Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

Được đăng lên bởi Luan Vo Minh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG:
“TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ”
A.PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
1)Cơ sở lí luận :

Giáo dục Việt Nam trong thập niên đầu tiên của thế kỉ 21 chứng kiến sự bứt phá
ngoạn mục từ nội tại và cả sự tác động từ phía xã hội. Lộ trình đổi mới chương trình,
đổi mới phương pháp, thay sách giáo khoa như là một bước đột phá sống còn của giáo
dục nhằm nâng cấp sản phẩm bắt kịp xu thế toàn cầu hóa của thời đại và bước đầu đã
cho thấy những kết quả rất đáng ghi nhận. Cuộc chiến chống tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục, việc nói không với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo,
nói không với việc học sinh ngồi nhầm lớp cho dù vẫn đang rất gian nan song bước
đầu đã nhận được sự đồng thuận cao từ các thầy cô giáo, các em học sinh và cả dư
luận xã hội. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
đang từng bước tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, gắn bó và đáp ứng tối đa dự
đòi hỏi của thực tiễn.Những năm gần đây Đảng, nhà nước, ngành đã dành những sự
quan tâm đầu tư đáng kể cho giáo dục. Những chính sách, chủ trương mới liên tục
được cập nhật đã mở ra những lối đi mới cho sự phát triển của giáo dục nước nhà. Chỉ
thị 40CT/TW của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về việc nâng cao phẩm chất chính trị
và năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, Luật giáo dục 2005
được Quốc hội thông qua, các chỉ thị của chính phủ quan tâm đến đạo đức nhà giáo.
Hay chỉ thị 40/2008/CT- BGDDT; kế hoạch liên ngành số 7575/ KHLN/BGDDT –
Giữa bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch- Bộ GD-ĐT- Trung Ương Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai phong trào thi đua “Xây sựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” là những minh chứng rõ nét nhất cho tham vọng đổi mới
toàn diện nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, do hạn chế năng lực của người dạy,
người học, hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất và môi trường dạy học nên công bằng
mà nói để nhanh chóng đuổi kịp các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế
giới thì sự nỗ lực tự vận động là điều chúng ta không thể không quan tâm. Trong đó,

vai trò của người thầy được xác định như là yếu tố mấu chốt để giải quyết kịp thời
những bức bách, mâu thuẫn đang hiện hữu trong nền giáo dục chúng ta. Vì vậy, sự
trăn trở cho mỗi giờ dạy, mỗi môn học là điều mà mỗi giáo viên như chúng tôi không
thể không quan tâm....


 !" #
$%&%'
()*+,-./0123
Cơ sở lí lun
 !"# $%&#
'()'*+,$%)(-./)0)1234516
234567$ 48+)&43)$9:
;<=$,>&? @.+AB'*+&43/
=7C D,=E)9%F*+
&+-6*A G*3+**''#+6
A G*3*H$I83J*K=$&43
/4L$%I(7G6MH$*+,4
8./)N+OP<7%4BH<6H$-%Q
(&43'G4B8+'6?&A*+#9%
:R%SCT<7U,6+436+/+C$%
D<4 VC-$64538
4L/WC893$%V43+E!
@XYEZ[Z\]]-4Z^5U,*_*<>=-@
*+T8%_)`&)D,8-*+*60"YYa
4Lb9)GD6!@-D<'#+
c7!@XY["YYd[EZe]ffZg'8+$9haha[ic0[]ffZj
C&)TAZV*+f8@e])feUZeZ^5U+
E)$, cIE-kV+OP<7$%4BH<
6H$-%Q8+C#lm=*H23
+_43+Z76'T8%4B'76
4BH6'*__ 5$W*=*+G4B'7HG&;
+AVA2 @_ *%*+
31$%n8%%*)8+_o GV GD<ZA6
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Người đăng: Luan Vo Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 9 10 965