Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm

Được đăng lên bởi chitchit
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 12172 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Một vài biện pháp trong cơng tác chủ nhiệm lớp
MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM
(Phần quản lí học sinh và giáo dục học sinh cá biệt)
Lời nĩi đầu
Trong lĩnh vực giáo dục, người thầy không chỉ có lòng “ yêu nghề mến
trẻ ” đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho học sinh mà quan trọng hơn
nữa là phải có một biện pháp, làm thế nào để đạt hiệu quả cao.
Muốn học sinh tiếp cận được mọi tri thức, người giáo viên chủ nhiệm
phải có biện pháp giúp các em có ý thức học tập chủ động tiếp thu kiến thức,
hăng say và thi đua trong học tập .
Qua thực tế công việc của người giáo viên chủ nhiệm tôi xin trình bày
một số khía cạnh nhỏ nói về phần theo dõi, quản lý học sinh và giáo dục học
sinh cá biệt. Tôi xin nhận được sự đóng góp của thầy cô để giúp tôi làm công
tác chủ nhiệm lớp ngày càng đạt kết quả cao hơn.
I . Đặc điểm tình hình :
1/.Thuận lợi :
- Được sự chỉ đạo sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, đề ra kế
hoạch cụ thể hàng tháng kì học, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường
xuyên .
- Sự kết hợp, hỗ trợ kịp thời của Đoàn Đội, của ban thi đua trong nhà
trường.
Sự cộng tác chặt chẽ từ phía giáo viên bộ môn cùng tôi quản lí lớp .
Sự quan tâm từ phía địa phương và chính quyền .
2/. Khó khăn
- Là giáo viên bộ môn Tiếng Anh, số giờ trực tiếp đứng lớp hai tiết
trên một tuần. Việc theo dõi hàng ngày nhắc nhơ ûkịp thời đến
học sinh còn khó khăn.
-

Trong tình hình hiện nay, vấn đề phổ cập giáo dục dẫn đến việc học
tập, ý thức học tập của các em phần nào bị giảm sút . Để xác định

Trần Thị Khánh Trâm * Trường THCS Trần Phú

Một vài biện pháp trong cơng tác chủ nhiệm lớp
động cơ trong học tập, người giáo viên chủ nhiệm phải mất thời gian
dài .
II. Nội dung và biện pháp :
1 – Trước ngày khai giảng, tôi nhận sự phân công của Ban giám hiệu
nhà trường thu nhận học sinh của lớp chủ nhiệm .
2 – Gặp giáo viên chủ nhiệm cũ nắm bắt tình hình chung của lớp và cụ
thể đến từng học sinh. Cần chú ý đến những học sinh giỏi, học sinh cá biệt học
sinh là cán sự lớp cũ. HIểu rõ hơn những nguyên nhân mà học sinh yếu, hoàn
cảnh những em cá biệt …
3 – Sau đĩ tơi tiến hành họp lớp. Ổn định lớp nhắc nhở lại nội quy của
trường đã đề ra .
4 – Tổ chức cán sự lớp :
T...
M t vài bi n pháp trong công tác ch nhi m l p
- Chạy ra khỏi chổ: -1
- Đổi tiết chạy ra khỏi lớp: -5
IV. Học tập:
Điểm cộng
- Soạn bài đầy đủ: +1
- phát biểu đúng 1 lần: +1
- Kiểm tra miệng hoặc bài kiểm tra:
HS khá: 7 trở lên: + 1
HS trung bình: 6 trở lên: +1
HS yếu: 5 trở lên: +1
Điểm trừ:
Không soạn bài: -1
dưới 5: -1
dưới 3: -2
0: -5
* Ngay từ tuần đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm phát đông phong trào thi đua, phổ
biến quy chế thi đua cho cả lớp; phát cho mỗi học sinh một bảng để làm căn cứ.
Trang 2
SOÅ THEO DOÕI HOÏC SINH
Thaùng …… / Tuaàn ……..
Ngày /
tháng
Điểm cộng Môn
(Hoạt động)
Điểm trừ Môn
(Hoạt động)
Cuối mỗi tuần vào giờ sinh hoạt lớp, các tổ trưởng tổng kết báo cáo, xếp loại đạo
đức dựa trên số điểm mỗi học sinh phấn đấu.
Tr n Th Khánh Trâm * Tr ng THCS Tr n Phú ườ
sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm - Trang 5
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm - Người đăng: chitchit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm-công tác chủ nhiệm 9 10 970