Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm 2015

Được đăng lên bởi Quynhhoa Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI PHÁP
1. Tên giải pháp: GIẢI PHÁP SÁNG TẠO MÔN TẬP VIẾT LỚP3
RÈN VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
2. Tác giả: Họ và tên: Nguyễn Văn Hào
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1976
Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học
Chức vụ công tác: Giáo ViênTrường tiểu học Nguyễn Huệ
Điện thoại: 0947532556
3. Cấu trúc giải pháp gồm:
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. LÍ DO CHỌN GIẢI PHÁP
C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
D. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
E. KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ

Năm học 2014 - 2015
1

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Hoàn cảnh nảy sinh giải pháp:
Căn cứ vào thực tế giảng dạy lớp 3 ,qua tìm hiểu cho thấy phân môn Tập viết ở
trường Tiểu học, chương trình Tiểu học mới đã đặc biệt chú trọng tới việc rèn
luyện chữ viết cho học sinh. Đặc biệt ở chương trình Tiểu học mới học sinh được
tiếp xúc với kiểu chữ hoa truyền thống, một kiểu chữ viết rất đẹp song cũng rất
khó. Trong khi phong trào “Vở sạch chữ đẹp” ngày một đi vào chiều sâu. Đâu đâu
cũng hướng vào việc rèn chữ viết đẹp cho học sinh. Là một giáo viên trực tiếp dạy
lớp 3 tôi luôn đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để học sinh viết đúng, viết đẹp để chất
lượng chữ viết của học sinh ngày một đẹp hơn?” Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra một
số biện pháp để áp dụng vào lớp tôi để : “Dạy và học tốt hơn trong giờ Tập viết
lớp 3”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng giải pháp:
+ Điều kiện: Tập viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng vào việc rèn
luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như: Tính cẩn thận, tính kỉ luật
và khiếu thẩm mĩ. Đúng như lời nói của cố vÊn Phạm Văn Đồng “Chữ viết cũng là
một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là
góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như
đối với thầy và bài vở của mình”.
3. Nội dung giải pháp:
Kĩ năng viết đúng, đẹp là yêu cầu cơ bản. Giáo viên tiến hành nghiên cứu tìm ra
phương pháp tốt nhất để dạy học sinh môn tập viết đạt chất lượng cao nhất. Qua
nghiên cứu giáo viên đã tìm ra điểm mới của vấn đề. Điểm mới thứ nhất là phân
loại tất cả các chữ cái viết hoa trong vở tập viết lớp 3 dựa vào đặc điểm cấu tạo.
Các chữ cái hoa được phân thành các nhóm. Loại thứ nhất, nhóm chữ có nhiều nét
giống nhau. Loại thứ hai, nhóm chữ có một nét giống nhau. Loại thứ ba, nhóm chữ
không có nét nào giống nhau. Giáo viên cho học sinh rèn luyện các nét chữ cho
mềm mại trước khi cho học một chữ hoa cụ thể. Điểm mới thứ hai là khi dạy viết
ứng dụng các chữ ghi tiếng có chữ có chữ cái...
THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI PHÁP
1. Tên giải pháp: GIẢI PHÁP SÁNG TẠO MÔN TẬP VIẾT LỚP3
RÈN VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
2. Tác giả: 

 !"#$%&'$()*$+$
,-$*$%$( ./+$0
&0'12322
34 ,5 6$7889
:4 &;<&=
>4 ?@AB,C(DEDFGF
,4 HDAI(JFKL(FGF(DM,NI
A4 OPQIE&R&KS,
T4 OP?IU&=(V
$1W2
Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - Người đăng: Quynhhoa Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 2015 9 10 398