Ktl-icon-tai-lieu

Sáng Kiến Kinh Nghiệm

Được đăng lên bởi nagisaashina
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phoøng GD Ninh Sôn
Tröôøng TH Taân Sôn B

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc
--------o0o--------

Teân ñeà taøi : REØN KÓ NAÊNG LAØM TÍNH VAØ THÖÏC HIEÄN PHEÙP TÍNH
Hoï vaø teân : Maïc

Thò Thuøy Höông

Chöùc vuï : Giaùo vieân chuû nhieäm lôùp 3
I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ :
Trong chöông trình moân hoïc ôû baäc tieåu hoïc, moân toaùn chieám soá giôø raát lôùn.
Vieäc naâng cao hieäu quaû,chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû moân toaùn laø moät nhieäm vuï caáp thieát nhaèm
giuùp hoïc sinh hieåu baøi,naém vöõng kieán thöùc vaø töø ñoù aùp duïng vaøo cuoäc soáng thöïc teá . Ngaøy
nay,chuùng ta ñang soáng trong thôøi ñaïi coù söï buøng noå cuûa thoâng tin,khoa hoïc coâng ngheä
phaùt trieån nhö vuõ baõo,ñieàu ñoù caøng thoâi thuùc ngöôøi giaùo vieân luoân luoân hoïc taäp,phaán ñaáu
tìm toøi naâng cao kieán thöùc, kyõ naêng thöïc haønh sö phaïm ñeå theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa thôøi
ñaïi cuõng nhö vaän duïng saùng taïo, linh hoaït trong phöông phaùp giaûng daïy phaàn naøo ñaùp öùng
ñöôïc nhu caàu hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Theo toâi nghó vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh phaûi coù nhöõng
bieåu hieän tích cöïc ôû baûn thaân caùc em,beân caïnh ñoù moái quan heä giaûng daïy cuûa giaùo vieân vaø
caùc hoaït ñoäng khaùc coù aûnh höôûng lôùn ñeán vieäc tieáp thu kieán thöùc, hình thaønh kyõ naêng kyõ
xaûo cho caùc em.Vaäy tröôùc thöïc traïng maø ña soá hoïc sinh ôû lôùp 3 coøn yeáu,keùm trong moân
hoïc toaùn . Ñaëc bieät laø khi laøm tính , thöïc hieän daõy tính ( tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ) … Vì theá
moãi giaùo vieân chuùng ta phaûi coù suy nghó vaø tìm ra nguyeân nhaân , bieän phaùp gì ñeå giuùp caùc
em khaéc phuïc nhöõng sai laàm thöôøng gaëp, naâng cao hieäu quaû trong giaûng daïy , taïo cho caùc
em söï töï tin, höùng thuù tong vieäc chieám lónh tri thöùc môùi . Ñoù laø vaán ñeà quan troïng maø
chuùng ta caàn coù höôùng khaéc phuïc. Thöïc teá qua nhieàu naêm ñöùng lôùp 3 . toâi xin neâu moät soá
kinh nghieäm nhoû cuûa baûn thaân vaø ñaõ aùp duïng coù hieäu quaû trong vieäc daïy hoïc.
II/ NGUYEÂN NHAÂN:
Coù raát nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán hoïc sinh thöôøng maéc sai laàm khi thöïc hieän pheùp
chia, tính giaù trò cuûa bieåu thöùc … Trong quaù trình daïy hoïc toâi thaáy raèng soá hoïc sinh thöôøng
maéc sai laàm trong quaù trình tính toaùn ñoù laø:
-Coù theå do hoïc sinh chöa hieåu roõ khaùi nieäm, caùch ñaët caùc pheùp tính khoâng ñuùng qui
ñònh.
-Khaû naêng tieáp thu baøi ôû moät soá hoïc sinh coøn chaäm nhôù,mau queân .
-Laøm baøi theo loái...
Phoøng GD Ninh Sôn COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Tröôøng TH Taân Sôn B Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc
--------o0o--------
Teân ñeà taøi : REØN KÓ NAÊNG LAØM TÍNH VAØ THÖÏC HIEÄN PHEÙP TÍNH
