Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến dạy bài sắt

Được đăng lên bởi tranbaotrunghoa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* KTBC: HS lµm bT1
* §V®: s¾t t¸c dông víi ®¬n chÊt, hîp chÊt cã thÓ t¹o ra hîp chÊt s¾t II hoÆc hîp chÊt s¾t III, vÊn
®Ò ®ùt ra lµ:c¸c hîp chÊt s¾t II vµ s¾t III cã tÝnh chÊt hãa häc ®Æc trng lµ g×, khi nµo s¾t thÓ hiÖn
hãa trÞ II khi nµo thÓ hiÖn hãa trÞ III c¸c em ®îc «n tËp vµ luyÖn tËp cñng cè trong bµi häc ngµy
h«m nay
bµi 37 – tiÕt 55
LuyÖn tËp: TÝnh chÊt hãa häc cña s¾t vµ hîp chÊt cña s¾t
I. KiÕn thøc cÇn nhí
1. S¾t
HS lµm BT 2
*qua bµi tËp nµy ta rót ra kiÕn thøc cÇn nhí:
- CÊu h×nh electron cña
+Fe [Ar] 3d64s2
+Fe2+
+ Fe3+
* V× sao s¾t thêng cã sè oxi hãa +2, +3?
- Fe-2e -> Fe2+
Fe – 3e -> Fe3+
* §Ó «n l¹i tÝnh chÊt ®Æc trng cña Fe thÇy mêi c¸c em lµm BT sau
HS lµm BT3
* Em h·y cho biÕt sè oxi hãa cña s¾t trong c¸c s¶n phÈm?
* Khi nµo s¾t bÞ oxi hãa ®Õn sè oxi hãa +2, sè oxi hãa +3?
( khi s¾t t¸c dông víi chÊt oxi hãa yÕu)
( Khi s¾t t¸c dông víi chÊt oxi hãa m¹nh)
*HS lµm BT 4
* Em h·y nªu sù biÕn ®æi sè oxi hãa cña Fe II vµ Fe III trong c¸c ph¶n øng trªn?
* Em h·y cho biÕt tÝnh chÊt hãa häc ®Æc trng cña hîp chÊt s¾t II vµ hîp chÊt s¾t III ?
Em h·y vËn dông kiÕn thøc võa «n tËp ë trªn ®Ó lµm bµi tËp sau
*HS lµm BT5
Qua ®©y c¸c em cÇn lu ý s¾t III cã thÓ bÞ s¾t khö vÒ s¾t II
* HS làm BT 6
Ph¶n øng cña oxit s¾t víi CO cã øng dông g× trong thùc tÕ ?
Em h·y cho biÕt thµnh phÇn cña gang vµ thÐp?

...
* KTBC: HS lµm bT1
* §V®: s¾t t¸c dông víi ®¬n chÊt, hîp chÊt cã thÓ t¹o ra hîp chÊt s¾t II hoÆc hîp chÊt s¾t III, vÊn
®Ò ®ùt ra lµ:c¸c hîp chÊt s¾t II vµ s¾t III cã tÝnh chÊt hãa häc ®Æc trng lµ g×, khi nµo s¾t thÓ hiÖn
hãa trÞ II khi nµo thÓ hiÖn hãa trÞ III c¸c em ®îc «n tËp vµ luyÖn tËp cñng cè trong bµi häc ngµy
h«m nay
bµi 37 – tiÕt 55
LuyÖn tËp: TÝnh chÊt hãa häc cña s¾t vµ hîp chÊt cña s¾t
I. KiÕn thøc cÇn nhí
1. S¾t
HS lµm BT 2
*qua bµi tËp nµy ta rót ra kiÕn thøc cÇn nhí:
- CÊu h×nh electron cña
+Fe [Ar] 3d64s2
+Fe2+
+ Fe3+
* V× sao s¾t thêng cã sè oxi hãa +2, +3?
- Fe-2e -> Fe2+
Fe – 3e -> Fe3+
* §Ó «n l¹i tÝnh chÊt ®Æc trng cña Fe thÇy mêi c¸c em lµm BT sau
HS lµm BT3
* Em h·y cho biÕt sè oxi hãa cña s¾t trong c¸c s¶n phÈm?
* Khi nµo s¾t bÞ oxi hãa ®Õn sè oxi hãa +2, sè oxi hãa +3?
( khi s¾t t¸c dông víi chÊt oxi hãa yÕu)
( Khi s¾t t¸c dông víi chÊt oxi hãa m¹nh)
*HS lµm BT 4
* Em h·y nªu sù biÕn ®æi sè oxi hãa cña Fe II vµ Fe III trong c¸c ph¶n øng trªn?
* Em h·y cho biÕt tÝnh chÊt hãa häc ®Æc trng cña hîp chÊt s¾t II vµ hîp chÊt s¾t III ?
Em h·y vËn dông kiÕn thøc võa «n tËp ë trªn ®Ó lµm bµi tËp sau
*HS lµm BT5
Qua ®©y c¸c em cÇn lu ý s¾t III cã thÓ bÞ s¾t khö vÒ s¾t II
* HS l m BT 6à
Ph¶n øng cña oxit s¾t víi CO cã øng dông g× trong thùc tÕ ?
Em h·y cho biÕt thµnh phÇn cña gang vµ thÐp?
sáng kiến dạy bài sắt - Người đăng: tranbaotrunghoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
sáng kiến dạy bài sắt 9 10 503