Ktl-icon-tai-lieu

Rèn luyện kĩ năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài: “Rèn luyện kĩ năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học
phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông”.
Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học
Mã số: 62.14.01.11
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đình Trung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Những kết luận mới của luận án:
1. Xác định cơ sở lí luận về việc rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong dạy
học đó là: khái niệm, các thao tác tư duy logic, vai trò, phương pháp và công cụ
để rèn luyện.
2. Xác định cơ sở thực tiễn qua khảo sát thực trạng rèn luyện kỹ năng tư
duy logic trong dạy học sinh học của giáo viên ở trung học phổ thông hiện nay
để làm cơ sở rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy logic trong dạy học phần
tiến hóa sinh học 12 - THPT.
3. Trên cơ sở phân tích đặc điểm nội dung phần tiến hóa sinh học 12 đã
xác định được các thao tác tư duy để rèn kỹ năng tư duy logic cho học sinh trong
dạy học phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông, các thao tác đó là:
phân tích, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa.
4. Trên cơ sở vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và các thao tác
tư duy để rèn kỹ năng tư duy logic cho học sinh, xác định được các nguyên tắc,
đề xuất quy trình hình thành tư duy logic cho học sinh và quy trình rèn luyện kỹ
năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 12.
5. Xây dựng được bộ công cụ đó là câu hỏi, bài tập để rèn luyện kỹ năng
tư duy logic cho học sinh trong các bước lên lớp và ôn tập củng cố bài học của
HS thông qua kiến thức tiến hóa.
6. Thực nghiệm sư phạm bước đầu đã khẳng định hiệu quả của quy trình
và bộ công cụ rèn luyện kỹ năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần
tiến hóa sinh học 12 được chúng tôi nghiên cứu xây dựng là có tính khả thi để
nâng cao tư duy cho học sinh.
Quy trình hình thành tư duy logic cho học sinh và quy trình rèn luyện kỹ
năng tư duy logic cho học sinh có thể được tổ chức thành một nội dung tập huấn
thường xuyên cho giáo viên phổ thông hiện nay, nhằm góp phần đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng hình thành và phát triền năng lực tư duy cho
học sinh.
Người hướng dẫn

PGS.TS. Lê Đình Trung

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Thu Huyền

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF PHD THESIS
Title: “Training logical thinking skill for students in teaching
evolution of biology 12 in high schools”
Speciality: Theory and methods of teaching Biology
Classification: 62.14.01.11
Name of PhD Student: Nguyen Thi Thu Huy...
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài: “Rèn luyện năng duy logic cho học sinh trong dạy học
phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông”.
Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học
Mã số: 62.14.01.11
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đình Trung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Những kết luận mới của luận án:
1. Xác định sở luận về việc rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong dạy
học đó là: khái niệm, các thao tác duy logic, vai trò, phương pháp công cụ
để rèn luyện.
2. Xác định sở thực tiễn qua khảo sát thực trạng rèn luyện kỹ năng tư
duy logic trong dạy học sinh học của giáo viên trung học ph thông hiện nay
để làm cơ sở rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy logic trong dạy học phần
tiến hóa sinh học 12 - THPT.
3. Trên sở phân tích đặc điểm nội dung phần tiến hóa sinh học 12 đã
xác định được các thao tác tư duy để rèn kỹ năng tư duy logic cho học sinh trong
dạy học phần tiến hóa sinh học 12 trung học ph thông, các thao tác đó là:
phân tích, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa.
4. Trên sở vận dụng các phương pháp dạy học tích cực các thao tác
duy để rèn kỹ năng duy logic cho học sinh, xác định được các nguyên tắc,
đề xuất quy trình hình thành duy logic cho học sinh quy trình rèn luyện kỹ
năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 12.
5. Xây dựng được bộ công cụ đó là câu hỏi, bài tập để rèn luyện kỹ năng
duy logic cho học sinh trong các ớc lên lớp ôn tập củng cố bài học của
HS thông qua kiến thức tiến hóa.
6. Thực nghiệm sư phạm bước đầu đã khẳng định hiệu quả của quy trình
bộ công cụ rèn luyện k năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần
tiến hóa sinh học 12 được chúng tôi nghiên cứuy dựng là nh khả thi để
nâng cao tư duy cho học sinh.
Quy trình hình thành duy logic cho học sinh và quy trình rèn luyện kỹ
năng tư duy logic cho học sinh có thể được tổ chức thành một nội dung tập huấn
thường xuyên cho giáo viên ph thông hiện nay, nhằm góp phần đổi mới
phương pháp dạy học theo ớng nh thành phát triền năng lực duy cho
học sinh.
Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh
PGS.TS. Lê Đình Trung Nguyễn Thị Thu Huyền
Rèn luyện kĩ năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông - Trang 2
Rèn luyện kĩ năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Rèn luyện kĩ năng tư duy logic cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 12 – trung học phổ thông 9 10 115