Ktl-icon-tai-lieu

rèn luyện ngiệp vụ sư phạm

Được đăng lên bởi Hư Vô
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2011

Số: 416 /HD–CĐSP

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện các học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1, 2, 3
cho ngành đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng hệ chính quy,
từ khóa tuyển sinh năm 2011

Căn cứ Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học,
cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy ban
hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ- BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2003 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chương trình, kế hoạch đào tạo của ngành học trong năm học,
Nhà trường hướng dẫn thực hiện các học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
1, 2 và 3 (Rèn luyện NVSP) cho ngành đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng, từ
khóa tuyển sinh năm 2011 như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Mục tiêu học tập và nghiên cứu
1.1. Về kiến thức
Khẳng định, khắc sâu hệ thống kiến thức đã học về nghiệp vụ sư phạm như:

1
Rèn luyện NVSP

Tâm lý học, Giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn bằng các hoạt động thực
hành.
1.2. Về kỹ năng
Hình thành hệ thống kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn bậc tiểu học,
bao gồm các kỹ năng sư phạm cơ bản, các kỹ năng tiếp cận, tìm hiểu giáo dục tiểu
học, các kỹ năng dạy học và giáo dục.
1.3. Về thái độ
Hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị tâm thế bước vào nghề
dạy học.
Hình thành cho sinh viên ý thức rèn luyện tay nghề, biết liên kết các nội dung
rèn luyện NVSP với TTSP để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề.
Phấn đấu trở thành giáo viên có phẩm chất và năng lực sư phạm tốt.
2. Phương châm chỉ đạo, phương thức tổ chức thực hiện

2.1. Phương châm chỉ đạo
Đảm bảo tính toàn diện, thực tiễn về các nội dung rèn luyện NVSP.
Phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của sinh viên trong hoạt động rèn
luyện NVSP.
2.2. Phương thức tổ chức thực hiện
Học phần Rèn luyện NVSP1 (02 tín chỉ), học phần Rèn luyện NVSP2 (02 tín
chỉ) và học phần Rèn luyện NVSP3 (02 tín chỉ) được thực hiện ở các học kỳ theo kế
hoạch đào tạo được phê duyệt hàng năm.
Các học phần trên được phân công cho Khoa Tự nhiên - Kinh tế, Tổ Toán Lý - KTCN quản lý giảng dạy, mời giảng (gọi chung là Tổ Toán - Lý - KTCN) theo
Quyết định về việc phân công quản lý các khối lớp, qu...
UBND TNH THA THIÊN HU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S: 416 /HD–CĐSP
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2011
HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện các học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1, 2, 3
cho ngành đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng hệ chính quy,
từ khóa tuyển sinh năm 2011
Căn c Quy chế thc hành, thc tp sư phm áp dng cho các trường đi hc,
cao đng đào to giáo viên ph thông, mm non trình đ cao đng h chính quy ban
hành kèm theo Quyết đnh s 36/2003/QĐ- BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2003 ca
B trưởng B Giáo dc và Đào to;
Căn c Quy chế đào to đi hc cao đng h chính quy theo h thng tín ch
ban hành kèm theo Quyết đnh s 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007
ca B trưởng B Giáo dc và Đào to;
Căn c Chương trình, kế hoch đào to ca ngành hc trong năm hc,
Nhà trường hướng dn thc hin các hc phn Rèn luyện nghiệp vụ phạm
1, 2 và 3 (Rèn luyn NVSP) cho ngành đào to giáo viên tiu hc trình đ Cao đng, t
khóa tuyn sinh năm 2011 như sau:
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Mục tiêu học tập và nghiên cứu
1.1. Về kiến thức
Khng đnh, khc sâu h thng kiến thc đã hc v nghip v sư phm như:
1
Rèn luyện NVSP
rèn luyện ngiệp vụ sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rèn luyện ngiệp vụ sư phạm - Người đăng: Hư Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
rèn luyện ngiệp vụ sư phạm 9 10 985