Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi phamtqmai
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôøi caûm ôn !

Ñeå thöïc hieän ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm naøy , baûn thaân toâi ñaõ tìm toøi
hoïc hoûi qua thöïc teá giaûng daïy ôû tröôøng, qua saùch vôû taøi lieäu vaø khoâng theå
khoâng noùi ñeán söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng , cuûa caùc
ñoàng nghieäp trong vaø ngoaøi nhaø nhaø tröôøng ñaõ coù nhieàu yù kieán ñoùng goùp boå
ích ñeå cho toâi hoaøn thaønh ñeà taì saùng kieán kinh nghieäm naøy .

Chaân thaønh caûm ôn !
Ngöôøi thöïc hieän

Phuøng thò nhö Thuyû

MUÛC LUÛC
Trang
1

Lôøi caûm ôn !...............................................................................1
A.PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU................................................................3
I. LYÏ DO CHOÜN ÂÃÖ TAÌI:...................................................3
II. MUÛC ÂÊCH NGHIÃN CÆÏU..............................................3
III. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU.................................................3
IV. KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU................................................3
V. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU....................................................4
VI. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.....................................................4
VII. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU............................................4
VIII.CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU........................................................4
B. NÄÜI DUNG THÆÛC HIÃÛN:................................................5
I.CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN:..............................................................5
II. THÆÛC TÃÚ HOÜC SINH:.................................................5
III. CAÏC HÇNH THÆÏC “ WARM UP”:....................................6
IV. TIÃÚN TRÇNH THÆÛC HIÃÛN ÂÃÖ TAÌI :.........................6
1. Hçnh thæïc “ Warm up”giåïi thiãûu tæì måïi ..............6
2. Hçnh thæïc “Warm up” âãø kiãøm tra tæì måïi:..........7
3. Hçnh thæïc “Warm up” duìng âãø thiãút láûp tçnh huäúng,
dáùn dàõt âæa vaìo baìi hoüc:.........................................8
4. Hçnh thæïc “ Warm up” sæí duûng “brainstorming”...8
5.Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “noughts and crosses”:.
6. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ kim’s game”......9
7.Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “Board race”..........9
8. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ categorizing”:...10
9. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ Guessing game”:12
10. Hçnh thæïc “Warm up” nhàòm taûo khäng khê vui veí
træåïc khi hoüc baìi måïi................................................12
V. NHÆÎNG BAÌI HOÜC KINH NGHIÃÛM:.............................13
C. KÃÚT LUÁÛN CHUNG:........
Lôøi caûm ôn !
Ñeå thöïc hieän ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm naøy , baûn thaân toâi ñaõ tìm toøi
hoïc hoûi qua thöïc teá giaûng daïy ôû tröôøng, qua saùch vôû taøi lieäu vaø khoâng theå
khoâng noùi ñeán söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng , cuûa caùc
ñoàng nghieäp trong vaø ngoaøi nh nhaø tröôøng ñ coù nhieàu kieán ñoùng goùp boå
ích ñeå cho toâi hoaøn thaønh ñeà taì saùng kieán kinh nghieäm naøy .
Chaân thaønh caûm ôn !
Ngöôøi thöïc hieän
Phuøng thò nhö Thuyû
MUÛC LUÛC
Trang
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: phamtqmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 849