Ktl-icon-tai-lieu

Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia

Được đăng lên bởi Lọc Hóa Dầu
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
D−¬ng ViÕt C−êng
CH
NG 1
Đ IC
NG V CÁC S N PH M D U M
1.1. Đ I C
NG V D U M
1.2. Đ I C
NG V CÁC S N PH M D U M
1.3. Đ I C
NG V CÁC PH GIA D U M

1

VÀ PH GIA

Sản phẩm dầu mỏ và Phụ gia

D−¬ng ViÕt C−êng
CH
CÁC PH

NG 2

NG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA LÝ VÀ PHÉP TH
NĔNG C A D U M VÀ S N PH M D U M

TÍNH

Để đánh giá ch t l ng d u m và s n phẩm d u m ng i ta th ng xác định
một s tính ch t điển hình c a nó. Một tính ch t có thể ch a nói lên hết đ c tính ch t
c a chúng, song t ng h p các tính ch t có thể cho phép sử d ng d u m và s n phẩm
d u m h p lý h n. Đ i với d u m , nó cho phép ta ho ch định ph ng pháp chế biến
và ph ng th c l y các s n phẩm phân đo n. Đ i với các s n phẩm d u m , nó cho
phép sử d ng các s n phẩm d u m phù h p với các yêu c u sử d ng khác nhau.
Đ i với mỗi n ớc, d u m và s n phẩm d u m l i có các quy định khác nhau,
phù h p với điều ki n sử d ng c a mỗi n ớc. Ngày nay, với xu h ớng hội nhập toàn
c u thì các tiêu chuẩn quy định này cũng đ c sử d ng đan xen nhau, xây d ng trên c
s các tiêu chuẩn đã đ c qu c tế hóa. Các ph ng pháp phân tích hóa lý c b n đánh
giá ch t l ng, tính ch t c a d u m và s n phẩm d u m ch yếu tuân theo một s
tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:
- TCVN: Tiêu chuẩn Vi t Nam.
- ASTM (American society for testing materials), tiêu chuẩn Mỹ.
- IP standard (The institute of petroleum), tiêu chuẩn c a vi n d u m Anh.
- ISO (Organisation international de standardisation), tiêu chuẩn qu c tế.
………
2.1 CÁC TÍNH CH T HÓA LÝ C
CÁCH XÁC Đ NH

B NC AD UM

- S N PH M D U M

VÀ

2.1.1. Kh i l ng riêng, tỷ tr ng, đ API
ASTM D1298-96; TCVN 6594 : 2007
Vi c xác định chính xác tỉ tr ng, kh i l ng riêng hoặc độ API c a d u m và
các s n phẩm d u m r t c n thiết cho vi c chuyển đ i thể tích đã đo nhi t độ th c tế
về thể tích hoặc kh i l ng (hoặc c hai) nhi t độ đ i ch ng tiêu chuẩn trong quá
trình b o qu n vận chuyển. Kh i l ng riêng, tỉ tr ng hoặc độ API là các yếu t nh
h ng đến ch t l ng c a d u thô, góp ph n điều chỉnh giá d u. Tuy nhiên tính ch t
này c a d u m không ph i là một chỉ dẫn chắc chắn về ch t l ng c a d u nếu không
kết h p các tính ch t khác.

Kh i l ng riêng ρ c a d u m và s n phẩm d u m là kh i l ng c a một đ n vị

thể tích d u m và s n phẩm d u m

nhi t độ tiêu chuẩn 600F (15,60C) và áp su t 101,325

kPa (1 atm), ký hi u là ρ60 hay ρ15,6 (hoặc ρ15 ). Đ n vị đo th
2

ng là: g/cm3, kg/m3.

Sản phẩm dầu mỏ và Phụ gia

D−¬ng ViÕt C−êng
Tỷ tr ng d là tỷ s gi a kh i l ng c a ch t l ng có thể tích đã cho nhi t độ
15 C (hoặc 600F) so với kh i l n...
D¬ng ViÕt Cêng
Sn phm du m và Ph gia
1
CHNG 1
ĐI CNG V CÁC SN PHM DU M VÀ PH GIA
1.1. ĐI CNG V DU M
1.2. ĐI CNG V CÁC SN PHM DU M
1.3. ĐI CNG V CÁC PH GIA DU M
Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia - Người đăng: Lọc Hóa Dầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 9 10 11