Ktl-icon-tai-lieu

sách phương pháp tính

Được đăng lên bởi kietphan-spkt
Số trang: 215 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phöông phaùp tính

1

PHÖÔNG PHAÙP TÍNH

SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ TÍNH TOAÙN:
Moâ
hình
thöïc

Moâ hình
vaät lyù

•
•

•
•
•
•

Moâ hình
toaùn

Ñònh luaät vaät
lyù
Nguyeân lyù
naêng löôïng

Keát quaû

• Coâng cuï toaùn
- Phöông phaùp
giaûi tích.
- Phöông phaùp
soá

Trong tính toaùn thöôøng khoâng tìm ñöôïc lôøi giaûi chính xaùc baøi
toaùn.
Choïn phöông phaùp gaàn ñuùng tìm nghieäm. Ta coù nghieäm gaàn
ñuùng.
Chaáp nhaän sai soá phöông phaùp giaûi gaàn ñuùng.
Ñaùnh giaù sai soá lôøi giaûi tìm ñöôïc vôùi lôøi giaûi chính xaùc neáu
coù? Coøn khoâng ta chöùng minh söï hoäi tuï cuûa lôøi giaûi tìm ñöôïc.

Chöông I:

Phöông phaùp tính

2

SAI SOÁ
1.1 Soá gaàn ñuùng, Sai soá tuyeät ñoái vaø sai soá töông ñoái:
Phaàn lôùn caùc soá trong tính toaùn: khoâng bieát chính xaùc, chæ
bieát gaàn ñuùng → e, π , ño löôøng, thoáng keâ,..... Do ñoù trong tính
toaùn thöôøng maéc sai soá.
Nguyeân taéc xaùc ñònh sai soá cuûa keát quaû:
Neáu sai soá cuûa caùc soá lieäu ban ñaàu cho tröôùc vaø ngöôïc
laïi → xaùc ñònh sai soá keát quaû.
Cho tröôùc sai soá keát quaû → xaùc ñònh sai soá caùc soá lieäu ban
ñaàu.
1.1.1 Soá gaàn ñuùng:
“a ñöôïc goïi laø soá gaàn ñuùng hay soá xaáp xæ cuûa A neáu a khaù
gaàn vôùi A (a > A hoaëc a < A) vaø noù ñöôïc duøng thay A trong tính
toaùn”.
Ví duï1:
Cho A= π , a=3.14 laø soá gaàn ñuùng cuûa A.
1.1.2 Sai soá thöïc:
“Sai soá thöïc söï cuûa soá gaàn ñuùng a laø A-a”. Vì khoâng bieát
chính xaùc A → khoâng bieát sai soá thöïc söï cuaû a. Chính vì vaäy ta
ñi tìm trò tuyeät ñoái cuûa sai soá thöïc söï noù ñöôïc goïi laø sai soá tuyeät
ñoái.
1.1.3 Sai soá tuyeät ñoái:
Sai soá tuyeät ñoái cuûa soá xaáp xæ a laø moïi soá döông ∆a thoûa
maõn baát ñaúng thöùc:
A − a ≤ ∆a
(1.1)
Trong thöïc haønh. Choïn caùc soá trong caùc soá döông thoûa maõn
(1.1) caøng beù caøng toát laøm sai soá tuyeät ñoái.

Phöông phaùp tính

3

Nhö vaäy, nhôø (1.1) duø khoâng bieát chính xaùc A nhöng ta laïi
bieát mieàn giaù trò cuûa noù:
a − ∆a ≤ A ≤ a + ∆a
(1.2)
hay
A = a ± ∆a
(1.3)
nghóa laø soá A∈[a − ∆a, a + ∆a]
Ví duï2 :
A laø soá π vaø a = 3.14 → vì 3.14 < π < 3.15 neân ∆a = 0.01 vaø
π = 3.14 ± 0.01 vaäy neáu a = 3.1416 thì ∆a = ?
Chuù yù: sai soá tuyeät ñoái khoâng theå hieän ñöôïc möùc ñoä chính xaùc
cuûa pheùp ño hay tính toaùn. Ñeå theå hieän söï chính xaùc ta duøng sai
soá töông ñoái.
Ví duï 3: Ño ñöôïc hai soá xaáp xæ a1 = 10m , a2 = 5m chuùng cuøng
coù sai soá tuyeät ñoái laø ∆a1 = ∆a2 = 0.001m keát quaû laø pheùp ño a1
chính xaùc hôn maëc duø sai soá tuyeät ñoái cuûa chuùng laø ...
Phöông phaùp tính
1
PHÖÔNG PHAÙP TÍNH
SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ TÍNH TOAÙN:
Keát quaû
Coâng cuï toaùn
- Phöông phaùp
giaûi tích.
- Phöông phaùp
soá
Moâ
hình
thöïc
Moâ hình
vaät lyù
Ñònh luaät vaät
lyù
Nguyeân lyù
naêng löôïng
Moâ hình
toaùn
Trong tính toaùn thöôøng khoâng tìm ñöôïc lôøi giaûi chính xaùc baøi
toaùn.
Choïn phöông phaùp gaàn ñuùng tìm nghieäm. Ta coù nghieäm gaàn
ñuùng.
Chaáp nhaän sai soá phöông phaùp giaûi gaàn ñuùng.
Ñaùnh giaù sai soá lôøi giaûi tìm ñöôïc vôùi lôøi giaûi chính xaùc neáu
coù? Coøn khoâng ta chöùng minh söï hoäi tuï cuûa lôøi giaûi tìm ñöôïc.
Chöông I:
sách phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách phương pháp tính - Người đăng: kietphan-spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
215 Vietnamese
sách phương pháp tính 9 10 220