Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 để hỗ trợ cho tập làm văn
ở trường tiểu học Hồng Thái
Môc lôc
Néi dung

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chän ®Ò tµi
II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
IV. Giả thuyết khoa học
V. Đóng góp của sáng kiến kinh nghiệm
B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy Mở rộng
vốn từ cho học sinh lớp 4 để hỗ trợ Tập làm văn
I. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp Mở rộng vốn từ cho học
sinh
II. Quan hệ giữa Mở rộng vốn từ và Tập làm văn
III. Thực tiễn dạy học Mở rộng vốn từ trong mối quan hệ với
dạy Tập làm văn
IV. Một vài nhận xét
Chương 2: Tổ chức dạy học Mở rộng vốn từ lớp 4 để hỗ trợ
Tập làm văn
I. Bài tập Mở rộng vốn từ hỗ trợ cho học sinh lớp 4 học tốt Tập
làm văn
II. Ứng dụng các bài tập Mở rộng vốn từ lớp 4 vào việc tổ chức
dạy Tập làm văn
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
I. Mục đích thực nghiệm
II. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
III. Nội dung thực nghiệm
IV. Kết quả thực nghiệm
C. KẾT LUẬN

Gi¸o viªn: Đoàn Thị Cúc - Trêng TiÓu häc Hång Th¸i.

Trang
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
6
15
16
16
16
16
19
19

1

Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 để hỗ trợ cho tập làm văn
ở trường tiểu học Hồng Thái

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
- Xu thế "Tích hợp" xuất hiện trong mọi lĩnh vực trong đó có bậc giáo dục. Ở Tiểu
học môn học thể hiện sự "tích hợp" sâu và rộng nhất là môn Tiếng Việt.
- Xuất phát từ mục tiêu của môn Tiếng Việt là hình thành và phát triển ở học sinh
các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viêt) để học tập và giao tiếp trong các môi
Gi¸o viªn: Đoàn Thị Cúc - Trêng TiÓu häc Hång Th¸i.

2

Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 để hỗ trợ cho tập làm văn
ở trường tiểu học Hồng Thái
trường hoạt động của lứa tuổi; xuất phát từ nhiệm vụ cơ bản của phân môn Tập làm văn là
hình thành, phát triển năng lực tạo lập ngôn bản ở học sinh; xuất phát từ một trong những
nhiệm vụ của phân môn Luyện từ và câu là làm giàu vốn từ cho học sinh và phát triển
năng lực dùng từ đặt câu cho các em, ta thấy rằng hai phân môn Luyện từ và câu, Tập làm
văn thể hiện rõ nét tính "Tích hợp": dạy Luyện từ và câu để hỗ trợ Tập làm văn, dạy Tập
làm văn góp phần thực hành, vận dụng các tri thức và kĩ năng của Luyện từ và câu.
- Thực tế, các bài tập "Mở rộng vốn từ" trong sách giáo khoa còn hạn chế trong
việc tích cực hóa vốn từ cho học sinh trong giờ Tập làm văn, đồng thời các bài tập Tập
làm văn cũng chưa khai thác hiệu quả vốn từ ở phân môn Luyện từ và câu. Nó thể hiện rõ
qua hệ thống các từ ngữ cung c...
Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 để hỗ trợ cho tập làm văn
ở trường tiểu học Hồng Thái
Môc lôc
Néi dung
Trang
A. PHẦN MỞ ĐẦU
3
I. Lý do chän ®Ò tµi 3
II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3
IV. Giả thuyết khoa học
3
V. Đóng góp của sáng kiến kinh nghiệm
3
B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn của việc dạy Mở rộng
vốn từ cho học sinh lớp 4 để hỗ trợ Tập làm văn
4
4
I. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp Mở rộng vốn từ cho học
sinh
4
II. Quan hệ giữa Mở rộng vốn từ và Tập làm văn
4
III. Thực tiễn dạy học Mở rộng vốn từ trong mối quan hệ với
dạy Tập làm văn
5
IV. Một vài nhận xét
6
Chương 2: Tổ chức dạy học Mở rộng vốn từ lớp 4 để hỗ trợ
Tập làm văn
6
I. Bài tập Mở rộng vốn từ hỗ trợ cho học sinh lớp 4 học tốt Tập
làm văn
6
II. Ứng dụng các bài tập Mở rộng vốn từ lớp 4 vào việc tổ chức
dạy Tập làm văn
15
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
16
I. Mục đích thực nghiệm
16
II. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
16
III. Nội dung thực nghiệm
16
IV. Kết quả thực nghiệm
19
C. KẾT LUẬN
19
Gi¸o viªn: Đoàn Thị Cúc - Trêng TiÓu häc Hång Th¸i.
1
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 9 10 151