Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm

Được đăng lên bởi chitchit
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 12165 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Một vài biện pháp trong cơng tác chủ nhiệm lớp
MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM
(Phần quản lí học sinh và giáo dục học sinh cá biệt)
Lời nĩi đầu
Trong lĩnh vực giáo dục, người thầy không chỉ có lòng “ yêu nghề mến
trẻ ” đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho học sinh mà quan trọng hơn
nữa là phải có một biện pháp, làm thế nào để đạt hiệu quả cao.
Muốn học sinh tiếp cận được mọi tri thức, người giáo viên chủ nhiệm
phải có biện pháp giúp các em có ý thức học tập chủ động tiếp thu kiến thức,
hăng say và thi đua trong học tập .
Qua thực tế công việc của người giáo viên chủ nhiệm tôi xin trình bày
một số khía cạnh nhỏ nói về phần theo dõi, quản lý học sinh và giáo dục học
sinh cá biệt. Tôi xin nhận được sự đóng góp của thầy cô để giúp tôi làm công
tác chủ nhiệm lớp ngày càng đạt kết quả cao hơn.
I . Đặc điểm tình hình :
1/.Thuận lợi :
- Được sự chỉ đạo sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, đề ra kế
hoạch cụ thể hàng tháng kì học, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường
xuyên .
- Sự kết hợp, hỗ trợ kịp thời của Đoàn Đội, của ban thi đua trong nhà
trường.
Sự cộng tác chặt chẽ từ phía giáo viên bộ môn cùng tôi quản lí lớp .
Sự quan tâm từ phía địa phương và chính quyền .
2/. Khó khăn
- Là giáo viên bộ môn Tiếng Anh, số giờ trực tiếp đứng lớp hai tiết
trên một tuần. Việc theo dõi hàng ngày nhắc nhơ ûkịp thời đến
học sinh còn khó khăn.
-

Trong tình hình hiện nay, vấn đề phổ cập giáo dục dẫn đến việc học
tập, ý thức học tập của các em phần nào bị giảm sút . Để xác định

Trần Thị Khánh Trâm * Trường THCS Trần Phú

Một vài biện pháp trong cơng tác chủ nhiệm lớp
động cơ trong học tập, người giáo viên chủ nhiệm phải mất thời gian
dài .
II. Nội dung và biện pháp :
1 – Trước ngày khai giảng, tôi nhận sự phân công của Ban giám hiệu
nhà trường thu nhận học sinh của lớp chủ nhiệm .
2 – Gặp giáo viên chủ nhiệm cũ nắm bắt tình hình chung của lớp và cụ
thể đến từng học sinh. Cần chú ý đến những học sinh giỏi, học sinh cá biệt học
sinh là cán sự lớp cũ. HIểu rõ hơn những nguyên nhân mà học sinh yếu, hoàn
cảnh những em cá biệt …
3 – Sau đĩ tơi tiến hành họp lớp. Ổn định lớp nhắc nhở lại nội quy của
trường đã đề ra .
4 – Tổ chức cán sự lớp :
T...
M t vài bi n pháp trong công tác ch nhi m l p
M T VÀI BI N PHÁP TRONG CÔNG TÁC CH NHI M
(Phần quản lí học sinh và giáo dục học sinh cá biệt)
L i nói đ u
Trong lónh vöïc giaùo duïc, ngöôøi thaày khoâng chæ coù loøng yeâu ngheà meán
treû ” ñem heát nhieät tình ñeå truyeàn ñaït kieán thöùc cho hoïc sinh maø quan troïng hôn
nöõa laø phaûi coù moät bieän phaùp, laøm theá naøo ñeå ñaït hieäu quaû cao.
Muoán hoïc sinh tieáp caän ñöôïc moïi tri thöùc, ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm
phaûi coù bieän phaùp giuùp caùc em coù thöùc hoïc taäp chuû ñoäng tieáp thu kieán thöùc,
haêng say vaø thi ñua trong hoïc taäp .
Qua thöïc tcoâng vieäc cuûa ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm toâi xin trình baøy
moät soá khía caïnh nhoû noùi v phaàn theo doõi, quaûn lyù hoïc sinh vaø giaùo duïc hoïc
sinh caù bieät. Toâi xin nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa thaày coâ ñeå giuùp toâi laøm coâng
taùc chuû nhieäm lôùp ngaøy caøng ñaït keát quaû cao hôn.
I . Ñaëc ñieåm tình hình :
1/.Thuaän lôïi :
- Ñöôïc söï chæ ñaïo saâu saéc cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng, ñeà ra keá
hoaïch cuï theå haøng thaùng hoïc, theo doõi, kieåm tra, ñoân ñoác thöôøng
xuyeân .
- Söï keát hôïp, hoã trôï kòp thôøi cuûa Ñoaøn Ñoäi, cuûa ban thi ñua trong nhaø
tröôøng.
- Söï coäng taùc chaët cheõ töø phía giaùo vieân boä moân cuøng toâi quaûn lí lôùp .
Söï quan taâm töø phía ñòa phöông vaø chính quyeàn .
2/. Khoù khaên
- Laø giaùo vieân boä moân Ti ng Anh, soá giôø tröïc tieáp ñöùng lôùp hai tieát ế
treân moät tuaàn. Vieäc theo doõi haøng ngaøy nhaéc nhô ûkòp thôøi ñeán
hoïc sinh coøn khoù khaên.
- Trong tình hình hieän nay, vaán ñeà phoå caäp giaùo duïc daãn ñeán vieäc hoïc
taäp, thöùc hoïc taäp cuûa caùc em phaàn naøo giaûm suùt . Ñeå xaùc ñònh
Tr n Th Khánh Trâm * Tr ng THCS Tr n Phú ườ
sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm - Người đăng: chitchit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm 9 10 41