Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm hay

Được đăng lên bởi likeme-vietnamese-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3302 lần   |   Lượt tải: 2 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm *@* N¨m häc 2010 - 2011
ĐỀ CƯƠNG
Gồm 4 phần:
I) Đặt vấn đề:
- Nêu mục đích vì sao nghiên cứu chuyên đề này.
- Lí do chọn phần “bài tập di truyền của Menđen” để minh họa.
II/ Giải quyết vấn đề:
Gồm những nội dung cơ bản sau:
A/ Trình bày một s suy nghĩ m sáng tlí do vì sao chọn chuyên đ
này để nghiên cứu.
B/ Nêu các bước khi thực hiện dạy phần “bài tập di truyền của Men
đen” nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển môn Sinh học. Gồm các
phần:
1) Làm cho HS nắm vững kiến thức bản về các tnghiệm của
Menđen (lai một cặp tính trạng, lai 2 cặp tính trạng…) từ đó
HS mới có cơ sở lí luận để giải các loại bài tập.
2) Phương pháp giải bài tập:
+ Nêu phương pháp hướng dẫn cho HS cách nhận dạng loại
bài tập thuộc qui luật di truyền của Menđen
+ Phương pháp giải bài tập
+ Một số dạng bài tập điển hình dùng để luyện tập.
III/ Bài học:
Một số bài học rút ra được khi thực hin chuyên đề “bài tập di
truyền của Men đen” nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển môn Sinh
học sau một thời gian dạy thử nghiệm
IV/ Kết luận:
Lª ThÞ Kim Cóc Trêng THCS Qu¸ch Xu©n Kú
-1-
sáng kiến kinh nghiệm hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm hay - Người đăng: likeme-vietnamese-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm hay 9 10 693