Ktl-icon-tai-lieu

RƯỢU (ANCOL)- PHENOL - AMIN

Được đăng lên bởi Nguyễn Trần Trọng Hữu
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 10463 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG I
RƯỢU (ANCOL)- PHENOL - AMIN
CHƯƠNG I
RƯỢU (ANCOL)- PHENOL - AMIN
A. Kiến thc cơ bn và trng tâm
1. Khái nim v nhóm chc hu cơ
2. Dãy đồng đẳng ca rượu (ancol) eylic:
- Đồng đẳng, đồng phan (đồng phân v mch cacbon và đng phân v v trí nhóm hiđroxyl), danh tháp, bc rượu (ancol).
- Tính cht vt lí. Liên kết hiđro
- Tính cht hóa hc: Phn ng vi kim loi kim, phn ng vi axit bromhiđric, vi axit axetic, phn ng tách nước t mt phân t
rượu (ancol) (quy tc tách), phn ng tách nước t hai phân t rượu(ancol), phn ng oxi hóa rượu (ancol) thành anđehit, phn ng
cháy trong không khí.
- Điu chế rượu (ancol) (phương pháp chung và phương pháp lên men). ng dng ca rượu (ancol) metylic và rượu (ancol) etylic.
3. Phenol.
- Công thc cu to. Tính cht vt lí.
- Tính cht hóa hc: Phn ng vi kim loi kim, phn ng vi bazơ, phn ng vi nước brom.
- Điu chế (t benzen). ng dng.
4. Khái nim v amin.
- Công thc cu to. Tính cht chung (amin mch h trong nước đổi màu qu tím thành xanh, phn ng vi axit cho mui).
- Anilin: Công thc cu to. Tính cht vt lí. Tính cht hóa hc: tác dng vi axit (tính bazơ), phn ng vi nước brom. Điu chế.
ng dng.
B. Chun kiến thc và k năng
Ch đề Mc độ cn đạt
1. Rượu
(Ancol)
Kiến thc
Biết được:
- Định nghĩa, phân loi rưu (ancol)
- Công thc chung, đặc đim cu to phân t, đồng phân, danh pháp (gc-chc và danh pháp
thay thế).
- Tính cht vt lí: s biến thiên nhit đ sôi, độ tan trong nước; liên kết hiđro.
- Tính cht hóa hc: phn ng thế nhóm –OH, phn ng tách nước to thành anken hoc ete,
phn ng oxi hóa rượu (ancol) bc I, bc II thành anđehit/xeton, phn ng cháy.
- Phương pháp điu chế rượu (ancol) t anken, điu chế etanol t tính bt, glixerol.
- ng dng ca rượu (ancol) etylic (công nghip thc phm, mĩ phm, dung môi, tng hp
hu cơ).
Kĩ năng
- Viết được công thc cu to các đồng phân rượu (ancol)
- Đọc được tên khi biết công thc cu to ca các rượu (ancol) có 4C-5C.
- D đn được tính cht hóa hc ca mt s rượu (ancol) đơn chc c th.
- Viết được PTHH minh ha tính cht hóa hc ca rượu (ancol)
- Phân bit được rượu (ancol) no đơn chc vi các cht khác bng phương pháp hóa hc.
- Xác định công thc phân t, công thc cu to ca rượu (ancol).
2. Phenol Kiến thc
Biết được:
- Khái nim, phân loi phenol
- Tính cht vt lí: trng thái, nhit độ sôi, nhit độ nóng chy, tính tan.
- Tính cht hóa hc: Tác dng vi natri, natri hiđroxit, nước brom.
- Mt s phương pháp điu chế (t cumen, t benzen); ng dng ca phenol.
- Khái nim v nh hưởng qua li gia các nguyên t trong phân t hp cht hu cơ.
Kĩ năng
- Phân bit dung dch phenol vi ancol c th bng phương pháp hóa hc.
- Viết các PTHH minh ha tính cht hóa hc ca phenol.
- Tính khi lượng phenol tham gia và to thành trong phn ng.
3. Amin
Kiến thc
Biết được:
- Khái nim, phân loi, cách gi tên (theo danh pháp thay thế và gc-chc).
- Đặc đim cu to phân t, tính cht vt lí (trng thái, màu sc, mùi, độ tan) ca amin.
Hiu được :
- Tính cht hóa hc đin hình ca amin là tính bazơ, anilin có phn ng thế vi brom trong
nước.
K năng
- Viết công thc cu to ca các amin đơn chc, xác định được bc ca amin theo công thc
cu to.
- Quan sát mô hình, thí nghim,...rút ra được nhn xét v cu to và tính cht.
- D đn được tính cht hóa hc ca amin và anilin.
- Viết các PTHH minh ha tính cht. Phân bit anilin và phenol bng phương pháp hóa hc.
- Xác định công thc phân t theo s liu đã cho.
RƯỢU (ANCOL)- PHENOL - AMIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RƯỢU (ANCOL)- PHENOL - AMIN - Người đăng: Nguyễn Trần Trọng Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
RƯỢU (ANCOL)- PHENOL - AMIN 9 10 950