Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁ BIỆT TRONG TRƯỜNG THPT

Được đăng lên bởi Thiện Duy Đăng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 36227 lần   |   Lượt tải: 85 lần
1

Trang

MỤC LỤC
Trang

I. Đặt vấn đề
II. Công tác tổ chức giáo dục học sinh cá biệt

2
3

1. Thực trạng

3

2. Nguyên nhân

3

II. Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt

4

1. Tìm hiểu học sinh

4

2. Phân loại học sinh

4

3. Biện pháp tổ chức giáo dục

5

3.1. Những công việc của giáo viên chủ nhiệm đầu năm học

5

3.2. Những biện pháp cụ thể

6

III. Kết luận và khuyến nghị
PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP

SKKN – Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ..... - GV: Trần Minh Hiền – Naêm hoïc: 20122013.

8
10

2

Trang

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Học sinh cá biệt, trong nhà trường phổ thông nói riêng và các loại hình trường
học khác nói chung, ít nhiều ở trường học nào cũng có. Số học sinh này tuy tỉ lệ rất
thấp nhưng nếu chúng ta không quản lý, giáo dục tốt, không có những biện pháp
khả thi để giúp các em điều chỉnh hành vi, thái độ, những chuẩn mực đạo đức. Thì
không những ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường, mà còn tác động trực tiếp
đến môi trường tâm lý xã hội nơi các em sinh sống.
Vấn đề giáo dục trong nhà trường hiện nay không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ
mà còn dạy người, dạy cho học sinh đạo lý làm người. Dạy cho học trò không chỉ
đơn thuần là truyền thụ kiến thức mà điều quan trọng là khơi dậy, uốn nắn và bồi
dưỡng mầm móng đạo đức và năng lực tiềm ẩn của các em. Hiện nay, vấn đề giáo
dục học sinh trong nhà trường cũng như ngoài xã hội là một trong những vấn đề
cấp bách, và phức tạp, là tiếng chuông báo hiệu cho nhiều ngành chức năng trong
đó có trách nhiệm đầu tiên là của Ngành giáo dục, của nhà trường phổ thông.
Trong mỗi trường, việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh là một
trong những vấn đề thiết yếu nhất trong hoạt động của nhà trường. Mà trách nhiệm
thuộc về tất cả mọi thành viên của tập thể sư phạm nhà trường, của gia đình cùng
các tổ chức xã hội. Tuy nhiên trong đó giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò hết sức
quan trọng. GVCN trước hết phải là người giáo dục toàn diện học sinh, đặt biệt là
giáo dục chính trị, đạo đức, ý thức công dân, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự
quản, tính tự giác, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử….đồng thời quản lý sự hình
thành và phát triển nhân cách của học sinh lớp mình phụ trách. Trong quá trình đó
chúng ta thường gặp phải những biểu hiện thái quá trong tu dưỡng và rèn luyện của
một số đối tượng học sinh mà thường vẫn được gọi là “học sinh cá biệt”.
SKKN – Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ..... - GV: Trần Minh Hiền – Naêm hoïc: 20122013.

3

Trang

Mặc dù số học sinh cá biệt này trong một lớp không nhiều,...
Trang
MỤC LỤC
Trang
I. Đặt vấn đề 2
II. Công tác tổ chức giáo dục học sinh cá biệt 3
1. Thực trạng 3
2. Nguyên nhân 3
II. Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt 4
1. Tìm hiểu học sinh 4
2. Phân loại học sinh 4
3. Biện pháp tổ chức giáo dục 5
3.1. Những công việc của giáo viên chủ nhiệm đầu năm học 5
3.2. Những biện pháp cụ thể 6
III. Kết luận và khuyến nghị 8
PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP 10
SKKN – Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ..... - GV: Trần Minh Hiền Naêm hoïc: 2012-
2013.
1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁ BIỆT TRONG TRƯỜNG THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁ BIỆT TRONG TRƯỜNG THPT - Người đăng: Thiện Duy Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁ BIỆT TRONG TRƯỜNG THPT 9 10 30