Ktl-icon-tai-lieu

Sách QUY HOẠCH VÀ TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM - CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 6192 lần   |   Lượt tải: 102 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC


QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
&
TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM
TRONG PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM
VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BIÊN SOẠN : GVC.ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN

Tháng 09 - 2013
Tp. Hồ Chí Minh
Biên soạn: GVC.ThS. Trương Bách Chiến

MỤC LỤC
___________________________

Lời nói đầu.
Chương 1. MỞ ĐẦU…………………………………………………………5
1.1.

Khái niệm………………………………………………………….5

1.2.

Các phương pháp quy hoạch thực nghiệm………………………..7

1.3.

Quy hoạch thực nghiệm trong kiểm nghiệm thực phẩm…………..15

1.4.

Quy hoạch thực nghiệm trong Công nghệ Hóa học……………….35

Chương 2. MÔ HÌNH TỐI ƯU ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG KIỂM
NGHIỆM THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC.

51

2.1. Mô hình quy hoạch và tối ưu một mục tiêu…………………………51
2.1.1. Bài toán liên quan………………………………………………….52
2.1.2. Mô hình một mục tiêu……………………………………………...65
2.1.3. Ví dụ bài toán mô hình một mục tiêu………………………………82
2.2. Mô hình quy hoạch và tối ưu hai mục tiêu……………………………97
2.2.1. Khái niệm……………………………………………………………97
2.1.2. Mô hình hai mục tiêu………………………………………………..98
2.1.3. Ví dụ bài toán mô hình hai mục tiêu………………………………110
2.3. Tối ưu hóa thực nghiệm trong kiểm nghiệm thực phẩm…………….131
2.4. Tối ưu hóa thực nghiệm trong Công nghệ Hóa học………………….145
Chương 3. THIẾT KẾ & GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH – TỐI ƯU HÓA
THỰC NGHIỆM TRONG THỰC PHẨM & CÔNG NGHỆ HÓA HỌC…169

Biên soạn: GVC.ThS. Trương Bách Chiến

3.1. Thiết kế tối ưu hóa bằng phương pháp đơn hình……………………..169
3.2. Thiết kế đa mục tiêu cho Kiểm nghiệm thực phẩm và Công nghệ Hóa học
– Bài toán phi tuyến đơn giản……………………………………………………182
3.3. Thiết kế và giải bài toán Quy hoạch & tối ưu hóa thực nghiệm trong kiểm
nghiệm thực phẩm bằng phần mềm Excel……………………………………….204
3.4. Thiết kế và giải bài toán Quy hoạch & tối ưu hóa thực nghiệm trong
Công nghệ Hóa học bằng phần mềm Excel……………………………………..235
Chương 4. QUY HOẠCH & TỐI ƯU HÓA PHI TUYẾN…………………..263
4.1. Bài toán phi tuyến……………………………………………………..263
4.2. Thuật toán tìm kiếm các biến ngẫu nhiên có kiểm soát………………289
4.3. Dùng phần mềm Excel giải quyết các bài toán phi tuyến ứng dụng trong
kiểm nghiệm thực phẩm và Công nghệ Hóa học………………………………...308
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………..356

Biên soạn: GVC.ThS. Trương Bách Chiến

LỜI NÓI ĐẦU

Việc phát hiện những phương án tối ưu cho phép rút ngắn thời gian chuyển ứng
dụng từ các thí nghiệm sang sản xuất công nghiệp, là một việc cần triển khai thường
xuyên trong các Đề tài khoa học ở mọi cấp. Muốn vậy, ngay từ khi bắt đầu thực ngh...
Biên son: GVC.ThS. Trương Bách Chiến
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM Tp. HCM
KHOA CÔNG NGH HÓA HC

QUY HOCH THC NGHIM
&
TI ƯU HÓA THC NGHIM
TRONG PHÂN TÍCH KIM NGHIM THC PHM
VÀ CÔNG NGH HÓA HC
BIÊN SON : GVC.ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIN
Tháng 09 - 2013
Tp. H Chí Minh
Sách QUY HOẠCH VÀ TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM - CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách QUY HOẠCH VÀ TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM - CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sách QUY HOẠCH VÀ TỐI ƯU HÓA THỰC NGHIỆM TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM - CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 9 10 55