Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Can Luu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Së gi¸o dôc ®µo t¹o Hµ T©y
Trêng THPT øng Hoµ A
-------   -------

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

§Ò tµi: Phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p Gióp häc sinh t×m
hiÓu vÒ bµi to¸n vµ thuËt to¸n

T¸c gi¶: NguyÔn Ngäc TuyÕn
Chøc vô: Gi¸o viªn
§¬n vÞ: TrêngTHPT øng Hoµ A-øng Hoµ-Hµ T©y

Hµ T©y, th¸ng 06 n¨m 2008.
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
I- S¬ yÕu lý lÞch

Hä vµ tªn: NguyÔn Ngäc TuyÕn
Ngµy sinh: 28-12-1982
Chøc vô: Gi¸o viªn
§¬n vÞ c«ng t¸c: TrêngTHPT øng Hoµ A-øng Hoµ-Hµ T©y.
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n s ph¹m Tin häc.
HÖ ®µo t¹o: ChÝnh quy.
Bé m«n gi¶ng d¹y: Tin häc
Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: TiÕng Anh B
Tr×nh ®é chÝnh trÞ:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm-T×m hiÓu Bµi to¸n vµ ThuËt to¸n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khen thëng:

II- Néi dung ®Ò tµi
1. Tªn ®Ò tµi

''Phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p Gióp häc sinh t×m hiÓu vÒ bµi to¸n
vµ thuËt to¸n"

2. Lý do chän ®Ò tµi
Nh ta ®· biÕt Tin häc lµ mét bé m«n míi ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y chÝnh thøc
trong nhµ trêng phæ th«ng. §èi víi c¸c em häc sinh, cã thÓ nãi ®©y lµ mét 'hµnh
trang' ®Ó gióp c¸c em v÷ng bíc ®i tíi t¬ng lai - t¬ng lai cña mét thÕ hÖ c«ng nghÖ
th«ng tin bïng næ !
Tuy nhiªn, víi c¸c em häc sinh nãi chung vµ ë vïng n«ng th«n nãi riªng,
viÖc tiÕp cËn víi bé m«n Tin häc cßn nhiÒu h¹n chÕ . Mét lÏ dÔ hiÓu ®ã lµ v× hÇu
hÕt c¸c em cha cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi m¸y tÝnh bao giê, còng nh lÜnh vùc c«ng
nghÖ th«ng tin vÊn cßn kh¸ míi mÎ !
V× vËy qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n Tin häc trong nhµ trêng phæ th«ng
cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tõ thùc tÕ nµy t«i muèn chia sÎ mét kinh nghiÖm
nho nhá ®Ó chóng ta cïng tham kh¶o trong qu¸ tr×nh d¹y häc, ®ã lµ kinh nghiÖm
vÒ viÖc phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p trong giê d¹y- häc ®Ó gióp häc sinh cã c¸i
nh×n trùc quan, gióp c¸c em n¾m ®îc bµi tèt h¬n. Cô thÓ t«i muèn nãi ë ®©y lµ
dïng "gi¸o ¸n ®iÖn tö" do gi¸o viªn tù biªn so¹n ®Ó tr×nh chiÕu bµi gi¶ng, kÕt hîp
thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p vµ m« pháng b»ng c¸c vÝ dô thùc tÕ cho häc sinh.
3.Ph¹m vi thùc hiÖn
Tríc ®©y chóng ta thêng sö dông ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p ®¬n
thuÇn trªn líp do cha ®ñ ph¬ng tiÖn. Nhng míi ®©y, ®îc sù quan t©m cña Bé gi¸o
dôc_Së gi¸o dôc ®µo t¹o ®· trang bÞ cho c¸c trêng phæ th«ng mét sè m¸y
tÝnh(Computer) vµ m¸y chiÕu(Projector), v× vËy chóng ta hoµn toµn cã ®iÒu kiÖn
dïng "gi¸o ¸n ®iÖn tö" ®Ó tr×nh chiÕu bµi gi¶ng cho häc sinh...
Së gi¸o dôc ®µo t¹o Hµ T©y
Trêng THPT øng Hoµ A
------- -------
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
§Ò tµi: Phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p Gióp häc sinh t×m
hiÓu vÒ bµi to¸n vµ thuËt to¸n
T¸c gi¶: NguyÔn Ngäc TuyÕn
Chøc vô: Gi¸o viªn
§¬n vÞ: TrêngTHPT øng Hoµ A-øng Hoµ-Hµ T©y
Hµ T©y, th¸ng 06 n¨m 2008.
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
I- S¬ yÕu lý lÞch
Hä vµ tªn: NguyÔn Ngäc TuyÕn
Ngµy sinh: 28-12-1982
Chøc vô: Gi¸o viªn
§¬n vÞ c«ng t¸c: TrêngTHPT øng Hoµ A-øng Hoµ-Hµ T©y.
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n s ph¹m Tin häc.
HÖ ®µo t¹o: ChÝnh quy.
Bé m«n gi¶ng d¹y: Tin häc
Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: TiÕng Anh B
Tr×nh ®é chÝnh trÞ:
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: Can Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 74