Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0
Noäi dung ñeà taøi

MUÏC LUÏC
Trang

A- PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ……………………………………………………………………………………………………………………………………
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: ……………………………………………………………………………………………………………
II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU ……………………………………………………………………………………………………
III. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU ………………………………………………………….
1. Ñoái töôïng nghieân cöùu …………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Khaùch theå nghieän cöùu …………………………………………………………………………………………………………………..
IV. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU …………………………………………………………………………………
V. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU …………………………………..
VI. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ……………………………..
1. Phöông phaùp chuû yeáu ……………………………………….
2. Phöông phaùp hoå trôï ………………………..
B- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN.

I- CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN
II. THÖÏC TIEÃN VEÀ TRÌNH ÑOÄ VAØ ÑIEÀU KIEÄN HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH
1. Thöïc traïng chung.
2. Chuaån bò thöïc hieän ñeà taøi.
III. KINH NGHIEÄM VAÄN DUÏNG ÑEÀ TAØI VAØO THÖÏC TIEÃN.
C- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM VAØ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.
I. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM.
II. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.
D- KEÁT LUAÄN CHUNG.
E- PHAÀN PHUÏC LUÏC
I. PHIEÁU ÑIEÀU TRA.
II. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1
A- PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
I- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI:
Daïy vaø hoïc hoùa hoïc ôû caùc tröôøng hieän nay ñaõ vaø ñang ñöôïc ñoåi môùi tích cöïc nhaèm
goùp phaàn thöïc hieän thaéng lôïi caùc muïc tieâu cuûa tröôøng THCS. Ngoaøi nhieäm vuï naâng cao
chaát löôïng hieåu bieát kieán thöùc vaø vaän duïng kyõ naêng, caùc nhaø tröôøng coøn phaûi chuù troïng
ñeán coâng taùc boài döôõng hoïc sinh gioûi caùc caáp; coi troïng vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån
tieàm löïc trí tueä cho hoïc sinh. Ñaây laø moät nhieäm vuï khoâng phaûi tröôøng naøo cuõng coù theå
laøm toát vì nhieàu lyù do. Coù theå neâu ra moät soá lyù do nhö: do moân hoïc môùi ñoái vôùi baäc trung
hoïc cô sôû neân kieán thöùc kyõ naêng cuûa hoïc sinh coøn nhieàu choã khuyeát; moät boä phaän giaùo
vieân chöa coù ñuû caùc tö lieäu cuõng nhö kinh nghieäm ñeå ñaûm nhieäm coâng vieäc daïy hoïc sinh
gioûi …
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaán ñeà boài döôõng hoïc sinh döï thi hoïc sinh gioûi caáp Tænh
ñöôïc phoøng giaùo duïc An Kheâ cuõ ( Ñak Pô môùi ) ñaëc bieät quan taâm, ñöôïc caùc nhaø tröôøng
vaø caùc baäc cha meï hoïc sinh nhieät tình uûng hoä.Giaùo vieân ñöôïc phaân coâng daïy boài döôõng
ñaõ coù nhieàu coá gaéng trong vieäc nghieân cöùu ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Nhôø vaäy
soá löôïng vaø chaát löôïng ñoäi tuyeån hoïc sinh gioûi cuûa huyeän ñaït caáp tænh khaù cao. Tuy
nhieân trong thöïc teá...
MUÏC LUÏC
Noäi dung ñeà taøi Trang
A- PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ……………………………………………………………………………………………………………………………………
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: ……………………………………………………………………………………………………………
II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU ……………………………………………………………………………………………………
III. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU ………………………………………………………….
1. Ñoái töôïng nghieân cöùu …………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Khaùch theå nghieän cöùu …………………………………………………………………………………………………………………..
IV. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU …………………………………………………………………………………
V. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU …………………………………..
VI. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ……………………………..
1. Phöông phaùp chuû yeáu ……………………………………….
2. Phöông phaùp hoå trôï ………………………..
B- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN.
I- CÔ SÔÛ LÍ LUAÄN
II. THÖÏC TIEÃN VEÀ TRÌNH ÑOÄ VAØ ÑIEÀU KIEÄN HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH
1. Thöïc traïng chung.
2. Chuaån bò thöïc hieän ñeà taøi.
III. KINH NGHIEÄM VAÄN DUÏNG ÑEÀ TAØI VAØO THÖÏC TIEÃN.
C- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM VAØ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.
I. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM.
II. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.
D- KEÁT LUAÄN CHUNG.
E- PHAÀN PHUÏC LUÏC
I. PHIEÁU ÑIEÀU TRA.
II. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
0
Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi 9 10 202