Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm hay

Được đăng lên bởi mn-giahoi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Néi dung

Trang

PhÇn thø nhÊt : Më ®Çu

01
01
01
02
02
02
02
02

1. Lý do chän ®Ò tµi
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
3. §èi tîng nghiªn cøu
4. Giíi h¹n, ph¹m vi néi dung nghiªn cøu
5. NhiÖm vô nghiªn cøu
6. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
7. Thêi gian nghiªn cøu

PhÇn thø hai : néi dung
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi
1. Khái niệm trò chơi dân gian

04

2. Ý nghĩa của trò chơi dân gian đối với sự phát triển tâm sinh lý của
trẻ mẫu giáo lớn

04

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi
Ch¬ng III: : Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

05

1. Lựa chọn các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi của trẻ
2. Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, lời ca, địa điểm trước khi tổ chức cho
trẻ tham gia vào các trò chơi dân gian.
3. Tổ chức trò chơi phù hợp với tính chất của hoạt động
4. Động viên tất cả các trẻ cùng tham gia vào trò chơi
5. Tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên trong nhà trường

07
08

PhÇn thø ba :

06

09
12
12

kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ

14

Tµi liÖu tham kh¶o

16

PhÇn thø nhÊt : Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Như chúng ta đã biết, hoạt động chủ đạo của trẻ em chính là hoạt
động vui chơi. Trẻ em không chỉ cần được chăm sóc sức khoẻ, được học tập, mà
quan trọng nhất trẻ cần phải được thoả mãn nhu cầu vui chơi. Thông qua hoạt động
vui chơi, trẻ phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội, qua đó nhằm phát
    

1

triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Xuất phát từ vai trò quan trọng của hoạt động vui
chơi đối với trẻ em và nhu cầu hưởng thụ hoạt động này, tôi thấy việc tổ chức cho
trẻ chơi các trò chơi dân gian là một việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa.
Di sản văn hoá truyền thống Việt Nam có nhiều loại hình khác nhau, trong
đó có thể nói, trò chơi dân gian cũng là một di sản văn hoá quý báu của dân tộc. Nó
được kết thành từ quá trình lao động và sinh hoạt, trong đó tích tụ cả trí tuệ và
niềm vui sống của bao thế hệ người Việt xưa. Đặc biệt đối với trẻ em, trò chơi dân
gian với những chức năng đặc biệt của nó đã mang lại cho thế giới trẻ thơ nhiều
điều thú vị và bổ ích, đồng thời thể hiện nhu cầu giải trí, vui chơi, quyền được chia
sẻ niềm vui của các em với bạn bè, cộng đồng. Nó làm cho thế giới xung quanh các
em đẹp hơn và rộng mở; tuổi thơ của các em sẽ trở thành những kỉ niệm quý báu
theo suốt cuộc đời; làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ cho các em. Chính vì vậy,
trò chơi dân gian rất cần thiết được lựa chọn, giới thiệu trong nhà trường tuỳ theo
lứa tuổi của trẻ.
Đúng như PGS. TS Nguyễn Văn Huy, giám đốc Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam đã nói: “ Cuộc sống đối vớ...
Môc lôc
Néi dung Trang
PhÇn thø nhÊt : Më ®Çu
01
1. Lý do chän ®Ò tµi
01
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
01
3. §èi tîng nghiªn cøu
02
4. Giíi h¹n, ph¹m vi néi dung nghiªn cøu
02
5. NhiÖm vô nghiªn cøu
02
6. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
02
7. Thêi gian nghiªn cøu
02
PhÇn thø hai : néi dung
Ch¬ng I
: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi

04
 !
"#$% 
04
Ch¬ng II
: Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi
05
Ch¬ng III
: : Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
06
&'() *$+"
,-
.$/012(23 43156+*%
"7%
08
89+*():;%<=
09
>?=@;A"(7%
12
B9C54025D%%@%754
12
PhÇn thø ba : kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ
Tµi liÖu tham kh¶o
14
16
PhÇn thø nhÊt : Më ®Çu

1. Lý do chän ®Ò tµi
E5FG0H3%<=<%"I: 7%<
=$9"I6JKL5)CM*6%"35)'N37
O$';"LA5)%AG$L$$9JO$%<=
$3":$3;3PAO$QG=3O$MR
 


Sáng kiến kinh nghiệm hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm hay - Người đăng: mn-giahoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm hay 9 10 167