Ktl-icon-tai-lieu

Sách giáo khoa Hóa học 10 chủ biên Thầy giáo Nguyễ Xuân Trường

Được đăng lên bởi buivankinh_kute
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 5107 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Cấu tạo nguyên tử
1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử. Kích thước, khối lượng nguyên tử
a) Thành phần cấu tạo của nguyên tử
1. Lớp vỏ
Các hạt, điện âm, electron (điện tử). Khối lượng bằng nhau, 1/1840,
hiđro, me = 9,1095.10-31 kg; 0,00055 (đv.C). Điện tích = -1,6.10-19
Culông, điện tích nguyên tố.
2. Hạt nhân
Proton= +1,6.10-19 Culông, quy ước, điện tích nguyên tố,đơn vị,
electron= 1-, proton=1+.
Nơtron không điện, mp = mn = 1,67.10-27 kg; 1 đv.C.
b) Kích thước, khối lượng của nguyên tử
Kích thước: đường kính khoảng 10-10 m, đơn vị, Angxtrom (Å)
1Å = 10-10 m hay 1Å = 10-8 cm
Đường kính, hạt nhân, khoảng 10-4 Å
Bảng - Khối lượng và điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử
Tên Kí hiệu
Khối lượng
Điện tích
me = 9,1095
me ≈ 0,549
Electron E
-1,602.10-19 C
−31
−3
× 10
kg
× 1 0 đv.C
mp = 1,6726
Proton
P
+1,602.10-19 C
mp ≈ 1 đv.C
−27
× 10
kg
mn = 1,6750
Nơtron
N
0
mn ≈ 1 đv.C
−27
× 10
kg
Giữa electron và hạt nhân là chân không:cấu tạo rỗng !
Khối lượng : khoảng 10-26 Kg
2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị
a) Hạt nhân nguyên tử
1. Điện tích hạt nhân
Z proton, Z+. Điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron
2. Số khối
Tổng hạt proton (Z); tổng hạt nơtron (N); số khối (A).
A=Z+N

3. Khối lượng nguyên tử
Electron, rất nhỏ, khối lượng nguyên tử=∑mp+mn
b) Nguyên tố hoá học
1. Định nghĩa
Tất cả các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân đều thuộc cùng một
nguyên tố hoá học.
Biết 92 tự nhiên, 17 nhân tạo⇒ (109).
2. Số hiệu nguyên tử
Điện tích hạt nhân=số hiệu nguyên tử (Z)
3. Kí hiệu các nguyên tử
A
Z

X

X : kí hiệu của nguyên tố
Z : số hiệu nguyên tử
A : số khối A = Z + N
c) Đồng vị
cùng proton, khác nơtron, đồng vị

Khối lượng nguyên tử trung bình của các nguyên tố hoá học.

3. Vỏ nguyên tử
a) Sự chuyển động của electron trong nguyên tử

b) Lớp electron
Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau thuộc cùng một lớp.
từ trong ra n = 1, 2, 3, 4, .... hoặc: K, L, M, N ....
c) Phân lớp electron ( phân mức năng lượng)
kí hiệu: s, p, d, f.
Lớp 1 có 1 phân lớp (1s).
Lớp 2 có 2 phân lớp (2s, 2p).
Lớp 3 có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).
d) Obitan
khu vực, không gian, quanh hạt nhân, khả năng có electron, lớn nhất
(khu vực có mật độ đám mây electron lớn nhất)
Phân lớp s có, 1 obitan, hình cầu.

Obitan s
Obitan p
Phân lớp p có, 3 obitan, hình số 8 nổi.
Phân lớp d có 5 obitan, phân lớp f có 7 obitan. Obitan d và obitan f có
dạng phức tạp hơn.
Mỗi obitan chỉ chứa tối đa 2 electron.
Obitan có 2 electron, ghép đôi (không tạo liên kết hoá học). Obitan có 1
electr...
I. Cấu tạo nguyên tử
1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử. Kích thước, khối lượng nguyên tử
a) Thành phần cấu tạo của nguyên tử
1. Lớp vỏ
Các hạt, điện âm, electron (điện tử). Khối lượng bằng nhau, 1/1840,
hiđro, m
e
= 9,1095.10
-31
kg; 0,00055 (đv.C). Điện tích = -1,6.10
-19
Culông, điện tích nguyên tố.
2. Hạt nhân
Proton= +1,6.10
-19
Culông, quy ước, điện tích nguyên tố,đơn vị,
electron= 1-, proton=1+.
Nơtron không điện, m
p
= m
n
= 1,67.10
-27
kg; 1 đv.C.
b) Kích thước, khối lượng của nguyên tử
Kích thước: đường kính khoảng 10
-10
m, đơn vị, Angxtrom (Å)
1Å = 10
-10
m hay 1Å = 10
-8
cm
Đường kính, hạt nhân, khoảng 10
-4
Å
Bảng - Khối lượng và điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử
Tên Kí hiệu Khối lượng Điện tích
Electron E
m
e
= 9,1095
× 10
−31
kg
m
e
0,549
× 10
−3
đv.C
-1,602.10
-19
C
Proton P
m
p
= 1,6726
× 10
−27
kg
m
p
1đv.C
+1,602.10
-19
C
Nơtron N
m
n
= 1,6750
× 10
−27
kg
m
n
1đv.C
0
Giữa electron và hạt nhân là chân không:cấu tạo rỗng !
Khối lượng : khoảng 10
-26
Kg
2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị
a) Hạt nhân nguyên tử
1. Điện tích hạt nhân
Z proton, Z+. Điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron
2. Số khối
Tổng hạt proton (Z); tổng hạt nơtron (N); số khối (A).
A = Z + N
Sách giáo khoa Hóa học 10 chủ biên Thầy giáo Nguyễ Xuân Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách giáo khoa Hóa học 10 chủ biên Thầy giáo Nguyễ Xuân Trường - Người đăng: buivankinh_kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Sách giáo khoa Hóa học 10 chủ biên Thầy giáo Nguyễ Xuân Trường 9 10 731