Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi chơi trò chơi dân gian

Được đăng lên bởi trithom87
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng gd & ®t huyÖn chi l¨ng
Trêng mn tt chi l¨ng

s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Mét sè kinh nghiÖm cho trÎ mÉu gi¸o 4 tuæi
ch¬i trß ch¬i d©n gian.

X¸c nhËn cña c¬ quan
( Ký, nghi râ hä tªn)

Ngêi thùc hiÖn
( Ký, nghi râ hä tªn)

Ng« ThÞ Suèt

NguyÔn ThÞ Mai H¬ng

Chi L¨ng, ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2012.

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 TUỔI
CHƠI TRÒ CHƠI DÂN GIAN
I. Lý do chọn đề tài:
Di sản văn hoá truyền thống Việt Nam có nhiều loại hình khác nhau, trong đó có
thể nói, trò chơi dân gian cũng là một di sản văn hoá quý báu của dân tộc. Nó được kết
tinh từ quá trình lao động, sinh hoạt và niềm vui sống của bao thế hệ người Việt xưa.
Được lưu truyền tự nhiên, rộng rãi từ đời này sang đời khác, mang đậm bản sắc văn hóa
dân gian Việt Nam. Đặc biệt đối với trẻ em, trò chơi dân gian mang lại cho thế giới trẻ
thơ nhiều điều thú vị và bổ ích cho các em. Nó làm cho thế giới tuổi thơ của các em có
những kỉ niệm quý báu theo suốt cuộc đời. Chính vì vậy, trò chơi dân gian rất cần thiết
được lựa chọn, giới thiệu trong nhà trường tuỳ theo lứa tuổi của trẻ. Đúng như PGS. TS
Nguyễn Văn Huy, giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã nói: “ Cuộc sống đối
với trẻ em không thể thiếu những trò chơi. Trò chơi dân gian không đơn thuần là một
trò chơi của trẻ con mà nó chứa đựng cả nền văn hoá dân tộc Việt Nam độc đáo và
giàu bản sắc. Trò chơi dân gian không chỉ chắp cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát
triển tư duy, sáng tạo, mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê
hương, đất nước. Ngày nay, các em ở một xã hội công nghiệp, chỉ quen với máy móc và
không có khoảng thời gian chơi cũng là một thiệt thòi. Thiệt thòi hơn khi các em không
được làm quen và chơi những trò chơi dân gian của thiếu nhi ngày trước - đang ngày
càng bị mai một và quên lãng, không chỉ có ở các thành phố mà còn ở cả các vùng quê.
Vì thế, giúp các em hiểu và quay về nguồn với các trò chơi dân gian là một việc làm
cần thiết”.
Ở lứa tuổi mẫu giáo, vui chơi là hoạt động chủ đạo. Qua hoạt động học tập trẻ
như được “ học mà chơi, chơi mà học”. Thông qua hoạt động vui chơi giúp trẻ phát
triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội và ngôn ngữ nhằm phát triển toàn diện
2

nhân cách cho trẻ và là bước tạo đà tốt để trẻ học tập tốt hơn trong những bậc học tiếp
theo. Năm học 2008 - 2009, Bộ GD & ĐT phát động phong trào thi đua: “ Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong đó có nội dung đưa trò chơi d...
1
Phßng gd & ®t huyÖn chi l¨ng
Trêng mn tt chi l¨ng
s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Mét sè kinh nghiÖm cho trÎ mÉu gi¸o 4 tuæi
ch¬i trß ch¬i d©n gian.
X¸c nhËn cña c¬ quan Ngêi thùc hiÖn
( Ký, nghi râ hä tªn) ( Ký, nghi râ hä tªn)
Ng« ThÞ Suèt NguyÔn ThÞ Mai H¬ng
Chi L¨ng, ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2012.
Sáng kiến kinh nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi chơi trò chơi dân gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi chơi trò chơi dân gian - Người đăng: trithom87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi chơi trò chơi dân gian 9 10 111