Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi smile.gacon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010” số 201/2001/QĐ
mục 5.2 đã chỉ rõ “Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động, thầy giảng
– trò ghi sang hướng dẫn người học trong quá trình tiếp cận tri thức, dạy
cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ
thống và có tư duy phân tích, tổng hợp, phát triển năng lực cá nhân, tăng
cường tính chủ động, tự chủ của HS, SV trong quá trình học tập”. Nói cách
khác, nhiệm vụ của nhà trường là “Không nên dạy cho trẻ em những gì mà
chúng phải suy nghĩ, mà phải cho chúng cách suy nghĩ” – theo Margaret
Mead, Coming of Age in Samoa (1928).
Chính vì vậy mà phương pháp dạy học tích cực đã đề ra các đặc trưng
cơ bản:
-

Dạy học thông qua các hoạt động của HS.
Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

Nói về Hóa học, đó là một môn khoa học thực nghiệm. Hóa học đòi
hỏi ở HS rất nhiều về năng lực tư duy, phân tích và khả năng tìm tòi sáng
tạo để nắm vững kiến thức. Muốn đáp ứng được yêu cầu này thì người GV
cần tăng cường phát huy sự tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS
khi giải quyết các tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn ở mức
độ cao nhất, cần biến HS thành những người nghiên cứu, có nhiệm vụ và
nhu cầu dành lấy những kiến thức mới về Hoá học. Bởi vì “học” là quá
trình kiến tạo: HS tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử
lý thông tin,…tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất.
Từ những lẽ trên kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy tôi chọn đề tài
nghiên cứu: “Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học về
anđehit, xeton, axit cacboxylic – chương trình hóa học lớp 11” với mong
muốn nghiên cứu kỹ hơn về tính hiệu quả và khả thi trong việc phát huy
tính tích cực học tập của HS. Đề tài sẽ nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy

học nêu vấn đề, dạy học tình huống; thiết kế các tình huống, các giáo án có
sử dụng tình huống học tập trong các bài cụ thể của chương trình Hóa học
11 ban nâng cao, từ đó rút ra được ý nghĩa của dạy học tình huống trong
dạy học Hóa học phổ thông.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Theo khảo sát cho thấy ở trường THPT hiện nay có áp dụng một số
phương pháp giảng dạy ,tuy nhiên chủ yếu vẫn là phương pháp thuyết
trình kết hợp phấn bảng.
Kết luận của Bộ chính trị về tiế...
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong “Chin lưc pht trin gio dc 20012010” số 201/2001/QĐ
mc 5.2 đã chỉ 
 !"#$%&'()*
#!"(+(%(,",)-.%/
01/(2345((%67,%26
!38,889::;#$%&")(<. Nói cch
khc, nhiệm v của nhà trường =->*#?@.A&.1
B(C.1(#B%C< @#D@
D@#.#EF@:.#GHIJKLM
Chính vậy mà phương php dạy học tích cực đã đề ra cc đặc trưng
cơ bản:
- Dạy học thông qua các hoạt động của HS.
- Chú trọng rèn luyện phương php tự học.
- Tăng cường học tập c th, phối hp với học tập hp tc.
- Kt hp đnh gi của thầy với tự đnh gi của trò.
Nói về Hóa học, đó một môn khoa học thực nghiệm. Hóa học đòi
hỏi HS rất nhiều về năng lực duy, phân tích khả năng tìm tòi sng
tạo đ nắm vững kin thức. Muốn đp ứng đưc yêu cầu này thì người GV
cần tăng cường pht huy sự tích cực, tự gic, chủ động, sng tạo của HS
khi giải quyt cc tình huống khc nhau trong học tập thực tiễn mức
độ cao nhất, cần bin HS thành những người nghiên cứu, nhiệm v
nhu cầu dành lấy những kin thức mới về Ho học. Bởi “học” qu
trình kin tạo: HS tìm tòi, khm ph, pht hiện, luyện tập, khai thc xử
lý thông tin,…tự hình thành hiu bit, năng lực và phẩm chất.
Từ những lẽ trên kt hp với kinh nghiệm giảng dạy tôi chọn đ tài
nghiên cứu: Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học về
anđehit, xeton, axit cacboxylic chương trình hóa học lớp 11” với mong
muốn nghiên cứu kỹ hơn v tính hiệu quả khả thi trong việc pht huy
tính tích cực học tập của HS. Đề tài sẽ nghiên cứu cơ sở luận của dạy
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: smile.gacon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 32