Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 9

Được đăng lên bởi huynhngocyen79
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phÇn më ®Çu: lÝ do chän ®Ò tµi
M«n C«ng nghÖ líp 9 lµ mét m«n häc míi, khã cho c¶ GV vµ häc sinh c¶
vÒ ph¬ng ph¸p d¹y cña thÇy còng nh ph¬ng ph¸p häc cña trß.
Thùc tÕ cho thÊy häc sinh ë c¸c tr êng THCS n«ng th«n nãi chung vµ häc
sinh trêng t«i nãi riªng ®¹i ®a sè lµ con em n«ng d©n, ®Þa bµn ®i l¹i khã kh¨n,
møc ®é tiÕp cËn th«ng tin míi cßn chËm, bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn d¹y bé m«n
C«ng NghÖ cßn thiÕu, kÓ c¶ gi¸o viªn kiªm nhiÖm. NhiÒu gi¸o viªn vµ häc sinh
coi m«n nµy lµ m«n phô nªn ch a ®Çu t thÝch ®¸ng vÒ thêi gian nghiªn cøu tµi
liÖu, ®Çu t cho c¸c giê d¹y Lý thuyÕt vµ ®Æc biÖt lµ c¸c giê Thùc hµnh.
M«n C«ng NghÖ 9 ®îc thiÕt kÕ theo M« ®un nghÒ nªn thêi l îng Thùc
hµnh lµ kh¸ cao, m«n häc mang tÝnh thùc tÕ cao, rÊt thiÕt thùc cho viÖc chän
nghÒ, híng nghiÖp cho häc sinh sau THCS.
Mét thùc tr¹ng cha tèt lµ hiÖn nay trong c¸c trêng THCS ®iÒu kiÖn c¬ së
vËt chÊt cßn nghÌo nµn, ch a cã phßng Thùc hµnh chuyªn biÖt dÉn ®Õn chÊt l îng
häc tËp cña häc sinh nãi chung, viÖc n©ng cao tay nghÒ, kü n¨ng thùc hµnh cho
häc sinh nãi riªng lµ kh«ng cao
Lµ mét gi¸o viªn C«ng NghÖ ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u, ®óng chuyªn ngµnh
sau nhiÒu n¨m c«ng t¸c t¹i trêng, trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n C«ng NghÖ líp 9
(m« ®un L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ), tr¨n trë víi viÖc lµm sao ®Ó n©ng cao
chÊt lîng m«n häc phôc vô cho cuéc sèng t ¬ng lai cña häc sinh t«i ®· m¹nh
d¹n ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p míi trong viÖc d¹y thùc hµnh m«n C«ng NghÖ
®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. S¸ng kiÕn míi nµy ®· ® îc ¸p dông thµnh c«ng trong
trêng.

phÇn 2: néi dung
I.

c¬ së lÝ luËn:

-1-

M«n C«ng NghÖ 9 ®îc thiÕt kÕ theo M« ®un nghÒ. M« ®un nghÒ §iÖn d©n
dông nãi riªng còng nh c¸c M« ®un nghÒ kh¸c cña m«n C«ng NghÖ 9 cã thêi l îng Thùc hµnh kh¸ cao. C¸c bµi thùc hµnh ®ã th êng cã hai d¹ng:
+ VËn dông lý thuyÕt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp t×nh huèng, bµi thùc hµnh rÌn
luyÖn kü n¨ng.
+ Thùc hµnh t¹o s¶n phÈm: Chñ yÕu lµ thùc hµnh viÖc thùc hiÖn quy tr×nh
C«ng nghÖ, c¸c thao t¸c kÜ thuËt s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®¬n gi¶n.
CÊu tróc chung cña c¸c bµi thùc hµnh: Cã phÇn chuÈn bÞ, néi dung thùc
hµnh, tr×nh tù tiÕn hµnh hoÆc m·u b¸o c¸o cã phÇn ®¸nh gi¸. CÊu tróc nµy ®·
®¶m b¶o ®îc nh÷ng yªu cÇu cña néi dung thùc hµnh tuy nhiªn ®Ó vËn dông vµo
thùc tÕ, nh»m gióp cho häc sinh n©ng cao kü n¨ng th× cÇn ph¶i ¸p dông mét
c¸h linh ho¹t theo tõng néi dung cô thÓ.
Mét thùc tÕ lµ sau khi hoµn thµnh ch ¬ng tr×nh th× ®a phÇn häc sinh thao
t¸c thùc hµnh cßn yÕu, ®Ó tù m×nh t¹o ra mét s¶n phÈm theo yªu cÇu cña m«n
häc lµ rÊt khã kh¨n v× ®Æc trng cña m«n...
phÇn më ®Çu: lÝ do chän ®Ò tµi
M«n C«ng nghÖ líp 9 lµ mét m«n häc míi, khã cho c GV vµ häc sinh c
vÒ ph¬ng ph¸p d¹y cña thÇy còng nh ph¬ng ph¸p häc cña trß.
Thùc tÕ cho thÊy häc sinh ë c¸c trêng THCS n«ng th«n nãi chung vµ häc
sinh trêng t«i nãi riªng ®¹i ®a sè lµ con em n«ng d©n, ®Þa bµn ®i l¹i khã kh¨n,
møc ®é tiÕp cËn th«ng tin míi cßn chËm, bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn d¹y bé m«n
C«ng NghÖ cßn thiÕu, kÓ c gi¸o viªn kiªm nhiÖm. NhiÒu gi¸o viªn vµ häc sinh
coi m«n nµy lµ m«n phô nªn cha ®Çu t thÝch ®¸ng vÒ thêi gian nghiªn cøu tµi
liÖu, ®Çu t cho c¸c giê d¹y Lý thuyÕt vµ ®Æc biÖt lµ c¸c giê Thùc hµnh.
M«n C«ng NghÖ 9 ®îc thiÕt kÕ theo M« ®un nghÒ nªn thêi lîng Thùc
hµnh lµ kh¸ cao, m«n häc mang tÝnh thùc tÕ cao, rÊt thiÕt thùc cho viÖc chän
nghÒ, híng nghiÖp cho häc sinh sau THCS.
Mét thùc tr¹ng cha tèt lµ hiÖn nay trong c¸c trêng THCS ®iÒu kiÖn c¬ së
vËt chÊt cßn nghÌo nµn, cha cã phßng Thùc hµnh chuyªn biÖt dÉn ®Õn chÊt l îng
häc tËp cña häc sinh nãi chung, viÖc n©ng cao tay nghÒ, kü n¨ng thùc hµnh cho
häc sinh nãi riªng lµ kh«ng cao
Lµ mét gi¸o viªn C«ng NghÖ ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u, ®óng chuyªn ngµnh
sau nhiÒu n¨m c«ng t¸c t¹i trêng, trùc tiÕp ging d¹y m«n C«ng NghÖ líp 9
(m« ®un L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ), tr¨n trë víi viÖc lµm sao ®Ó n©ng cao
chÊt lîng m«n häc phôc vô cho cuéc sèng t¬ng lai cña häc sinh t«i ®· m¹nh
d¹n ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p míi trong viÖc d¹y thùc hµnh m«n C«ng NghÖ
®Ó ®¹t hiÖu qu cao nhÊt. S¸ng kiÕn míi nµy ®· ® îc ¸p dông thµnh c«ng trong
trêng.
phÇn 2: néi dung
I. c¬ së lÝ luËn:
- 1 -
Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 9 - Người đăng: huynhngocyen79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 9 9 10 842