Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài : Cùng học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 4

Được đăng lên bởi bdhsglong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CÀNG LONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ VĂN NẠI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài:

CÙNG HỌC SINH HỌC TỐT
PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4

Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn : TIẾNG VIỆT
Họ và tên người thực hiện : PHÙNG THANH BÌNH
Chức vụ : Giáo viên
Sinh hoạt tổ chuyên môn : Khối 4

Nhị Long Phú, tháng 05/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CÀNG LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ VĂN NẠI

PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài: Cùng học sinh học tốt phân môn Tập đọc lớp 4
Thời gian thực hiện: từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015.
Tác giả: Phùng Thanh Bình
Chức vụ : Giáo viên
Bộ phận công tác : Tổ khối 4

TỔ CHUYÊN MÔN ( TRƯỜNG )

HỘI ĐỒNG KHGD TRƯỜNG

Nhận xét:

Nhận xét:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Xếp loại ………..

Xếp loại :………..
Ngày…..tháng…..năm…….
Tổ trưởng

Ngày…..tháng…..năm…….
Hiệu trưởng

UBND HUYỆN CÀNG LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài: Cùng học sinh học tốt phân môn Tập đọc lớp 4
Thời gian thực hiện: từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015.
Tác giả: Phùng Thanh Bình
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đỗ Văn Nại.
TỔ CHUYÊN MÔN
Nhận xét:

HỘI ĐỒNG KHGD
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

…………………………………………

Nhận xét:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Xếp loại:………..

…………………………………………
Ngày…..tháng…..năm……. Xếp loại:………..
Tổ trưởng

Ngày…..tháng…..năm…….
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG PHÒNG
Giáo dục & Đào tạo.

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CÀNG LONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ VĂN NẠI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
CÙNG HỌC SINH HỌC TỐT
PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4
Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn : TIẾNG VIỆT
Họ và tên người thực hiện : PHÙNG THANH BÌNH
Chức vụ : Giáo viên
Sinh hoạt tổ chuyên môn : Khối 4
Nhị Long Phú, tháng 05/2015
Sáng kiến kinh nghiệm đề tài : Cùng học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 4 - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm đề tài : Cùng học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 4 - Người đăng: bdhsglong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm đề tài : Cùng học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 4 9 10 850