Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Mỹ Trần
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Mục lục .............................................................................................................2
A. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………….....4
B. Mục đích, phương pháp, giới hạn đề tài……………………………...........4
C. Nội dung đề tài..............................................................................................5
I. Hệ thống kiến thức trọng tâm trong giải toán về thể tích khối đa diện..........5
II. Phân loại dạng toán tính thể tích khối đa diện .............................................8
Dạng 1 ..............................................................................................................9
Dạng 2 ............................................................................................................12
Dạng 3 ............................................................................................................14
Dạng 4 ............................................................................................................17
Dạng 5 ............................................................................................................21
III. Đề xuất tiến trình tổng thể hình thành kỹ năng tính thể tích khối đa diện
cho học sinh lớp 12 ........................................................................................24
D. Kết luận......................................................................................................26
Phụ lục tài liệu tham khảo ..............................................................................27

-Trang 2 -

CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU SỬ DỤNG

Một số chữ viết tắt:
Tr
Bài x-[y]-Tr z

Trang
Bài toán số x, từ tài liệu [y](phần tài liệu
tham khảo cuối báo cáo), ở trang thứ z.

đvtt

Đơn vị thể tích

Một số kí hiệu:
V(H)
Sđ
d(X;Y)

Thể tích của khối đa diện (H).
Diện tích đa giác đáy.
Khoảng cách giữa hai đối tượng X, Y; trong
đó X, Y có thể là điểm, đường thẳng hay mặt
phẳng trong không gian.

sin(AB, CD)

Giá trị lượng giác sin, cosin của góc giữa hai

cos(AB,CD)

đường thẳng AB, CD.

-Trang 3 -

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
* Thể tích khối đa diện được trình bày trong chương I-Hình học 12 (Cơ
bản và Nâng cao), dạng bài tập liên quan đến thể tích khối đa diện là một nội
dung quan trọng trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học và thi học
sinh giỏi Toán 12 hàng năm, nhất là từ năm học 2008-2009 tới nay.
* Trong quá trình giảng dạy cho nhiều đối tượng học sinh khối 12 các
năm học từ 2008 đến 2013, chúng tôi thấy cầ...
MỤC LỤC
Mục lục .............................................................................................................2
A. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………….....4
B. Mục đích, phương pháp, giới hạn đề tài……………………………...........4
C. Nội dung đề tài..............................................................................................5
I. Hệ thống kiến thức trọng tâm trong giải toán về thể tích khối đa diện..........5
II. Phân loại dạng toán tính thể tích khối đa diện .............................................8
Dạng 1 ..............................................................................................................9
Dạng 2 ............................................................................................................12
Dạng 3 ............................................................................................................14
Dạng 4 ............................................................................................................17
Dạng 5 ............................................................................................................21
III. Đề xuất tiến trình tổng thể hình thành kỹ năng nh thể tích khối đa diện
cho học sinh lớp 12 ........................................................................................24
D. Kết luận......................................................................................................26
Phụ lục tài liệu tham khảo ..............................................................................27
-Trang 2 -
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: Mỹ Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 520