thích ứng với môi trường mới, yêu cầu mới.
Năm học 2009 -2010 m học tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Rèn kỹ năng sống cho học sinh
chính một trong năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”, vậy các trường học cần quan tâm chú trọng đến
nội dung này.
Rèn kỹ năng sống cho học sinh giúp cho học sinh thích ứng được với môi
trường xã hội, tự giải quyết được một số vấn đề thiết thực trong cuộc sống như vấn
đề sức khoẻ, môi trường, tệ nạn xã hội,...để các em có thể tự tin, chủ động không bị
quá phụ thuộc vào người lớn mà vẫn có thể tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích chính
đáng, điều kiện thuận lợi cho bản thân mình rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên.
Trong thực tế hiện nay việc rèn kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường đã
được chú ý đến, song nhiều trường nhất các trường tiểu học còn lúng túng trong
việc tổ chức, thực hiện các chương trình hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh.
Với ý nghĩa tầm quan trọng của việc n kỹ năng sống cho học sinh, tôi đã
chọn nghiên cứu đề tài: “Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” .
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
Quá trình nghiên cứu đề nhằm tìm hiểu tình hình thực tế thực hiện phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt tìm hiểu thực tế
rèn kỹ năng sống cho học sinh trong trường Tiểu học. Đề xuất biện pháp nâng cao
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học - Người đăng: binkute9x8g
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học 9 10 728