Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh l

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về
chuyển động đều cho học sinh lớp 5
A. Đặt vấn đề

I. Mở đầu:

Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển kinh tế xã hội đem lại sự
thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân. Vì lẽ đó thể coi giáo dục đồng nghĩa với sự phát
triển.

Có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát triển nào đối
với con người, đối với kinh tế, văn hoá. Chính nhờ giáo dục mà các di sản tư tưởng và kỹ
thuật của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Các di sản này được tích luỹ càng phong
phú làm cho xã hội càng phát triển. Trong văn kiện Hội nghị TW4- khoá VII đã khẳng
định”Giáo dục đào tạo là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai”. Cúng chính với tinh thần
đặc biệt coi trọng vai trò của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước,
Đảng ta đã chỉ rõ vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và đào tạo, đồng thời cũng chỉ rõ
sứ mệnh của giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay là:

“Cùng với khoa học công nghệ, Giáo dục- Đào tạo là quốc sách hàng đầu ”.

“Nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ”.

Nhận thấy rõ vai trò, vị trí vô cùng to lớn của giáo dục trong văn kiện đại hội X
Đảng ta đã nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới

chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và
tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường là việc làm không thể thiếu.

Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng. . Mỗi
môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu,
rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam.

Trong các môn học ở Tiểu học, môn toán giữ một vị trí rất quan trọng. Môn toán ở
Tiểu học nhằm giúp học sinh:

- Có những kiến thức cơ bản, nền tảng về toán học

- Hình thành những kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải các bài toán có những ứng
dụng thiết thực trong cuộc sống.

- Góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lý và diễn
đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong
cuộc sống; kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập toán; góp phần bước đầu hình
thành phương pháp học tập và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng
tạo.

Hiện nay có nhiều giải pháp đã và đang được nghiên cứu, áp dụng để góp phần thực
hiện mục tiêu trên. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của học sinh cũng là một tron...
Áp dng dy hc tích cực để dy gii các bài toán v
chuyển động đều cho hc sinh lp 5
A. Đặt vn đề
I. Mở đầu:
Giáo dục ngày nay đưc coi là nn móng ca s phát trin kinh tế hội đem lại s
thịnh ng cho nn kinh tế quc dân. Vì l đó thể coi giáo dục đồng nghĩa với s phát
trin.
th khẳng đnh rng không giáo dc tkhông bt c s pt triển nào đi
với con người, đối vi kinh tế, văn hoá. Chính nhờ giáo dc mà các di sản tư ng và k
thut ca thế htrước truyn li cho thế h sau. c di sản này được ch lu càng phong
phú làm cho hi càng phát triển. Trong văn kiện Hi ngh TW4- khoá VII đã khng
định”Giáo dc đào to là chìa khoá để m ca tiến vào tương lai”. Cúng chính với tinh thn
đặc bit coi trng vai trò ca giáo dc và đào tạo trong s nghip CNH-H đt nước,
Đảng ta đã ch vai trò quốc sách hàng đầu ca giáo dục và đào tạo, đồng thi cũng chỉ
s mnh ca giáo dục đào tạo trong giai đoạn hin nay là:
“Cùng vi khoa hc công ngh, Giáo dc- Đào tạo là quc sách hàng đầu ”.
“Nhim vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lc, bồi dưỡng nhân tài ”.
Nhn thy vai trò, v trí ng to ln ca giáo dc trong văn kiện đại hi X
Đảng ta đã nhn mạnh ưu tiên hàng đu cho vic nâng cao chất lượng dy học. Đổi mi
Sáng kiến kinh nghiệm : Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh l - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh l - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh l 9 10 565