Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 môn Tiếng Việt

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Hồng Thái
A: PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Giáo dục Tiểu học là nền móng đầu tiên giúp con người tồn tại và phát triển, trong đó
môn Tiếng Việt có một vị trí đặc biệt quan trọng vì nó hình thành và phát triển cho học sinh
khả năng giao tiếp, là cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ, giúp trẻ tiếp thu các môn học khác.
Tiếng Việt ở Tiểu học gồm nhiều phân môn như : Tập đọc, Luyện từ và câu,
Kể chuyện, Chính tả, Tập làm văn ,…Mỗi môn học đều có một chức năng, khi dạy ngư
văn ở nhà trường đồng thời cũng chuẩn bị vốn cho học sinh khi học văn mà Tập đọc là
phân môn giư vai trò không nhỏ.
Tập đọc là phân môn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình Tiếng Việt ở
Tiểu học. Dạy tốt phân môn này không nhưng rèn luyện cho học sinh kỹ năng đọc mà
còn phát triển cho các em vốn từ ngư phong phú, tạo điều kiện để các em học tốt các
phân môn khác. Rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh như: đọc đúng, đọc nhanh, đọc
chính xác, rõ ràng, rành mạch, diễn cảm để học sinh có nhưng hiểu biết về kiến thức văn
học, về ngôn ngư và ngược lại khi hiểu được nhưng văn bản đọc sẽ giúp học sinh hiểu
được đọc diễn cảm. Vì vậy giưa việc đọc đúng, đọc hiểu và đọc diễn cảm là hai quá trình
có liên quan gắn bó mật thiết với nhau. Qua việc đọc, học sinh chiếm lĩnh được văn hoá
của dân tộc, tiếp thu được nền văn minh của loài người thông qua sách vở. Qua việc đọc,
học sinh biết đánh giá cuộc sống xã hội, tư duy. Cũng qua hoạt động đọc, tình cảm, thẩm
mỹ của các em được nâng lên cao, tầm hiểu biết của các em nhìn ra thế giới xung quanh
và quá trình nhận thức cũng có chiều sâu hơn. Sự phát triển nhiều mặt này tạo điều kiện
để trẻ phát huy được mọi khả năng tiềm tàng, từ đó tạo cơ hội để sau này trẻ giúp ích cho
xã hội. Phân môn Tập đọc ở Tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng đặt ra một nhiệm vụ
quan trọng: đọc rành mạch, lưu loát bài văn (khoảng 120 tiếng/ phút), đọc có biểu cảm
bài văn, bài thơ ngắn, hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc. Thông qua các bài văn, bài thơ, học
sinh càng thêm yêu các miền quê của đất nước, đồng cảm với mọi tầng lớp nhân dân, mọi
con người trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới, biết quý trọng, giư gìn nhưng
truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Phân môn Tập đọc có tác dụng mạnh mẽ trong giáo dục thẩm mĩ, giúp học sinh thêm
yêu cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong văn chương. Môn học
này góp phần rèn luyện cho học sinh tư duy trừu tượng, tư duy lôgic. Giờ tập đọc, ngoài v...
Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Hồng Thái
A: PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
 ! 
"#$%&' ()*%+, --.
/01,#!2.3 4 5! 5#"/6
 #$%37"89!:4%;7!
<4%!=(0!91!>?@"&A1!/4B
13 CD*'E./19
7"B, F/"G6
97"' (+,  2 -#$%3
6H4E7"4/"B I4%./J1
FKE;B!/%KE
7"/6LI4%/J1.8!,!
(M! N ! !O0.B*#/#A1
!"BP/PB1*0.Q.
PO06$-94B,%!O0,+ -
+,R*9#S,6T,%!.#UP1
V,7&!#P1V,"+,.36T,%!
.*#&.EMW&!46=C+,&!-0!D
JV,KP7,!*#V,K- ,#SM+,
+ -9AC.726XY )4/%
 54P/01!;2&.,4 5(
MW&6Z7"933S[ ) ,&%
+, 8 !*1\/0]^_#`a!*0
*1!*2R!&!bU,*6"+,*1!*2!
.4+V,cS!0SS77!
 cS$%d,C #S!*#+b !B-B
 4E+b*V,7&,6
Z7"9Q DU!.
4e! 0 Se !e 126?"
4I4%.4 ;P!4"69!%
I!fR.0E*1!c4,4eV,-P1
!,F.-*E7(!-b 
gP6d ,FI3P!!S666
Z7"9/#P)QS7"/V,2 -#
$%6T,*1!*2!.;,0P,4e!;,
h;(M!)7.&!P4%B7!(0!916
i7"9!% I0*,4#E/"#!
,4#E4+,%9#S,!R*!@ PRY,6=0E
K-P(P*!;K.Q&,4!
O06dP!O0/"E.Q//1 %0*16
Giáo viên: Hồ Thị Quế Nhi - Trường Tiểu học Hồng Thái
]
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 môn Tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 môn Tiếng Việt - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 môn Tiếng Việt 9 10 89