Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC

Được đăng lên bởi Hằng Hoàng
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3962 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO EA KAR
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

2

TIẾNG VIỆT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC

3

NGƯỜI VIẾT: HOÀNG THỊ HẰNG
CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MN SƠN CA – HUYỆN EA KAR

4

Ea Kar, ngày 10 tháng 01 năm 2011

5

ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
TIẾNG VIỆT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC.

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI:

STT
01
02
03
04
05
06

NOÄI DUNG
Ñaët vaán ñeà
Giaûi quyeát vaán ñeà
Caùc bieän phaùp ñaõ tieán haønh ñeå giaûi quyeát vaán ñeà
Kết quaû cuûa saùng kieán kinh nghieäm
Keát luaän
Taøi lieäu tham khaûo :

Trang
03
04
06
09
10

- Höôùng daãn thöïc hieän chöông trình giaùo duïc
maàm non (maãu giaùo lôùn)
- Taøi lieäu boài döôõng “Caùn boä quaûn lyù vaø giaùo
vieân maàm non”.
- Trang web hỗ trợ điện tử giáo án mầm non.

6

7

I – ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong trường mầm non bộ môn văn học rất quan trọng và cần thiết, nó là món ăn
tinh thần không thể thiếu đối với trẻ, đem lại cho trẻ những hiểu biết đầu tiên về cuộc
sống xung quanh. Văn học nuôi dưỡng và phát triển ở trẻ trí tưởng tượng, sáng tạo
nghệ thuật. Vì vậy việc đem tác phẩm văn học đến cho trẻ là một việc rất quan trọng và
cần thiết. Các tác phẩm văn học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ
mạch lạc cho trẻ trong giao tiếp, giúp trẻ dễ dàng tiếp cận với các môn học khác như:
Khám phá khoa học về tự nhiên và xã hội, làm quen với toán, âm nhạc, tạo hình,v.v...

8

hoạt động làm quen văn học dạy trẻ đọc thơ, kể chuyện, đóng kịch tạo cho trẻ được
tham gia hoạt động.
Bản thân tôi đã công tác nhiều năm tại địa bàn có đa số là trẻ đồng bào dân tộc
tại chỗ, trẻ hay sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình nhất là những trẻ mới đi học lần đầu,
nhiều trẻ đã hiểu được những từ cô nói, nhưng nghèo nàn về vốn từ không biết phải
diễn đạt sao cho mạch lạc. Vì vậy phát triển ngôn ngữ cho trẻ sẽ giúp trẻ nhận thức và
giao tiếp tốt, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ.
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục toàn

9

diện cho trẻ, qua đó giúp trẻ cảm nhận được cái hay cái đẹp trong mỗi tác phẩm văn
học. Do đó trong quá trình giảng dạy cũng như việc truyền thụ những kiến thức kỹ
năng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học tôi thấy: Khả năng cảm thụ văn học của
trẻ ở trường tôi nhất là những trẻ là con em đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều hạn chế,
kết quả trên tiết học chỉ đạt 60 -70%. Với kết quả trên, bản thân tôi thấy mình cần có
những biện pháp cụ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC - Người đăng: Hằng Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC 9 10 186