Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi nguyenvantruong11888
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Saùng kieán kinh nghieäm

PHOØNG GD&ÑT MOÛ CAØY
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG MNBC THÒ TRAÁN
Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

Ñeà Taøi :

SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
CHAÊM SOÙC GIAÙO DUÏC TREÛ LÖÙA TUOÅI NHAØ TREÛ

A- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :
Döïa vaøo tình hình thöïc teá cuûa tröôøng, lôùp. Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp
laõnh ñaïo tröôøng neân phoøng hoïc, cô sôû vaät chaát ñöôïc oån ñònh, toâi quyeát ñònh
choïn ñeà taøi chaêm soùc giaùo duïc treû nhaø treû ôû löùa tuoåi 18-24 thaùng tuoåi.
B- CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN :
-Nhaèm giuùp cho treû phaùt trieån toaøn dieän veà caùc maët. Theo yeâu caàu ñoåi
môùi cuûa vieäc chaêm soùc giaùo duïc treû laø nhieäm vuï vaø giaûi phaùp caàn thieát nhaát
ñoái vôùi giaùo vieân maàm non.
- Ñeå taïo ñieàu kieän cho ñöaù treû coù ñaày ñuû söùc khoûe phaùt trieån haøi hoøa thì
caàn coù söï keát hôïp giöõa chaêm soùc vaø giaùo duïc, ñaùp öùng kòp thôøi moïi nhu caàu
caàn thieát cho treû sao cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm sinh lyù cuûa töøng ñoä tuoåi,
nhaát laø phaûi naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa töøng treû.
-Khoâng ngöøng phaán ñaáu hoïc taäp aùp duïng vaøo coâng vieäc thöïc teá, ñöa vieäc
chaêm soùc giaùo duïc treû ngaøy caøng ñaït ñöôïc keát quaû cao.
C.NOÄI DUNG VAØ BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN
-Ñaàu naêm hoïc 2007-2008 nhaän nhieäm vuï laø giaùo vieân chaêm soùc giaùo
duïc treû ôû löùa tuoåi 18-24 thaùng tuoåi, lôùp hoïc thì nhoû heïp, phoøng hoïc vaø phoøng
nguû cuûa treû coøn chung nhöng vieäc chaêm soùc giaùo duïc treû haèng ngaøy cuõng nhö
moïi hoaït ñoäng vui chôi cuûa treû ñeàu ñöôïc thöïc hieän ñeàu ñaën vaø ñaày ñuû theo
chöông trình daïy .
-Do ñoä tuoåi cuûa treû coøn quaù nhoû , laàn ñaàu tieân treû môùi ñeán tröôøng coøn bôõ
ngôõ chöa quen vôùi moâi tröôøng sinh hoaït taäp theå vì theá giaùo vieân chòu khoù, caàn
raát nhieàu thôøi gian ñeå taäp luyeän cho treû coù thoùi quen daàn vaøo neà neáp.
- Luoân taïo moâi tröôøng thoaûi maùi trong sinh hoaït haèng ngaøy cho treû.
Khoâng goø boù treû quaù möùc maø oån ñònh töø töø ñöa treû vaøo thoùi quen neà neáp cuûa
lôùp.
-Vì treû chöa quen vôùi nhöõng böõa aên, thöùc aên ôû tröôøng neân treû coù theå bò
beänh vaø suït caân, neân giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân trao ñoåi vôùi phuï huynh ñeå
bieát theâm veà ñaëc ñieåm vaø söùc khoûe cuûa töøng treû.
- Caân ño theo doõi söùc khoûe cuûa treû theo ñuùng ñònh kyø .
Trang 1

Saùng kieán kinh nghieäm

- Caàn thöôøng xuyeân luyeän taäp caùc thoùi quen cho treû haèng ngaøy theo keá
hoaïch, thôøi gian bieåu, taäp daàn...
Saùng kieán kinh nghieäm
PHOØNG GD&ÑT MOÛ CAØY COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG MNBC THÒ TRAÁN Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
Ñeà Taøi :
CHAÊM SOÙC GIAÙO DUÏC TREÛ LÖÙA TUOÅI NHAØ TREÛ
A- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :
Döïa vaøo tình hình thöïc teá cuûa tröôøng, lôùp. Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp
laõnh ñaïo tröôøng neân phoøng hoïc, sôû vaät chaát ñöôïc oån ñònh, toâi quyeát ñònh
choïn ñeà taøi chaêm soùc giaùo duïc treû nhaø treû ôû löùa tuoåi 18-24 thaùng tuoåi.
B- CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN :
-Nhaèm giuùp cho treû phaùt trieån toaøn dieän veà caùc maët. Theo yeâu caàu ñoåi
môùi cuûa vieäc chaêm soùc giaùo duïc treû laø nhieäm vuï vaø giaûi phaùp caàn thieát nhaát
ñoái vôùi giaùo vieân maàm non.
- Ñeå taïo ñieàu kieän cho ñöaù treû coù ñaày ñuû söùc khoûe phaùt trieån haøi hoøa thì
caàn coù söï keát hôïp giöõa chaêm soùc vaø giaùo duïc, ñaùp öùng kòp thôøi moïi nhu caàu
caàn thieát cho treû sao cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm sinh lyù cuûa töøng ñoä tuoåi,
nhaát laø phaûi naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa töøng treû.
-Khoâng ngöøng phaán ñaáu hoïc taäp aùp duïng vaøo coâng vieäc thöïc teá, ñöa vieäc
chaêm soùc giaùo duïc treû ngaøy caøng ñaït ñöôïc keát quaû cao.
C.NOÄI DUNG VAØ BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN
-Ñaàu naêm hoïc 2007-2008 nhaän nhieäm vuï laø giaùo vieân chaêm soùc giaùo
duïc treû ôû löùa tuoåi 18-24 thaùng tuoåi, lôùp hoïc thì nhoû heïp, phoøng hoïc vaø phoøng
nguû cuûa treû coøn chung nhöng vieäc chaêm soùc giaùo duïc treû haèng ngaøy cuõng nhö
moïi hoaït ñoäng vui chôi cuûa treû ñeàu ñöôïc thöïc hieän ñeàu ñaën vaø ñaày ñ theo
chöông trình daïy .
-Do ñoä tuoåi cuûa treû coøn quaù nhoû , laàn ñaàu tieân treû môùi ñeán tröôøng coøn bôõ
ngôõ chöa quen vôùi moâi tröôøng sinh hoaït taäp theå vì theá giaùo vieân chòu khoù, caàn
raát nhieàu thôøi gian ñeå taäp luyeän cho treû coù thoùi quen daàn vaøo neà neáp.
- Luoân taïo moâi tröôøng thoaûi maùi trong sinh hoaït haèng ngaøy cho treû.
Khoâng goø boù treû quaù möùc maø oån ñònh töø töø ñöa treû vaøo thoùi quen neà neáp cuûa
lôùp.
-Vì treû chöa quen vôùi nhöõng böõa aên, thöùc aên ôû tröôøng neân treû coù theå bò
beänh vaø suït caân, neân giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân trao ñoåi vôùi phuï huynh ñeå
bieát theâm veà ñaëc ñieåm vaø söùc khoûe cuûa töøng treû.
- Caân ño theo doõi söùc khoûe cuûa treû theo ñuùng ñònh kyø .
Trang 1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: nguyenvantruong11888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 408