Ktl-icon-tai-lieu

Sang kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Vo Thi Voi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lê Văn Nghĩa --------------Trường Tiểu học Trung Hải

Đề tài :

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 5

I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
1 / Ñaët vaán ñeà :
Töø tröôùc ñeán nay,Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta luoân quan taâm ñeán söï nghieäp
Giaùo duïc - Ñaøo taïo;Baùc Hoà coù daïy giaùo duïc laø söï nghieäp “troàng
ngöôøi”.Giaùo duïc –Ñaøo taïo luoân goùp phaàn gaùnh troïng traùch ñaøo taïo con
ngöôøi môùi Xaõ Hoäi Chuû Nghóa“Vöøa hoàng,vöøa chuyeân”.
Naêm nay laø naêm thöù hai ngaønh giaùo duïc thöïc hieän “ Hai khoâng ” vaø
cuï theå vôùi “ 4 noäi dung ”.Taát caû nhöõng hoaït ñoäng coù chuû tröông ñoù khoâng
ngoaøi vieäc nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu giaùo duïc , ñaøo taïo theá heä chuû nhaân
töông lai cuûa ñaát nöôùc coù “ ñuû ñöùc ñuû taøi ”,cho nöôùc nhaø “saùnh vai vôùi caùc
cöôøng quoác naêm chaâu”.
Baûn thaân toâi nghó : Muoán hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà
Chí Minh, thöïc hieän theo lôøi daïy cuûa Baùc trong söï nghieäp giaùo duïc naøy thì
hoïc sinh phaûi tích cöïc chuû ñoäng ,gia ñình vaø xaõ hoäi phaûi quan taâm ñuùng
möïc,ngöôøi giaùo vieân (ñaëc bieät laø giaùo vieân chuû nhieäm lôùp) phaûi chuû ñaïo
phoái keát hôïp thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng tích cöïc trong caùc moái quan heä giaùo
duïc naøy.
2 / Lí do choïn ñeà taøi:
Ngay trong thôøi ñieåm naøy ñaây,troïng traùch cuûa tröôøng hoïc,cuûa ngöôøi
giaùo vieân chuû nhieäm lôùp laïi taêng theâm,ñaëc bieät laø giaùo vieân chuû nhieäm lôùp
Sáng kiếm kinh nghiệm

1

Lê Văn Nghĩa --------------Trường Tiểu học Trung Hải
ôû tröôøng tieåu hoïc. Muoán goùp phaàn mình vaøo vieäc ñaøo taïo cho ñaát nöôùc
trong töông lai moät lôùp nhaân löïc nhieät tình trong lao ñoäng ,soáng coù traùch
nhieäm, giaøu loøng yeâu thöông con ngöôøi, coù chí caàu tieán vöôn leân trong
cuoäc soáng thì ngay hoâm nay,baûn thaân toâi phaûi coù giaûi phaùp giuùp caùc em coù
yù thöùc töï giaùc hoïc taäp tích cöïc,coù chí caàu tieán vöôn leân trong hoïc taäp,coù ñuû
kieán thöùc kyõ naêng cô baûn cuûa caáp hoïc maø laøm neàn taûng töï tin böôùc tieáp ôû
caùc baäc hoïc sau – Ñaûm baûo caùc em töï tin ,ham thích hoïc taäp,khoâng ngaïi
hoïc boû hoïc.
Vôùi muïc ñích ñoù toâi ñaõ choïn nghieân cöùu “ Moät soá kinh nghieäm laøm
toát coâng taùc chuû nhieäm lôùp 5 ”

II. NOÄI DUNG
1 / Thöïc traïng :
Ñaàu naêm hoïc 2008 – 2009,ñöôïc phaân coâng chuû nhieäm lôùp 5,ôû ñieåm
chính cuûa tröôøng Tieåu hoïc Trung Hải .Lôùp toâi chuû nhieäm coù 23 hoïc sinh
Ngay trong tuaàn leã ñaàu naêm hoïc,tröôøng toå chöùc thi kieåm tra chaát löôïng
ñaàu naêm.Keát quaû kieåm tra cuûa l...
Lê Văn Nghĩa --------------Trường Tiểu học Trung Hải
Đề tài : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 5
I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
1 / Ñaët vaán ñeà :
Töø tröôùc ñeán nay,Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta luoân quan taâm ñeán söï nghieäp
Giaùo duïc - Ñaøo taïo;Baùc Hoà coù daïy giaùo duïc laø söï nghieäp “troàng
ngöôøi”.Giaùo duïc –Ñaøo taïo luoân goùp phaàn gaùnh troïng traùch ñaøo taïo con
ngöôøi môùi Xaõ Hoäi Chuû Nghóa“Vöøa hoàng,vöøa chuyeân”.
Naêm nay laø naêm thöù hai ngaønh giaùo duïc thöïc hieän Hai khoâng vaø
cuï theå ùi 4 noäi dung ”.Taát caû nhöõng hoaït ñoäng coù chuû tröông ñoù khoâng
ngoaøi vieäc nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu giaùo duïc , ñaøo taïo theá h chuû nhaân
töông lai cuûa ñaát nöôùc coù ñuû ñöùc ñuû taøi ”,cho nöôùc nhaø “saùnh vai vôùi caùc
cöôøng quoác naêm chaâu”.
Baûn thaân toâi nghó : Muoán hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà
Chí Minh, thöïc hieän theo lôøi daïy cuûa Baùc trong söï nghieäp giaùo duïc naøy thì
hoïc sinh phaûi tích cöïc chuû ñoäng ,gia ñình vaø xaõ hoäi phaûi quan taâm ñuùng
möïc,ngöôøi giaùo vieân (ñaëc bieät laø giaùo vieân chuû nhieäm lôùp) phaûi chuû ñaïo
phoái keát hôïp thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng tích cöïc trong caùc moái quan heä giaùo
duïc naøy.
2 / Lí do choïn ñeà taøi:
Ngay trong thôøi ñieåm naøy ñaây,troïng traùch cuûa tröôøng hoïc,cuûa ngöôøi
giaùo vieân chuû nhieäm lôùp laïi taêng theâm,ñaëc bieät laø giaùo vieân chuû nhieäm lôùp
Sáng kiếm kinh nghiệm
1
Sang kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sang kiến kinh nghiệm - Người đăng: Vo Thi Voi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sang kiến kinh nghiệm 9 10 70