Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc

Được đăng lên bởi Đức Đoàn Văn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Stt

Tên tiêu đề

Trang

1

Phần I: Mở đầu

1

2

Lý do chọn đề tài

2

3

Mục đích nghiên cứu

3

4

Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3

5

Giả thuyết khoa học

3

6

Nhiệm vụ nghiên cứu

4

7

Phạm vi nghiên cứu

4

8

Phương pháp nghiên cứu

4

9

Cấu trúc của đề tài

5

Phần II: Nội dung
10

Ph
I:
M

Chương I. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

6

11

Sơ lược lịch sử

7

12

Cơ sở lý luận

8

13

Cơ sở thực tiễn

8

14

Chương II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

9

15

Chương III- Đề xuất một số biện pháp thực hiện
nhằm tạo sự hứng thú học tập mụn Âm Nhạc cho
học sinh tiểu học

10-21

Phần III: Kết luận và kiến nghị

22-28

16

1. Kết luận

ần

2. Kiến nghị

ở
1

đầu
I. Lý do chọn đề tài.
1 . Lý do về mặt lý luận.
Chúng ta đã bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ bao điều kú
diệu đang chê đón con ngưêi phát hiện và khám phá. Để tạo được nhiều thành tựu rực rì
cho thế kỷ này chúng ta cần có thật nhiều tài năng trẻ tạo thành những mũi xung kích nắm
bắt và phát triển các thành tựu khoa học kỹ thuật. Muốn vậy sản phẩm của giáo dục là thế
hệ trẻ có đủ đức, tài, năng động sáng tạo. Đặc biệt bậc Tiểu học phải là nền móng đầu tiên
trong quá trình nhận thức, trẻ cần được giáo dục và phát triển đều, toàn diện ở tất cả các bộ
môn.
Âm nhạc là một trong 5 môn trong nhà trưêng Tiểu học mang tính chất thực hành về
thẩm mỹ, về nghệ thuật thông qua các bài học hát giáo dục cho các em những tình cảm đạo
đức trong sáng, phẩm chất tốt đẹp, phát triển năng lực trí tuệ. Thông qua các bài hát giúp
các em hát đúng âm điệu những bài hát phù hợp với độ tuổi. Qua đó tạo cho các em có thói
quen hát tập thể đồng đều, hoà giọng.
Âm nhạc trong trưêng Tiểu học là một nhu cầu trong đêi sống tinh thần của trẻ. Trẻ
được ca hát là được tự hoạt động để nhận thức thế giới xung quanh và bản thân mình.
Những hình tượng âm thanh của bài hát, bản nhạc tác động vào cảm xúc của các em, giúp
cho việc phát triển trí tuệ, óc tưởng tượng và có tác dụng giáo dục tình cảm, đạo đức rất tốt.
Qua các bài học các em được nghe hát, nghe nhạc, được tập hát, được biết một số
kiến thức phổ thông về âm nhạc.
Tất cả những cái đó sẽ tạo thành một trình độ văn hoá âm nhạc tối thiểu để góp phần
vào các môn học khác để giáo dục nhân cách, làm cho các nội dung học tập ở nhà trưêng
phổ thông có tính toàn diện, làm thăng bằng, hài hoà các hoạt động của trẻ em. Qua đây
phát hiện và bồi dưìng những mầm non tương lai của nghệ thuật.
Mụn học Âm nhạc trong trưêng phổ thông khụng nhằm đào tạo ...
Mục lục
Ph n
I:
M
1
Stt Tên tiêu đề Trang
1 Phần I: Mở đầu 1
2 Lý do chọn đề tài 2
3 Mục đích nghiên cứu 3
4 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
5 Giả thuyết khoa học 3
6 Nhiệm vụ nghiên cứu 4
7 Phạm vi nghiên cứu 4
8 Phương pháp nghiên cứu 4
9 Cấu trúc của đề tài 5
Phần II: Nội dung
10 Chương I. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 6
11 Sơ lược lịch sử 7
12 Cơ sở lý luận 8
13 Cơ sở thực tiễn 8
14 Chương II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 9
15
Chương III- Đề xuất một số biện pháp thực hiện
nhằm tạo sự hứng thú học tập mụn Âm Nhạc cho
học sinh tiểu học
10-21
16
Phần III: Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
2. Kiến nghị
22-28
Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc - Người đăng: Đức Đoàn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc 9 10 792