Hoï vaø teân : Maïc Thò Thuøy Höông
Chöùc vuï : Giaùo vieân chuû nhieäm lôùp 3
I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ :
Trong chöông trình moân hoïc ôû baäc tieåu hoïc, moân toaùn chieám soá giôø raát lôùn.
Vieäc naâng cao hieäu quaû,chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû moân toaùn laø moät nhieäm vuï caáp thieát nhaèm
giuùp hoïc sinh hieåu baøi,naém vöõng kieán thöùc vaø töø ñoù aùp duïng vaøo cuoäc soáng thöïc teá . Ngaøy
nay,chuùng ta ñang soáng trong thôøi ñaïi coù söï buøng noå cuûa thoâng tin,khoa hoïc coâng ngheä
phaùt trieån n vuõ baõo,ñieàu ñoù caøng thoâi thuùc ngöôøi giaùo vieân luoân luoân hoïc taäp,phaán ñaáu
tìm toøi naâng cao kieán thöùc, kyõ naêng thöïc haønh phaïm ñeå theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa thôøi
ñaïi cuõng nhö vaän duïng saùng taïo, linh hoaït trong phöông phaùp giaûng daïy phaàn naøo ñaùp öùng
ñöôïc nhu caàu hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Theo toâi nghó vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh phaûi coù nhöõng
bieåu hieän tích cöïc ôû baûn thaân caùc em,beân caïnh ñoù moái quan heä giaûng daïy cuûa giaùo vieân v
caùc hoaït ñoäng khaùc c aûnh höôûng lôùn ñeán vieäc tieáp thu kieán thöùc, hình thaønh kyõ naêng k
xaûo cho caùc em.Vaäy tröôùc thöïc traïng m ña s hoïc sinh ôû lôùp 3 coøn yeáu,keùm trong moân
hoïc toaùn . Ñaëc bieät laø khi laøm tính , thöïc hieän daõy tính ( tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ) … Vì theá
moãi giaùo vieân chuùng ta phaûi coù suy nghó v tìm ra nguyeân nhaân , bieän phpñgiuùp caùc
em khaéc phuïc nhöõng sai laàm thöôøng gaëp, naâng cao hieäu quaû trong giaûng daïy , taïo cho caùc
em söï töï tin, höùng thuù tong vieäc chieám lónh tri thöùc môùi . Ñoù laø vaán ñeà quan troïng maø
chuùng ta caàn coù höôùng khaéc phuïc. Thöïc teá qua nhieàu naêm ñöùng lôùp 3 . toâi xin neâu moät soá
kinh nghieäm nhoû cuûa baûn thaân vaø ñaõ aùp duïng coù hieäu quaû trong vieäc daïy hoïc.
II/ NGUYEÂN NHAÂN:
Coù raát nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán hoïc sinh thöôøng maéc sai laàm khi thöïc hieän pheùp
chia, tính giaù t cuûa bieåu thöùc Trong quaù trình daïy hoïc toâi thaáy raèng soá hoïc sinh thöôøng
maéc sai laàm trong quaù trình tính toaùn ñoù laø:
-Coù theå do hoïc sinh chöa hieåu roõ khaùi nieäm, caùch ñaët caùc pheùp tính khoâng ñuùng qui
ñònh.
-Khaû naêng tieáp thu baøi ôû moät soá hoïc sinh coøn chaäm nhôù,mau queân .
-Laøm baøi theo loái raäp khuoân,chöa suy luaän ,phaàn lôùn caùc em chöa hieåu taïi sao vaø
laøm theá naøo .
Cuï theå :
Khi thöïc hieän pheùp chia caùc em coøn nhaàm laãn, khoâng xaùc ñònh roõ soá naøo laø soá dö, soá
naøo lsoá vöøa haï xuoáng ñeå thöïc hieän chia .chöa roõtrí cuûa töøng soá neân caùc em thöôøng
laøm moät caùch maùy moùc, raäp khuoân maø khoâng roõ vì sao .
1
Sáng Kiến Kinh Nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng Kiến Kinh Nghiệm - Người đăng: nagisaashina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 9 10 594