Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học

Đặt vấn đề
I, Lý do chọn đề tài:
Toán học là một môn khoa học suy diễn. Các kết luận Toán học đều
được chứng minh một cách chặt chẽ. Nhưng trong quá trình hình thành, trước khi
có những kết luận mang tính tổng quát, toán học cũng đã phải tiến hành xét các
trường hợp cụ thể, riêng biệt. Ta phải đối chiếu các quan sát được, suy ra các
điều tương tự, phải thử đi thử lại, ... để từ đó dự đoán về một định lý toán học,
trước khi chứng minh chúng. Bên cạnh đó, ta phải dự đoán ra ý của phép chứng
minh trước khi đi vào chứng minh chi tiết.
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục. Để công cuộc đổi mới
thành công thì phải gắn chặt việc đổi mới nội dung chương trình – SGK với việc
đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trong các xu hướng đổi mới phương pháp
giảng dạy môn Toán hiện nay là dạy cho học sinh biết dự đoán, dạy cho học sinh
biết suy luận có lý.
Thực tế là các sách giáo khoa Toán bậc THCS hiện nay, cấu trúc một bài
học thường là:
Phần 1. Xét các các trường hợp cụ thể: tính toán, đo đạc, so sánh, … trên
các đối tượng khác nhau.
Phần 2. Dự đoán kết luận khái quát: nêu ra một mệnh đề tổng quát.
Phần 3. Chứng minh ( hoặc công nhận ) mệnh đề tổng quát, tuỳ đối tượng
và trình độ học sinh.
Phần 4. Các ví dụ và bài tập vận dụng.
Như thế học sinh được quan sát, thử nghiệm, dự đoán rồi bằng suy luận để
đi đến kiến thức mới, sau đó vận dụng kiến thức mới vào các tình huống khác
nhau.
Chúng ta xét một số bài học cụ thể sau:
Mục 4 ( trang 13 SGK Toán 7 tập I ).Giá tị tuyệt đối của một số…
Sau khi đưa ra định nghĩa về giá trị tuyệt đối của một số, SGK đưa ra bài
tập ?1 điền vào chỗ trống. Để từ đó phân tích, nhận xét, đưa ra kết quả tổng
quát:
Kết quả này được công  x; khix 0
x 
nhận, không chứng minh.
Sau đó là các bài tập vận   x; khix  0
dụng.

Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học
ở trường phổ thông

1

Sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học
Mục 1 ( trang 106 SGK Toán 7 tập I ).Tổng ba góc của một tam giác.
SGK yêu cầu học sinh vẽ hai tam giác bất kỳ, đo và tính tổng ba góc trong
của mỗi tam giác rồi nêu nhận xét. Từ đó đưa ra dự đoán về tổng ba góc trong
một tam giác . Sau đó chứng minh dự đoán này.
Tiếp theo là các bài tập vận dụng.
Mục 2. ( trang 8 SGK Toán
9 tập I ).Căn bậc hai và hằng đẳng
thức .
Để dẫn đến định lý: Với mọi
số a ta cố: , SGK yêu cầu học sinh
điền số thích hợp vào bảng:
a
a2

-2

-1

A2  A

a2  a

0

2

3

a2

Từ đó nhận xét, khái quát hoá để đưa ra định lý.
Sau kh...
Sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học
Đặt vấn đề
I, Lý do chọn đề tài:
Toán học một môn khoa học suy diễn. Các kết luận Toán học đều
được chứng minh một cách chặt chẽ. Nhưng trong quá trình hình thành, trước khi
những kết luận mang tính tổng quát, toán học cũng đã phải tiến hành xét các
trường hợp cụ thể, riêng biệt. Ta phải đối chiếu các quan sát được, suy ra các
điều tương tự, phải thử đi thử lại, ... để từ đó dự đoán v một định lý toán học,
trước khi chứng minh chúng. Bên cạnh đó, ta phải dự đoán ra ý của phép chứng
minh trước khi đi vào chứng minh chi tiết.
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục. Để công cuộc đổi mới
thành công thì phải gắn chặt việc đổi mới nội dung chương trình – SGK với việc
đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trongc xu hướng đổi mới phương pháp
giảng dạy môn Toán hiện nay là dạy cho học sinh biết dự đoán, dạy cho học sinh
biết suy luận có lý.
Thực tế là các sách giáo khoa Toán bậc THCS hiện nay, cấu trúc một bài
học thường là:
Phần 1. t các các trường hợp cụ thể: tính toán, đo đạc, so sánh,trên
các đối tượng khác nhau.
Phần 2. Dự đoán kết luận khái quát: nêu ra một mệnh đề tổng quát.
Phần 3. Chứng minh ( hoặc công nhận ) mệnh đề tổng quát, tuỳ đối tượng
và trình độ học sinh.
Phần 4. Các ví dụ và bài tập vận dụng.
Như thế học sinh được quan sát, thử nghiệm, dự đoán rồi bằng suy luận để
đi đến kiến thức mới, sau đó vận dụng kiến thức mới vào các tình huống khác
nhau.
Chúng ta xét một số bài học cụ thể sau:
Mục 4 ( trang 13 SGK Toán 7 tập I ).Giá tị tuyệt đối của một số…
Sau khi đưa ra định nghĩa về giá trị tuyệt đối của một số, SGK đưa ra bài
tập ?1 điền vào chỗ trống. Để từ đó phân tích, nhận xét, đưa ra kết quả tổng
quát:
Kết quả này được công
nhận, không chứng minh.
Sau đó các bài tập vận
dụng.
Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học
ở trường phổ thông
0;
0;
khixx
khixx
x
1
Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán 9 10 849