Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm cá ứng dụng của định lý VIét

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ý tëng khai
th¸c

HÖ thøc
ViÐt(sgk)

®L ViÐt
§¶o
ThuËn
øng dông

Pt bËc 2;
3 vµ c¸c
lo¹i
to¸n ®¹i
sè

MÆt
ph¼ng
to¹ ®é vµ
h×nh häc

Sè häc

C¸c øng dông cña ®Þnh lý viÐt
PhÇn I: c¬ së xuÊt ph¸t.
PhÇn II: néi dung - ph¬ng ph¸p.
A. lý thuyÕt (KiÕn thøc c¬ b¶n vµ më réng).
B. C¸c øng dông cña ®Þnh lý viÐt.
* c¸c øng dông c¬ b¶n.
* c¸c øng dông kh¸c.

PhÇn III: c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn.
PhÇn IV: kÕt qu¶ - bµi häc kinh nghiÖm.
PhÇnV: kÕt luËn

PhÇn i: c¬ së xuÊt ph¸t
1. §Þnh lý to¸n häc lµ mÖnh ®Ò ®óng. V× thÕ nã lµ kiÕn thøc c¬ b¶n cã gi¸ trÞ vÒ
ph¬ng diÖn suy luËn vµ øng dông trong ch¬ng tr×nh to¸n nãi chung còng nh ch¬ng tr×nh to¸n THCS nãi riªng.
2. Trong m«n §¹i sè líp 9 ë THCS cã mét ®Þnh lý ®· nãi râ mèi quan hÖ gi÷a
c¸c nghiÖm sè cña mét ph¬ng tr×nh bËc hai: ax2 + bx + c = 0 (a  0) víi c¸c hÖ
sè cña nã. §ã lµ ®Þnh lý do nhµ to¸n häc næi tiÕng ngêi Ph¸p Pr¨ng xoa Vi-Ðt (F.
Viete) (1540- 1603) t×m ra ®îc mang tªn «ng: §Þnh lý Vi-vÐt.
Do ®Æc thï ®Æc biÖt cña ®Þnh lý (gåm ®Þnh lý thuËn vµ ®¶o) nªn nã cã gi¸ trÞ ®Æc
biÖt lµ nªu lªn ®îc nhiÒu øng dông quan träng trong c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn
ph¬ng tr×nh bËc hai nh:
- T×m tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña mét ph¬ng tr×nh bËc hai khi cã nghiÖm.
- BiÕt mét nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai suy ra nghiÖm kia.
- NhÈm nghiÖm cña mét ph¬ng tr×nh bËc hai (khi cã nghiÖm) trong c¸c trêng hîp.
- T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tÝch cña chóng.
- LËp mét ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn biÕt hai nghiÖm cho tríc…
V× thÕ ®Þnh lý Vi-Ðt vµ c¸c øng dông cña nã cã vai trß “mét ch×a kho¸” quan
träng më ra híng gi¶i quyÕt cho nhiÒu bµi to¸n cã liªn quan ®Õn nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai, ba mét c¸ch phong phó, ®a d¹ng nh: Chøng minh bÊt ®¼ng
thøc; t×m cùc trÞ; quan hÖ gi÷a ®êng th¼ng vµ parabol trong mÆt ph¼ng §Ò c¸c;
tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc bËc cao cña c¸c nghiÖm sè…
3. ViÖc d¹y ®Þnh lý Vi-Ðt vµ nªu ra c¸c øng dông cña nã trong ch¬ng tr×nh ®¹i 9
cã ý nghÜa ®Æc biÖt ë chç lµ: lµm cho HS hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ c¸c nghiÖm sè cña
mét ph¬ng tr×nh bËc 2; nªu ®îc quan hÖ ®Þnh tÝnh, ®Þnh lîng cña c¸c nghiÖm sè
víi c¸c hÖ sè cña ph¬ng tr×nh bËc 2. Cã thÓ nãi: “C¸c nghiÖm sè cña ph¬ng tr×nh
bËc 2 díi l¨ng kÝnh cña ®Þmh lý Vi-Ðt ®· ¸nh lªn c¸c s¾c mµu rùc rì”.
4. Nh÷ng øng dông phong phó cña ®Þnh lý Vi-Ðt ®· gãp phÇn lµm giµu,(®a d¹ng,
phong phó) c¸c d¹ng bµi tËp vÒ ph¬ng tr×nh bËc 2 (ph¬ng tr×nh qui vÒ bËc hai);
c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn nghiÖm sè cña ph¬ng tr×nh bËc 2; nh÷ng kü thuËt
gi¶i ph¬ng tr×nh; hÖ ph¬ng tr×nh ®éc ®¸o nhê hÖ thøc Vi-Ðt.
5. ...
ý tëng khai
th¸c
HÖ thøc
ViÐt(sgk)
®L ViÐt
§¶o
ThuËn
øng dông
Pt bËc 2;
3 vµ c¸c
lo¹i
to¸n ®¹i
MÆt
ph¼ng
to¹ ®é vµ
h×nh häc
Sè häc
Sáng kiến kinh nghiệm cá ứng dụng của định lý VIét - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm cá ứng dụng của định lý VIét - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm cá ứng dụng của định lý VIét 9 10 126